Nowe zasady przyłączeń do sieci energetycznej w "małym trójpaku"

REKLAMA
REKLAMA
ust 8d otrzymuje brzmienie:
„8d. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej jest obowiązane do określenia w warunkach przyłączenia
przewidywanego harmonogramu przyłączenia odnawialnego źródła energii
uwzględniającego poszczególne etapy rozbudowy sieci oraz zestawienie planowanych
prac.”,
c) po ust. 8d dodaje się ust. 8d1- 8d6 w brzmieniu:
8d1. W przypadku odmowy przyłączenia z powodu braku warunków technicznych
przyłączenia w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie
odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem
lub dystrybucją energii elektrycznej wskazuje planowany termin oraz warunki wykonania
niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci i określa najbliższy możliwy termin
przyłączenia, po wykonaniu rozbudowy lub modernizacji sieci.
8d2. W przypadku odmowy przyłączenia z powodu braku warunków technicznych lub
ekonomicznych w zakresie całej mocy przyłączeniowej objętej wnioskiem o przyłączenie
odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem
lub dystrybucją energii elektrycznej, za zgodą podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
złożoną w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy przyłączenia odnawialnego źródła
energii, wydaje warunki przyłączenia na taką moc, dla jakiej są spełnione te warunki.
8d3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana
mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż
określona we wcześniej wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci
odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji złożonego w
przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja
i po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i licznika inteligentnego.
W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na
podstawie umowy o przyłączenie do sieci.
8d4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8d3, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie oraz określenie rodzaju i
mocy mikroinstalacji;
5
2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań
technicznych i eksploatacyjnych, o których nowa w art. 7a.
8d5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d3, podmiot ubiegający się o przyłączenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie
następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) oświadczam, że posiadam tytuł prawny do
nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w
zgłoszeniu.”. Klauzula ta zastępuję pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
8d6. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej
potwierdza złożenie zgłoszenia, odnotowując datę jego złożenia.”,
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci
z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do
sieci przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem
ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie