IEO: PEP 2040 nie spełnia wymogów Prawa energetycznego

IEO: PEP 2040 nie spełnia wymogów Prawa energetycznego
Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Fot. MMC Polska

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował opinię nt. projektu „Polityki energetycznej do 2040 roku”. W przygotowanej przez IEO analizie tego dokumentu czytamy, że „niekompletność, niezgodność z wymogami formalnymi oraz ww. niespójności uniemożliwiają rzeczowe odniesienie się do projektu w sposób proponowany przez Ministerstwo Energii”.  

Opinia przygotowana przez IEO koncentruje się na aspektach „polityki energetycznej do 2040 roku (PEP 2040) dotyczących rozwoju OZE oraz kierunków polityki energetycznej mających wpływ na ten sektor. Przedstawione do konsultacji dokumenty odnoszące się do rozwoju OZE to tzw. kierunek 6 projektu zasadniczego dokumentu PEP’2040 oraz odniesienia w ramach innych kierunków takich jak np. 1. „Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych”, który  obejmuje wyłącznie zasoby paliw kopalnych oraz skrótowo zasoby biomasy odpadowej (wyłącznie). Niezwykle ważne dla programowania rozwoju OZE powinien być w załącznik nr 1 do PEP 2040 „Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego”. Niestety analizy dla sektora OZE zawarte w drugim dokumencie są niespójne z pierwszym, bardzo ograniczone, wątpliwe metodycznie (oparte na przesądzeniach politycznych nie zaś na analizie ekonomicznej i poprawnej analizie wrażliwości) i dotyczą wyłącznie elektroenergetyki.  Projekt PEP’2040 cechują też liczne inne niespójności wewnętrznie pomiędzy rozdziałami i częściami dokumentu zasadniczego.

Autorzy opinii zdają sobie sprawę z trudności przygotowania i uzgodnienia dokumentów strategicznych, zwłaszcza w kontrowersyjnym obszarze energetyki i ochrony środowiska. Dotyczy to w szczególności długo oczekiwanego projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP’2040). Wiadomo, że jest to kluczowe zadanie Ministerstwa Energii, które powinno przedstawić do konsultacji dokument wymagany prawem, kompletny, obiektywny i spójny. Tymczasem opinia publiczna dostała w grudniu 2018r. do zaopiniowania dokument, który nie spełnia wymogów  Prawa energetycznego stawiającego określone wymagania wobec polityk energetycznych. Wymogi te dotyczą m.in. ochrony środowiska, ograniczania  kosztów energii i poprawy konkurencyjności, nie zostały odzwierciedlone w projekcie PEP 2040 – czytamy w informacji Instytutu Energetyki Odnawialnej.

REKLAMA

Dokument traktuje politykę energetyczną bardzo wąsko, odzwierciedla przede wszystkim interesy największych dostawców energii, a minimalizuje rolę odbiorców. Zasadne jest pytanie o bezstronność i o zgodność projektu z polityką rządu wyrażoną w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, która traktuje energetykę jako obszar wsparcia całej gospodarki, a nie „silos” – ocenia IEO.

Zespół IEO uważa, że PEP 2040 powinien być spójny z projektem „Zintegrowany krajowy  plan w dziedzinie energii i klimatu” (do 2030, a następnie do 2050 roku), który jest też dokumentem konkretnie zdefiniowanym w opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniu Parlamentu i Rady o zarządzaniu Unią Energetyczną (link) i ma wskazać na konkretne kierunki działania rządu RP, w szczególności w zakres OZE i efektywności energetycznej do 2030 roku oraz powinien być przedstawiony do konsultacji publicznej (art. 10: przedkładając dokument Komisji, każde państwo członkowskie dołącza podsumowanie opinii lub opinii wstępnych przedstawionych w czasie konsultacji publicznych). Taki dokument został przez rząd RP dostarczony do Komisji Europejskiej (link) ale bez konsultacji. Oba dokumenty powinny być całkowicie spójne lub wręcz powinny stanowić jeden dokument.

Celem kierunku 6 „Rozwój odnawialnych źródeł energii” (OZE) w projekcie PEP  ma być „obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz dywersyfikacja struktury wytwarzania energii”. Szczególnie drugą część tego stwierdzenia należałoby ocenić pozytywnie, gdyż oznaczałaby ona, że OZE mają stać się pełnoprawnym elementem miksu energetycznego i uczestnikiem rynku, a nie tylko realizacją zobowiązań międzynarodowych na rzecz poprawy stanu środowiska. 

REKLAMA

Niestety, w dalszej części opisu tego kierunku nie znajdujemy konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia tego celu, a ponadto brak jest starań o realizację obowiązkowych (na 2020) i indykatywnych zobowiązań międzynarodowych  (na 2030 rok). Najpoważniejszy mankament propozycji w zakresie rozwoju OZE to  mało ambitne cele ilościowe – ocenia Instytut.

Zdaniem IEO, niekompletność, niezgodność z wymogami formalnymi oraz ww. niespójności uniemożliwiają rzeczowe odniesienie się do projektu w sposób proponowany przez Ministerstwo Energii w postaci „Formularza zgłaszania uwag do projektu PEP2040”. W szczególności odniesienie się w sposób wyizolowany do części (tzw. „kierunku”)  6 „Rozwój odnawialnych źródeł energii” uniemożliwia (oczywiście poza ew. próbą wąskiego lobbingu) przestawienie konstruktywnych i spójnych propozycji, gdyż problemy z rozwojem OZE nie są „wewnętrzne” i wynikają ze sposobu ujęcia innych kierunków interwencji w projekcie PEP’2040.

W pełni konstruktywne odniesienie się do działań proponowanych w projekcie PEP’2040  w zakresie energetyki odnawialnej – także z wykorzystaniem „formularza” – będzie możliwe po poprawieniu całości dokumentu i jego uzupełnieniu i uspójnieniu – ocenia IEO

Pełna wersja opinii Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. projektu „Polityki energetycznej do 2040 roku” jest dostępna pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.