Weszły w życie wymagania techniczne dla stacji ładowania

Weszły w życie wymagania techniczne dla stacji ładowania
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Od kilku dni obowiązuje rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Jest to jeden z kluczowych aktów prawnych dla wszystkich podmiotów związanych ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych  pisze Witold Chmarzyński, radca prawny, specjalista ds. elektromobilności i energetyki odnawialnej w kancelarii CCLaw.

Z wydaniem ww. rozporządzenia (tzw. rozporządzenia technicznego) dla stacji ładowania Minister Energii zwlekał ponad półtora roku, co było źródłem wielu niedogodności, w tym na jakiś czas całkowicie zahamowało oddawanie stacji ładowania do użytku.

Jakie stacje podlegają badaniu UDT?

REKLAMA

Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie jakich stacji dotyczą wymagania techniczne przedstawione w rozporządzeniu? Ogólnie rzecz ujmując – wymogi przedstawione w rozporządzeniu dotyczą zdecydowanej większości stacji ładowania – zarówno tych publicznych (ogólnodostępnych) jak i niepublicznych. Co do zasady, ładowarki domowe typu wallbox i przydomowe słupki ładowania wykorzystywane na potrzeby własne nie podlegają badaniu UDT. 

Badanie techniczne UDT – wstępne i eksploatacyjne

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych każda stacja ładowania musi zostać zbadana przez Urząd Dozoru Technicznego zarówno przed dopuszczeniem do użytkowania (tzw. badanie techniczne wstępne) jak i po każdej modernizacji lub naprawie stacji ładowania (tzw. badanie techniczne eksploatacyjne).

Podczas konferencji uzgodnieniowej, w której mieliśmy przyjemność brać udział, przedstawiciele UDT zapewniali, że nie chodzi tu o drobne naprawy czy modernizacji stacji, lecz o takie, które znacząco ingerują w stację ładowania.

Z przepisów możemy wyczytać, że za modernizację na pewno trzeba uznać zwiększenie liczby punktów ładowania a także zmianę miejsca zainstalowania punktu ładowania w stacji. Wyliczenie to nie jest wyczerpujące i dopiero praktyka pokaże jakie przypadki naprawy i modernizacji będą wymagały badania UDT.

Wniosek do UDT

Badanie UDT odbywa się na wniosek złożony przez eksploatującego, którym jest operator ogólnodostępnej stacji ładowania (jeśli mamy do czynienia z tzw. publiczną stają ładownia) albo podmiot eksploatujący stację ładowania inną niż ogólnodostępna.

Mówiąc innymi słowami, wniosek jest składany przez podmiot, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie stacji ładowania. Jeśli kupiliśmy stację ładowania i będziemy odpowiedzialni za jej funkcjonowanie, a stacja została zamontowana przez firmę zewnętrzną, obowiązek zgłoszenia do UDT ciąży na nas, jako podmiocie eksploatującym. W takiej sytuacji bardzo ważne jest, aby tak umówić się z firmą montującą stację (a najlepiej zapisać to w umowie), aby przedstawiciele firmy montującej byli obecni podczas badania UDT.

Do badania należy zgłosić stację ładowania całkowicie zmontowaną i przygotowaną do eksploatacji. UDT wykonuje badania w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jego przeprowadzenie. Jakie dokładnie dokumenty powinny być załączone do wniosku określa rozdział 5 rozporządzenia technicznego.

Opłaty za badanie UDT

Rozporządzenie określa wysokość opłat uiszczanych w związku z obowiązkowym badaniem przez UDT stacji ładowania.

REKLAMA

Wysokość opłat została uzależniona od miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. W 2018 r. była to kwota 4 003,88 zł.

Opłaty są następujące:

  • za badanie techniczne wstępne – 20 proc. ww. wynagrodzenia, co w 2019 daje kwotę 800, 78 zł;
  • za badanie techniczne eksploatacyjne – 4 proc. ww. wynagrodzenia za każdą godzinę badania, lecz nie więcej niż 20 proc. ww. wynagrodzenia, co w 2019 daje 160,16 zł za godzinę pracy pracownika UDT, lecz nie więcej niż 800,78 zł.

Opinia Prezesa UDT

Przed przystąpieniem do budowy stacji ładowania można wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi m.in. w rozporządzeniu technicznym. 

Prezes UDT wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Sporządzenie opinii podlega opłacie wysokości 4 proc. ww. wynagrodzenia (tj. 160,16 zł) za każdą rozpoczętą godzinę opracowania opinii, jednakże nie więcej niż 100 proc. tego wynagrodzenia, tj. nie więcej niż 4 003,88 zł.

Inne regulacje

Poza powyższym, rozporządzenie techniczne określa m.in.

  • szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania (ogólnodostępne i nieogólnodostępne)
  • szczegółowe wymagania  jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych.

Przykładowo, rozporządzenie wymaga, aby w każdej ogólnodostępnej stacji ładowania każdy punkt ładowania o normalnej mocy (tj. do 22 kW włącznie) na prąd przemienny był wyposażony co najmniej w gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 określone w normie PN-EN 62196-2.

Natomiast punkty ładowania o dużej mocy (pow. 22 kW) na prąd przemienny powinny być wyposażone co najmniej w złącza pojazdowe typu 2 określone w normie PN-EN 62196-2, a punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały co najmniej w złącza uniwersalnego systemu ładowania „Combo 2” określone w normie PN-EN 62196-3.

Dostosowanie dotychczas postawionych stacji ładowania

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia technicznego rozpoczął bieg 12-miesięczny termin na dostosowanie wszystkich dotychczas oddanych do użytku stacji ładowania do wymogów rozporządzenia technicznego. Każdy podmiot eksploatujący stację ładowania przed 30 lipca 2019 r. jest zobowiązany do 30 lipca 2020 r. złożyć wniosek do UDT o przeprowadzenia badanie technicznego jego stacji.

Brak złożenia takiego wniosku lub negatywna opinia UDT z badania stacji uniemożliwi dalszą eksploatację stacji ładowania.

Witold Chmarzyński – radca prawny, specjalista ds. elektromobilności i energetyki odnawialnej

Kancelaria CCLaw – Creative Consultants Law Firm