Kryterium SWM w systemie aukcyjnym. Kiedy może grozić zwrot pomocy?

Kryterium SWM w systemie aukcyjnym. Kiedy może grozić zwrot pomocy?
Elektrownia wodna w Borowie. Fot. Energa Wytwarzanie

W jednym z koszyków w aukcjach, które na mocy ustawy o OZE organizuje Urząd Regulacji Energetyki, wpisano sprawiające problemy interpretacyjne kryterium minimalnego stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej.

Jak sygnalizuje URE, kryterium stopnia wykorzystania mocy, określone na poziomie minimum 3504 MWh/MW/rok, sprawia problemy w interpretacji w przypadku niepełnego roku kalendarzowego objętego ofertą na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym wzbudza wątpliwości związane z obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej uzyskanej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, w przypadku nieosiągnięcia tego parametru.

Urząd tłumaczy w informacji nr 64/2017, że zgodnie z art. 2 pkt 34 Regulaminu aukcji, SWM, wyrażony w MWh/MW/rok, podlega weryfikacji, przeprowadzanej w oparciu o dane zawarte w ofercie wytwórcy, odrębnie dla każdego roku kalendarzowego i stanowi iloraz ilości energii elektrycznej oferowanej do sprzedaży w danym roku kalendarzowym oraz mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii objętej ofertą.

REKLAMA
REKLAMA

W przypadku, w którym rok wskazany w ofercie wytwórcy nie stanowi pełnego roku kalendarzowego, co może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do pierwszego i ostatniego roku objętych wsparciem w systemie aukcyjnym, SWM winien zostać obliczony w sposób proporcjonalny do całego roku, tj. poprzez uwzględnienie wyłącznie tych dni, w których przedsiębiorca planuje wytwarzać energię elektryczną w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Algorytm ten został odpowiednio zakodowany w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) i w sytuacji zadeklarowania przez przedsiębiorcę – w pierwszym lub ostatnim roku objętym ofertą – wytwarzania energii elektrycznej przez okres niepełnego roku kalendarzowego, system dokona automatycznego przeliczenia SWM w oparciu o wprowadzone dane tj. moc zainstalowaną elektryczną oraz ilość energii objętej ofertą – informuje URE.

Regulator zaznacza, że wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, a który nie uzyskał określonego SWM, w okresie, w którym przysługiwało mu wsparcie jest obowiązany do zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej pomocy publicznej uzyskanej w drodze aukcji, w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji odnawialnego źródła energii.

Parametr SWM identyfikowany jest jako wskaźnik charakteryzujący pracę danej instalacji odnawialnego źródła energii w ujęciu rocznym i w takim też wymiarze podlega weryfikacji, obowiązek zwrotu pomocy publicznej, o którym mowa w powołanym art. 83 ust. 3a ustawy, winien obejmować wsparcie w wysokości ustalonej dla roku kalendarzowego, w którym wskaźnik ten nie został osiągnięty – zaznacza URE. 

red. gramwzielone.pl