Aukcja dla fotowoltaiki w 2019 r. z dużo wyższym budżetem

Aukcja dla fotowoltaiki w 2019 r. z dużo wyższym budżetem

Ministerstwo Energii przedstawiło założenia w zakresie aukcji zaplanowanych na 2019 rok. Na jakie warunki mogą liczyć inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych?

Jak wynika z projektów rozporządzeń opublikowanych przez Ministerstwo Energii inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych w 2019 roku będą mogli ponownie liczyć na sprzedaż sporego wolumenu energii – podobnie jak w tegorocznych aukcjach, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w listopadzie.

REKLAMA

Podobnie jak w 2018 r., w przyszłorocznych aukcjach oferty na sprzedaż energii z elektrowni fotowoltaicznych będzie można złożyć w dwóch koszykach – wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW oraz koszyku dla tych samych technologii dla projektów o mocy ponad 1 MW.

Co nie było zaskoczeniem, w aukcjach w 2018 r. inwestorzy z branży fotowoltaicznej zdominowali koszyk dla projektów o mocy do 1 MW, podczas gdy wygranymi aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy ponad 1 MW okazali się wyłącznie inwestorzy wiatrowi.

W tegorocznej aukcji dla projektów o mocy do 1 MW sprzedano 8,169 TWh energii elektrycznej na łączną wartość 2,878 mld zł. Tymczasem zgodnie z założeniami tej aukcji maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze tej aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, wynosiła 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. 

Na niewykorzystanie większego wolumenu do mniejszej podaży projektów dołożyło się jeszcze wprowadzone do systemu aukcyjnego kryterium odcięcia 20 proc. najdroższych ofert.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 aukcję wygrywają bowiem uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, ale także ci których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Minimalna cena, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, po jakiej została sprzedana energia w aukcji z listopada 2018 r., wyniosła 288,99 zł/MWh, a cena maksymalna sięgnęła 364,99 zł/MWh. Wygrały 554 oferty złożone przez 251 wytwórców.

Wcześniej, w dwóch pierwszych aukcjach dla nowych instalacji, dedykowanych projektom w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej o jednostkowej mocy do 1 MW, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w grudniu 2016 r. i czerwcu 2017 r., wsparciem objęto odpowiednio 84 projekty na łączną moc ok. 70 MW, a także 352 projekty na łączną moc ok. 300 MW – w zdecydowanej większości chodzi o inwestycje fotowoltaiczne.

W pierwszej aukcji wsparciem objęto oferty w przedziale cenowym 254-409 zł/MWh przy średniej cenie 354 zł/MWh, a w drugiej – od 195 zł/MWh do 399 zł/MWh przy średniej cenie 373 zł/MWh.

REKLAMA

Aukcje w 2019 r.

Tym razem Ministerstwo Energii zdecydowało się na zakupienie w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy do 1 MW energii w ilości maksymalnie 24 097 500 MWh energii elektrycznej o wartości nieprzekraczającej 8 916 075 000 zł. To wolumen aż o ponad 8 TWh wyższy niż przewidziany do zakupu w aukcji z 2018 r., a wartość tej energii może być wyższa aż o 2,67 mld zł.

W drugim koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy ponad 1 MW także zwiększono wolumen i budżet w stosunku do aukcji przeprowadzonej w listopadzie 2018 r., w której przewidziano zakup

Liczba ofert, które wygrały aukcję, wynosi 31, a średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 zł/MWh. Najniższa zgłoszona cena wyniosła 157,80 zł/MWh, a najwyższa, zakwalifikowana do wsparcia sięgnęła 216,99 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 41,996 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,238 mld zł, zaoferowanej w ramach 31 ofert złożonych przez 23 wytwórców – wśród których nie było jednak inwestorów oferujących energię z fotowoltaiki.

Tymczasem w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o jednostkowej mocy ponad 1 MW Ministerstwo Energii przewiduje zakupienie w aukcji w 2019 r. maksymalnie w sumie 67 500 000 MWh energii elektrycznej o wartości 23 450 000 000 zł, czyli za ponad 2,8 razy więcej niż wartość energii sprzedanej w tym koszyku w aukcji z 2018 r.

Ceny referencyjne

 

Planując ceny referencyjne na mającą się odbyć w 2019 roku aukcję wiatrowo-fotowoltaiczną dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW Ministerstwo Energii przyjęło, że przeciętny koszt inwestycji w farmę fotowoltaiczną w tym koszyku wyniesie 3,1 mln zł, koszty bilansowania handlowego określono na 10 tys. zł rocznie, a pozostałe koszty operacyjne ustalono na 55 tys. zł/rok.

Tymczasem dla farm PV o jednostkowej mocy ponad 1 MW przyjęto CAPEX na poziomie 2,75 mln zł, uwzględniono identyczne koszty bilansowania rzędu 10 tys. zł/rok, za to przyjęto wyższe pozostałe koszty operacyjne mające sięgać 70 tys. zł/rok.

W obu przypadkach przyjęto produktywność elektrowni fotowoltaicznych w skali roku na poziomie 1 GWh/MW, a także spadek efektywności produkcji energii rzędu 0,2 proc. rocznie.

Do tego w założeniach finansowych uwzględniono wartość rezydnualną na poziomie