PE za „linearnym” rozwojem OZE w krajach UE po roku 2020

PE za „linearnym” rozwojem OZE w krajach UE po roku 2020
Fot. EU2017EE Estonian Presidency, flickr cc

Wczoraj kluczowe komisje Parlamentu Europejskiego opowiedziały się za wzmocnieniem mechanizmów kontroli realizacji celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej na rok 2030. Wcześniej europarlamentarzyści poparli zwiększenie unijnego celu OZE na rok 2030 z proponowanego przez Radę Europejską 27 proc. do 35 proc.

Wczoraj działające w parlamencie komisja ds. środowiska (ENVI) oraz kierowana przez prof. Jerzego Buzka komisja ds. przemysłu (ITRE) opowiedziały się za wzmocnieniem mechanizmów tzw. governance, które zapewnią realizację celów polityki energetycznej UE w kolejnej dekadzie.

W przeciwieństwie do strategii na rok 2020, w ramach której każdy kraj UE zobowiązał się do realizacji wyznaczonego dla niego, obowiązkowego udziału OZE w swoim zużyciu energii, cel OZE na rok 2030 ma obowiązywać tylko na poziomie Unii Europejskiej.

REKLAMA

Wcześniej Rada Europejska postanowiła, że cel OZE na rok 2030 wyniesie 27 proc., jednak ostatnio Komisja Europejska zasygnalizowała forsowanie celu wyższego, na poziomie 30 proc., a komisje Parlamentu Europejskiego – w tym ITRE – opowiedziały się nawet za celem 35 proc., do którego przyjęcia nawołują instytucje reprezentujące europejski sektor energetyki odnawialnej.

Jak jednak zapewnić, że cel –  27 porc., 30 proc. czy to 35 proc. – zostanie zrealizowany, jeśli poszczególne kraje nie zostaną zobowiązane do realizacji określonego wkładu – tak jak w perspektywie 2020?

Komisja Europejska zaproponowała, aby każdy kraj był zobowiązany do przygotowania strategii energetycznej i klimatycznej, w której wskaże własną ścieżkę wzrostu wykorzystania OZE i z której będzie rozliczany.

W tym celu Komisja postuluje przygotowanie przez poszczególne kraje UE narodowych planów na lata 2021-2030 ze wskazaniem celów polityki klimatycznej i energetycznej (National Energy and Climate Plans).

REKLAMA

W odpowiedzi na te plany KE ma przygotowywać rekomendacje, do których dostosowywać powinny się poszczególne kraje. Bruksela ma monitorować stan wykonania tych planów, oceniając poczynione postępy co dwa lata.

Wczoraj członkowie europarlamentarnych komisji ENVI i ITRE opowiedzieli się za przyspieszeniem przygotowania pierwszych narodowych planów, wyznaczając deadline na 1 lipca 2019 r., czyli o pół roku wcześniej niż chciała Rada Unii Europejskiej. Kolejne wersje planów miałyby zostać przygotowane do początku 2024 r.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się jednocześnie za przyjęciem zasady, że wzrost udziału OZE w krajowych miksach energetycznych państw  UE ma się odbywać w sposób „linearny”, a także zaproponowano wprowadzenie mechanizmów, które byłyby implementowane w przypadku opóźnień w realizacji celu OZE na 2030 r.

Europarlamentarzyści zagłosowali także za zwiększeniem współpracy transgranicznej w zakresie OZE. Inwestycje w energetyce odnawialnej, realizowane przez przynajmniej dwa sąsiednie kraje UE, miałyby trafiać na listę tzw. Renewable Energy Projects of Energy Union Interest (RPEI), otrzymując dodatkowe szanse na pozyskanie unijnego finansowania. Komisja Europejska miałaby przedstawić listę projektów RPEI do końca 2020 roku.

Oprócz tego członkowie PE opowiedzieli się m.in. za obowiązkiem umieszczenia w krajowych planach informacji o liczbie gospodarstw domowych znajdujących się w stanie tzw. ubóstwa energetycznego oraz wskazania celów jego redukcji.

Rekomendacje, które wczoraj przegłosowali członkowie komisji ENVI i ITRE, mają być głosowane na plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w styczniu. Jak informuje europarlament, ich przegłosowanie da wówczas członkom PE mandat do podjęcia rozmów z przedstawicielami państw UE. 

red. gramwzielone.pl