Jak przyłączyć do sieci stację ładowania aut elektrycznych?

Jak przyłączyć do sieci stację ładowania aut elektrycznych?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przedstawiło informacje na temat formalności związanych z przyłączaniem do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Jak informuje PTPiTEE – instytucja reprezentująca operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego – proces przyłączenia do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania samochodów elektrycznych należy rozpocząć od złożenia przez inwestora u lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Formularz wniosku udostępnia OSD na stronie internetowej oraz w punkcie obsługi klienta dystrybucyjnego.

Warunki przyłączenia do sieci są wydawane przez OSD w terminie określonym dla danej grupy przyłączeniowej.

REKLAMA

Kolejny etap to podpisanie przez inwestora oraz OSD umowy o przyłączenie do sieci, której projekt powinien przestawić operator. Opłata za przyłączenie określana jest przez OSD zgodnie z zasadami opisanymi w taryfie dla dystrybucji energii OSD, dla danej grupy przyłączeniowej.

W warunkach przyłączenia oraz w podpisanej później umowie powinna zostać wskazana m.in. granica stron.

Po podpisaniu umowy powinno nastąpić zgłoszenie przez inwestora do OSD gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Kolejny krok to przyłączenie stacji ładowania samochodów elektrycznych po spełnieniu warunków określonych w umowie zawartej z operatorem. Przyłączane do sieci punkty ładowania samochodów elektrycznych muszą spełniać wymagania norm i przepisów m.in. w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, parametrów jakościowych, w tym nie wprowadzania zaburzeń do sieci elektroenergetycznych.

REKLAMA

Każdy punkt ładowania musi być wyposażony w odpowiedni układ pomiarowo-rozliczeniowy, który zapewnia i instaluje operator sieci dystrybucyjnej.

Stąd niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego miejsca na zainstalowanie tego układu wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami. Miejsce to może być zlokalizowane np. w samym punkcie ładowania samochodów elektrycznych, osobnym nowym „złączu” wybudowanym przez OSD lub istniejącym „złączu” po jego modernizacji przez OSD (uzależnione jest to m.in. od usytuowania punktu ładowania, uwarunkowań technicznych sieci, uwarunkowań przestrzennych itp.). W przypadku nowego złącza, miejsce jego usytuowania będzie uzgadniane przez OSD z inwestorem, w celu zapewnienia optymalnego posadowienia złącza, w tym również w stosunku do miejsca instalacji samego punktu ładowania – czytamy w instrukcji PTPiREE.

O przyłączenie do sieci może ubiegać się podmiot, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Jeżeli inwestor planuje na terenie danego OSD budowę więcej niż jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych, wówczas na każdy punkt należy złożyć odrębny wniosek.

W przypadku, gdy punkty te mają być zlokalizowane w niedużej odległości od siebie, zalecane jest, aby przed złożeniem wniosku, inwestor skontaktował się z OSD w celu wyboru optymalnych miejsc instalacji punktów ładowania samochodów elektrycznych, zarówno pod kątem wymagań inwestora, jak i możliwości OSD. Może to w znaczący sposób wpłynąć np. na czas przyłączenia do sieci, który jest zależny od wielu czynników, w tym niezależnych od OSD i może wynosić od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy – informuje PTPiREE.

W przypadku przyłączania do sieci elektroenergetycznych punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych lub zespołu stacji ładowania, wymagających większej mocy przyłączeniowej, możliwe jest również przyłączenie do sieci średniego napięcia poprzez stację transformatorową należącą do inwestora. Jest to tzw. stacja abonencka.

red. gramwzielone.pl