URE o procesie rozpoczęcia wytwarzania w systemie aukcyjnym

URE o procesie rozpoczęcia wytwarzania w systemie aukcyjnym
Fot. Gramwzielone.pl

Urząd Regulacji Energetyki opublikował dokument, w którym precyzuje kwestie związane z rozpoczynaniem wytwarzania energii w systemie aukcyjnym przez inwestorów uruchamiających w tym mechanizmie nowe instalacje. 

Urząd ustosunkowuje się m.in. do sytuacji, w której zadeklarowany przez zwycięzcę aukcji termin rozpoczęcia wytwarzania energii ulega przesunięciu. Zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 6 ustawy OZE, oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera informację o ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaką uczestnik aukcji planuje wytworzyć w instalacji odnawialnego źródła energii, w kolejnych następujących po sobie latach kalendarzowych.

W ramach systemu aukcyjnego rozpoczęcie produkcji energii jest liczone od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem tzw. „rozruchu technologicznego”, potwierdzonego przez operatora systemu elektroenergetycznego, przesyłowego albo dystrybucyjnego.

REKLAMA

Wytwórca ma 30 dni na przekazanie do URE potwierdzonej przez operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji.

URE zapewnia, że przesunięcie terminu rozpoczęcia wytwarzania jest możliwe, o ile zachowane są terminy wskazane w art. art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, który zobowiązuje uczestnika aukcji do wytworzenia po raz pierwszy energii odpowiednio w terminie 24 miesięcy – w przypadku fotowoltaiki, 72 miesięcy – w przypadku morskiej energetyki wiatrowej oraz w terminie 48 miesięcy dla pozostałych technologii OZE.  

W tym kontekście problematyczne może okazać się jednak wypełnienie zadeklarowanego w ofercie aukcyjnej harmonogramu produkcji energii.

URE zaznacza, że takie przesunięcie ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy na etapie oferty wytwórca zakładał rozpoczęcie wytwarzania energii eklektycznej w innej części roku kalendarzowego niż następnie wytworzenie to faktycznie wystąpiło.

REKLAMA

W konsekwencji może okazać się, że wytworzenie zadeklarowanej ilości energii elektrycznej w pierwszym roku kalendarzowym nie będzie możliwe – wytwórca wytworzy zbyt małą ilość energii elektrycznej w stosunku do zadeklarowanej w ofercie – lub wytwórca wytworzy w pierwszym roku kalendarzowym istotnie więcej energii elektrycznej niż pierwotnie zakładał w ofercie.

W tym kontekście URE wskazuje na brzmienie art. 83 ust. 2 ustawy OZE, który nakłada na wytwórcę obowiązek każdorazowego rozliczenia ilości energii określonej przez niego w ofercie, w okresie każdych pełnych 3 lat kalendarzowych, oraz po zakończeniu okresu wsparcia.

Sankcja za niewywiązanie się z zadeklarowanego wolumenu generacji to kara pieniężna, uwzględniana w przypadku nie wytworzenia energii w ilości mniejszej niż 85 proc. wolumenu wskazanego w ofercie aukcyjnej.

Urząd zaznacza, że faktyczne rozpoczęcie okresu wsparcia, w którym przysługuje prawo sprzedaży energii po stałej cenie wynikającej z oferty, bądź odpowiednio prawo do pokrycia ujemnego salda, należy utożsamiać ze sprzedażą energii elektrycznej po raz pierwszy w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, prowadzoną w oparciu o uzyskaną koncesję, względnie wpis do właściwego rejestru działalności regulowanej.

URE wyklucza przy tym możliwość aplikowania o wsparcie za energię wytworzoną w czasie rozruchu technologicznego – mając na uwadze legalną definicję tego procesu – jako w czasie „w istocie poprzedzającym prowadzenie koncesjonowanej lub regulowanej działalności gospodarczej”.

Informacja URE z wyjaśnieniami zasad produkcji energii ze źródeł odnawialnych w nowych instalacjach w systemie aukcyjnym jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl