Stawki za przyłączanie stacji ładowania samochodów elektrycznych

Stawki za przyłączanie stacji ładowania samochodów elektrycznych
Fot. National Grid

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wnioski operatorów systemów dystrybucyjnych dotyczące przyłączania do ich sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych. W przypadku czterech największych OSD tegoroczne stawki przyłączeń są z reguły identyczne, co wprost wynika z zapisów ustawy o elektromobilności, jednak w niektórych przypadkach się różnią.

Prezes URE zatwierdził w dniu 27 lutego zmiany taryf dla czterech z pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych – Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator oraz Tauron Dystrybucja. Ponadto nadal prowadzone jest postępowanie w sprawie wniosku innogy Stoen Operator.

Zgłoszone przez operatorów i zatwierdzone przez Prezesa URE zmiany dotyczą zamieszczonych w taryfie regulacji odnośnie przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania.

REKLAMA

URE informuje, że w znowelizowanych taryfach uwzględnione zostały stawki opłat za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

W przypadku przyłączenia takiej infrastruktury oraz stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, opłatę ustala się na podstawie jednej szesnastej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą przez „ogólnodostępną stację ładowania” rozumie się „stację ładowania dostępną na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i pojazdu silnikowego niebędącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym”.

Z kolei przez „infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego” definiuje się „punkty ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczone do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym”.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, za przyłączenie podmiotów z grup przyłączeniowych II, III i VI, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, pobierana będzie opłata obliczona jako 1/4 rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Ponadto za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV pobierana ma być opłata obliczona jako 1/16 rzeczywistych nakładów na przyłączenie.

PGE Dystrybucja

W przypadku PGE Dystrybucja za przyłączenie podmiotów z grup przyłączeniowych IV i V do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV opłata będzie obliczana jako iloczyn stawek wskazanych niżej opłat oraz mocy przyłączeniowej określonej w umowie.

Dla grupy IV, V i VI (gdy jest budowane przyłącze) stawki w PGE Dystrybucja wyniosą 28,36 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 62,24 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 7,09 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także 15,56 zł/kW dla przyłącza kablowego.

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

Inne stawki będą stosowane przez PGE Dystrybucję w sytuacji, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą za każdy metr powyżej 200 metrów 8,36 zł dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Tauron Dystrybucja

W przypadku tego operatora za przyłączenie podmiotów z grupy IV, V, a także VI – gdy jest budowane przyłącze, do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV stawki wyniosą 44,91 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 61,60 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 11,22 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także dla przyłącza kablowego 15,40 zł/kW.

REKLAMA

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

W przypadku budowy przyłącza ponad 200 metrów, wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą dla grup IV, V, a także dla przyłączanych do sieci poniżej 1 kV podmiotów z grupy VI za każdy metr powyżej 200 metrów dla przyłącza kablowego 33,45 zł oraz 24,7 zł dla przyłącza napowietrznego.

Dodatkowo, w przypadku budowy przyłącza dłuższego niż 200 metrów, od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci poniżej 1 kV, za każdy metr ponad 200 m pobierane będzie dodatkowo 8,36 zł/kW dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Enea Operator

W przypadku tego operatora za przyłączenie podmiotów z grupy IV, V, a także VI (gdy jest budowane przyłącze) do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV stawki wyniosą 45,41 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 65,79 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 11,35 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także dla przyłącza kablowego 16,45 zł/kW.

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

W przypadku budowy przyłącza ponad 200 metrów, wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą dla grup IV, V, a także dla przyłączanych do sieci poniżej 1 kV podmiotów z grupy VI za każdy metr powyżej 200 metrów dla przyłącza kablowego 33,45 zł oraz 24,7 zł dla przyłącza napowietrznego.

Dodatkowo, w przypadku budowy przyłącza dłuższego niż 200 metrów, od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci poniżej 1 kV, za każdy metr ponad 200 m pobierane będzie dodatkowo 8,36 zł/kW dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Energa Operator

W przypadku tego operatora za przyłączenie podmiotów z grupy IV, V oraz VI – gdy jest budowane przyłącze, do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV stawki wyniosą 43,78 zł/kW za przyłączenie napowietrzne oraz 47,09 zł/kWh za przyłączenie kablowe.

W przypadku grupy VI – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci – stawki wyniosą po 7,87 zł/kW zarówno za przyłącze napowietrzne jak i kablowe.

Z kolei za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV opłaty dla grup IV, V i VI (gdy budowane jest przyłącze) wyniosą 10,95 zł/kW – dla przyłącza napowietrznego, a także dla przyłącza kablowego 11,77 zł/kW.

W przypadku podłączenia do istniejącej sieci dla grupy VI stawka wyniesie w obu przypadkach 1,97 zł/kW.

W przypadku budowy przyłącza ponad 200 metrów, wówczas za budowę przyłącza dodatkowe stawki wyniosą dla grup IV, V, a także dla przyłączanych do sieci poniżej 1 kV podmiotów z grupy VI za każdy metr powyżej 200 metrów dla przyłącza kablowego – 33,45 zł oraz 24,7 zł dla przyłącza napowietrznego.

Dodatkowo, w przypadku budowy przyłącza dłuższego niż 200 metrów, od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, przyłączanych do sieci poniżej 1 kV, za każdy metr ponad 200 m pobierane będzie dodatkowo 8,36 zł/kW dla przyłącza kablowego oraz 6,18 zł dla przyłącza napowietrznego.

Zgodnie z prawem OSD mogą wprowadzić zmienione taryfy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia ich opublikowania.

Ustawa o elektromobilności w obecnym brzmieniu wprowadza obowiązek przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych bezpośrednio do infrastruktury operatorów sieci dystrybucyjnych.

To może nie tylko spowolnić budowę nowych stacji ładowania, ale także skutkować wyłączeniem istniejących stacji, które były podłączane np. do wewnętrznych sieci centrów handlowych.

red. gramwzielone.pl