MG zwiększyło budżet Działania 9.4. Unijne dotacje dostaną 24 projekty z listy rezerwowej

MG zwiększyło budżet Działania 9.4. Unijne dotacje dostaną 24 projekty z listy rezerwowej
foto: Images of Money, flickr cc-by-2.0

{więcej}Ministerstwo Gospodarki, które zarządza konkursami na dotacje w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” poinformowało o zwiększeniu puli środków w konkursie 9.4 dedykowanemu projektom z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010 szansę na otrzymanie unijnej dotacji otrzymają dodatkowe 24 projekty, które po ocenie merytorycznej I stopnia znalazły się na liście rezerwowej beneficjentów. Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Gospodarki oraz aktualną listę rankingową konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010.

Komunikat Ministerstwa Gospodarki:

REKLAMA

Z uwagi na zwiększenie ilości środków w konkursie nr 2/POIiŚ/9.4/2010 Minister Gospodarki zatwierdził zaktualizowane regulaminy ww. konkursów (zmiana wielkości alokacji) oraz listę rankingową dla konkursu nr 2/POIiŚ/9.4/2010. Przedmiotowe zwiększenie wynika z niezłożenia dokumentacji do oceny merytorycznej II stopnia przez część wnioskodawów z listy rezerwowej  w konkursie nr 1/POIiŚ/9.4/2009, z powodu wzrostu kursu euro oraz wskutek uwolnienia rezerwy zabezpieczającej w konkursie nr 2/POIiŚ/9.4/2010. Wspomniane zwiększenie ilości środków w ww. konkursie pozwala na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rankingowej, które na etapie oceny merytorycznej I stopnia uzyskały 33-30 pkt, przy czym wielkość dofinansowania dla tych ostatnich (30 pkt) musi tymczasowo zostać ograniczona do poziomu ok. 3,84% wnioskowanego dofinansowania (poziom dofinansowania będzie mógł być w przyszłości podnoszony w miarę uwalniania alokacji z projektów, które będą kończyć ocenę lub procedurę odwoławczą z wynikiem negatywnym).

REKLAMA

W związku z dokonaną aktualizacją na liście podstawowej w konkursie nr 2/POIiŚ/9.4/2010 znalazło się 50 projektów (próg – 30 pkt), a 46 projektów pozostało na liście rezerwowej. Lista rankingowa odzwierciedla punktację projektów uzyskaną w wyniku oceny merytorycznej I stopnia (a zatem nie jest listą projektów ostatecznie rekomendowanych do dofinansowania). Minimalna liczba punktów niezbędna do umieszczenia projektów na liście rankingowej wynosiła 22 (50% maksymalnej liczby punktów).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów, projekty, które zmieniły status z rezerwowego na podstawowy, zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia m.in. w oparciu o kryteria dotyczące kompletności dokumentacji aplikacyjnej, poprawności analizy finansowej i ekonomicznej, spójności informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku, poprawności identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności, gotowości technicznej projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ, gotowości organizacyjno-instytucjonalnej projektu w obszarze zawierania umów, trwałości projektu, wykonalności finansowej projektu, efektywności energetycznej proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną oraz zgodności projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Na etapie oceny ostatecznej zweryfikowane zostanie również zachowanie wysokiej oceny merytorycznej I stopnia (czy suma punktów w ramach kryteriów oceny merytorycznej I stopnia obliczona na podstawie pełnej dokumentacji projektu nie jest mniejsza niż suma punktów jaką otrzymał ostatni projekt na liście podstawowej). Spełnienie przez projekty wszystkich kryteriów umożliwi pozytywną ocenę i zawarcie umowy o dofinansowanie zgodnie z zasadami dotyczącymi finansowania projektów w ramach PO IiŚ. Wnioskodawcy przedmiotowych projektów zostaną w ciągu 7 roboczych pisemnie poinformowani o możliwości dofinansowania projektu i terminie złożenia dokumentacji projektowej do oceny merytorycznej II stopnia.

Aktualna lista rankingowa projektów w konkursie 2/POIiŚ/9.4/2010 [PDF]

źródło: Ministerstwo Gospodarki