55 mln zł na kogenerację i kolektory słoneczne dla Tarnowa

55 mln zł na kogenerację i kolektory słoneczne dla Tarnowa
Fot. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

NFOŚiGW podpisał wczoraj umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, które otrzyma 55 mln zł na projekt o nazwie „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że celem realizacji dofinansowanego projektu jest wypełnienie przez system ciepłowniczy miasta Tarnowa wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego wynikających z dyrektywy 2012/27/UE, w którym obecnie zasadnicza część produkcji ciepła jest prowadzona w kotłach węglowych. – Niespełnianie tego warunku ogranicza dostęp do środków Unii Europejskiej na modernizację sieci ciepłowniczych i likwidację lokalnych źródeł niskiej emisji – zaznacza Fundusz.

Projekt, na który dofinansowanie pozyskał tarnowski MPEC, polega na budowie źródła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 38,5 MW oraz instalacji 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 64,95 mln zł.

REKLAMA

W wyniku realizacji tej inwestycji do produkcji ciepła w co najmniej 50-procentch wykorzystywany zostanie miks energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji, dzięki czemu system ciepłowniczy miasta Tarnowa ma spełniać jeden z wymogów wskazanych w dyrektywie 2012/27/UE.

Ilość wytworzonej energii elektrycznej wyniesie w sumie 40 TWh, natomiast energii cieplnej 380 298 GJ. NFOŚiGW zastrzega, że zastosowana technologia spełnia warunek wysokosprawności dzięki czemu oszczędność energii pierwotnej wyniesie 24,2  proc.

Realizacja projektu ma wpłynąć na ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (19 tys. Mg/rok) oraz zmniejszenie emisji SOx (205 Mg/rok), NOx (41 Mg/rok) i pyłu (57 Mg/rok). Pozostałe spodziewane efekty to ilość wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na poziomie 36 tys. MWh/rok, wolumen wytworzonej energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji – 340 000 GJ/rok, natomiast ilość wytworzonej energii cieplnej w kolektorach słonecznych szacuje się na 1,1 GJ/rok, a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej powinno wynieść 160 tys. GJ/rok.

Źródłem dofinansowania w formie pożyczki będzie program priorytetowy NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 3) „Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”.

REKLAMA

Do 20 grudnia 2018 r. będzie trwał jeszcze nabór w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”. Warunkiem uzyskania wsparcia na modernizację sieci ciepłowniczej jest wykazanie, że system ciepłowniczy spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Do produkcji ciepła lub chłodu należy wykorzystywać w co najmniej 50 proc. energię ze źródeł odnawialnych, 50 proc. ciepło odpadowe, 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 proc. połączenie takiej energii i ciepła.

Na chwilę obecną tylko niewielka liczba systemów może wykazać się spełnieniem tego kryterium i dotyczy to głównie obszaru dużych miast wojewódzkich. Stąd najbardziej predystynowanym odbiorcą pomocy w ramach programu są przedsiębiorstwa ciepłownicze z małych i średnich miast – komentuje NFOŚiGW.

Budżet programu wynosi 500 mln zł, a beneficjentem wsparcia mogą zostać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, której głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w ramach systemu ciepłowniczego niespełniającego, na dzień składania wniosku, warunków efektywności w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Ponadto, w ramach obecnie prowadzonych lub ogłoszonych przez NFOŚiGW naborów można pozyskać dofinansowanie na kolejne projekty z zakresu kogeneracji. Ostatnio Fundusz ogłosił kolejny nabór wniosków na unijne dofinansowanie z POIiŚ w ramach poddziałania 1.6.1 na inwestycje w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach o mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, a także do spółdzielni mieszkaniowych.

Budżet konkursu wynosi 130 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć 85 proc. Nabór będzie prowadzony od 29 listopada do 29 stycznia br. Planowany termin rozstrzygnięcia to sierpień przyszłego roku.

red. gramwzielone.pl