Ile energii cieplnej produkuje się w Polsce z OZE i jaki jest jej koszt?

Ile energii cieplnej produkuje się w Polsce z OZE i jaki jest jej koszt?
Fot. Darren Shilson, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał strukturę miksu wytwarzania energii cieplnej za ubiegły rok, wskazując również średnie ceny ciepła produkowanego z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów paliw. Udział zaliczanej do OZE energii cieplnej jest wliczany do przyjętego przez polski rząd krajowego celu OZE i będzie decydować o tym, czy nasz kraj wypełni ogólny 15-procentowy cel dla energetyki odnawialnej na rok 2020.

Najnowszy raport Urzędu Regulacji Energetyki pt. „Energetyka cieplna w liczbach – 2016” przedstawia wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w minionym roku. W badaniu tym udział wzięło 437 przedsiębiorstw posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2016 r.

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że w 2016 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 54 259,8 MW, podczas gdy jeszcze w 2002 r. sięgała 70 952,8 MW. URE zaznacza przy tym, że w latach 2002-2016 koncesjonowane ciepłownictwo zredukowało zatrudnienie o połowę.

REKLAMA

W 2016 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły, łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych, 416,9 tys. TJ energii cieplnej, z czego 234,7 tys. TJ zostało wytworzone w kogeneracji. URE zaznacza że tylko 30 proc. wytwórców ciepła wytwarzało ciepło w kogeneracji.

Udział energii cieplnej wytwarzanego w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej w produkcji ciepła ogółem kształtuje się od kilku lat na niezmienionym poziomie. W 2016 r. wyniósł ogółem 61 proc.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2016 r. podstawowym paliwem w źródłach ciepła wykorzystywanym do jego wytwarzania nadal był węgiel kamienny. URE podkreśla, że mimo, że udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła był również dosyć zróżnicowany pod względem terytorialnym, w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i opolskim ponad 90 proc. ciepła wciąż wytwarzano z węgla kamiennego.

W ubiegłym roku z węgla kamiennego wyprodukowano w Polsce 320,6 tys. TJ energii cieplnej, w tym 223 tys. TJ wytworzono w kogeneracji. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła ok. 7 tys. TJ, w tym 6,48 tys. TJ powstało z instalacjach kogeneracyjnych.

Ważny udział w produkcji ciepła w ubiegłym roku miał również olej opałowy – głównie ciężki, w minimalnym stopniu lekki (ok. 24,69 tys. TJ, w tym 24,53 tys. TJ z kogeneracji). Produkcja z gazu ziemnego – głównie wysokometanowego, w małym stopniu z zaazatowanego – wyniosła łącznie 31,4 tys. TJ, z czego 20,95 tys. TJ powstało w kogeneracji.

Produkcja z biomasy odpowiadała wartości 32,43 tys. TJ, z czego 29,75 tys. TJ powstało w jednostkach kogeneracyjnych. Najwięcej ciepła z biomasy – około 10,9 tys. TJ wyprodukowano w woj. kujawsko-pomorskim.

REKLAMA

Z biogazu wyprodukowano 114,9 TJ ciepła – całość w skojarzeniu z energią elektryczną. W tym 102,69 TJ wyprodukowano w woj. kujawsko-pomorskim.

W pozostałych instalacjach OZE powstało tylko 610,29 TJ energii cieplnej – w tym przypadku produkcji ciepła w ogóle nie towarzyszyła produkcja energii elektrycznej. W tym przypadku produkcja aż 541,59 TJ przypadła na woj. małopolskie.

Z odpadów komunalnych wytworzono 2 tys. TJ ciepła – całość w jednostkach kogeneracyjnych, a z opadów przemysłowych zaliczonych do nieodnawialnych powstało 650,12 TJ, w tym 610,93 TJ w kogeneracji.

Procentowo udział generacji z paliw węglowych wyniósł w ubiegłym roku 75 proc. wobec 81,7 proc. w roku 2002. Udział paliw gazowych wzrósł w latach 2002-2016 z 3,7 proc. do 7,2 proc., udział oleju opałowego zmniejszył się z 7,8 proc. do 5,6 proc., a udział paliw stosowanych w jednostkach wytwórczych stanowiących źródła OZE, w szczególności biomasy, w 2016 r. wyniósł 7,6 proc.

Po piętnastu latach badań koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych można stwierdzić, że dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła postępuje bardzo powoli. Pomimo spadku udziału paliw węglowych w produkcji ciepła ‒ o 6,7 punktu procentowego w porównaniu z 2002 r., w 2016 r. paliwa węglowe w dalszym ciągu stanowiły3/4 paliw zużywanych w źródłach ciepła. W badanych latach zaobserwowano wzrost udziału paliw gazowych – o 3,5 punktu procentowego i źródeł OZE – o 4,7 punktu procentowego – komentuje Urząd Regulacji Energetyki.

Koszty produkcji ciepła

W ubiegłym roku średnia cena ciepła wyniosła 38,27 zł/GJ wobec 38,61 zł/GJ w roku 2015 oraz 22,98 zł/GJ w roku 2002.

Najdroższe w 2016 r. było ciepło z oleju opałowego lekkiego – kosztowało średnio 77,25 zł/GJ wobec ceny 84,77 zł/GJ rok wcześniej. Ciepło z najpopularniejszego paliwa w ciepłownictwie, czyli węgla kamiennego, kosztowało przeciętnie 37,43 zł/GJ wobec 37,7 zł/GJ przed rokiem.

Ciepło z biomasy kosztowało przeciętnie 41,4 zł/GJ wobec 40,94 zł/GJ w roku 2015 oraz wobec 26,87 zł/GJ w roku 2002. Koszt energii cieplnej z paliw zaliczanych do grupy „inne OZE” wynosił w ubiegłym roku przeciętnie 41,4 zł/GJ wobec 40,94 zł/GJ w roku 2015. 

red. gramwzielone.pl