Weszły w życie nowe procedury przyłączania OZE

Weszły w życie nowe procedury przyłączania OZE
Huawei

Od soboty, 27 kwietnia, obowiązują nowe procedury przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii. Planowane do przyłączenia źródła zostały podzielone na cztery grupy w zależności od planowanej mocy. Formalności związane z procedurą przyłączeniową będą zależeć od tego, w której grupie znajdzie się planowana instalacja.

Nowe zasady w procesie przyłączania źródeł wytwórczych wynikają z konieczności wdrożenia do polskiego prawa przepisów uzgodnionych w Unii Europejskiej, które – podobnie jak Polska – wdrożyło już większość krajów członkowskich.

Ujednolicenie przepisów w państwach UE jest związane z tworzeniem wspólnego rynku energii, a nowe, obowiązujące od soboty wymagania w procesie przyłączeniowym wynikają z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego unijny kodeks sieci (tzw. kodeks NC RfG).

REKLAMA

To rozporządzenie nałożyło na operatorów sieci z krajów Unii Europejskiej obowiązek wdrożenia nowych procedur w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, testowania oraz wydawania pozwoleń na użytkowanie dla jednostek wytwórczych typu A, B, C i D.

Do grupy A zaliczono jednostki wytwórcze o mocy od 0,8 kW do 200 kW. Grupa B to źródła o mocy 200 kW – 10 MW, grupa C to źródła o mocy 10 MW – 75 MW, a grupa D to źródła o mocy ponad 75 MW.

Przy tym w nowej nomenklaturze, wynikającej z kodeksów NC RfG, źródła wytwórcze są nazywane „modułami wytwarzania energii”, natomiast wytwórca jest nazywany „właścicielem zakładu wytwarzania energii”.

Jak tłumaczy w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), zmiany dotyczą przede wszystkim dokumentów związanych z przyłączeniami źródeł wytwórczych, określających warunki przyłączenia i umowy o przyłączenie.

Nowością ma być konieczność uzyskania przez przyszłego wytwórcę energii „energetycznego” pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z zapisami kodeksów NC RfG przyłączane do sieci jednostki wytwórcze muszą posiadać przewidziane dla danego etapu pozwolenia na użytkowanie. W przypadku braku posiadania lub posiadania nieaktualnego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z NC RfG operatorzy będą mogli odłączyć dany modułów wytwarzania energii.

Na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A zmiany zakładają obowiązek przedstawienia operatorowi tzw. Dokumentu Instalacji wraz z Oświadczeniem o Gotowości do Przyłączenia Instalacji Przyłączanej.

Natomiast w przypadku modułów typu B i C właściciel „zakładu wytwarzania energii” będzie zobowiązany do dostarczenia operatorowi, po przeprowadzeniu testów jednostki wytwórczej, tzw. Dokumentu modułu wytwarzania energii – PGMD. Operator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji przedstawionego dokumentu PGMD ma wydawać Ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

Bardziej skomplikowany będzie proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie przez źródła typu D (o mocy ponad 75 MW). Dla tych źródeł kodeks NC RfG wprowadza konieczność uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie określanych jako EON, ION, FON oraz LON, ściśle powiązanych z etapami przyłączania do sieci.

Wszelkie ramy czasowe pozwoleń na użytkowanie są na sztywno określone w NC RfG, stąd operatorzy nie mogli wydłużyć czasu ich trwania. Te zasady będą obowiązywać zarówno jednostki konwencjonalne jak i OZE w myśl wypełniania zasady niedyskryminacji poszczególnych podmiotów. Proces uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie wynikający z kodeksu NC RfG nie powinien, zdaniem operatorów, spowodować opóźnień w uzyskiwaniu koncesji przez wytwórców. Opis procedur oraz wzory dokumentów w procedurach uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie operatorzy opublikują na swoich stronach internetowych – tłumaczy PTPiREE w korespondencji z portalem Gramwzielone.pl.

Na ile wprowadzone 27 kwietnia zmiany zaingerują w już procedowane projekty i mogą wydłużyć czas wydawania pozwoleń – w szczególności w przypadku projektów, które uzyskały już wsparcie na podstawie dotychczasowych aukcji dla OZE i które muszą zostać zrealizowane w ściśle określonym terminie?

REKLAMA

Na to pytanie portalu Gramwzielone.pl PTPiREE odpowiada, że operatorzy będą kontynuować wydawanie dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, a rozstrzygnięcia wynikające z obowiązków narzuconych kodeksami sieci nie powinny znacząco wpłynąć na termin realizacji inwestycji – wydłużając go jedynie o czas obiegu dokumentów, zgodny z okresem przewidzianym dla standardowych procedur.

Zastosowanie pozwoleń ograniczy inwestorom jedynie czas przewidziany na wykonanie pierwszej synchronizacji oraz wykonanie wymaganych testów, a także zagwarantuje ich wykonanie. Tego typu rozwiązania powinny motywować inwestorów do jak najszybszego przeprowadzenia wszystkich wymaganych testów, symulacji i certyfikatów przed bezterminową pracą jednostek, ponieważ nowa procedura jedynie ogranicza maksymalny czas posiadania danego pozwolenia, nie ingerując w czas minimalny – komentuje PTPiREE.

Mikroinstalacje

Na ile zapisy kodeksów NC RfG są natomiast zbieżne z przygotowaną przez operatorów sieciowych najnowszą aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)?

PTPiREE tłumaczy, że nadrzędne będą wymogi określone w NC RfG, natomiast zapisy IRiESD mają być wymogami uzupełniającymi, obowiązującymi w zakresie nieregulowanym w NC RfG oraz dokumentach zatwierdzonych na jego podstawie przez URE.

Instytucja reprezentująca operatorów sieci dodaje, że nowe regulacje w zakresie instalacji wytwórczych typu A dotyczą głównie wymogów związanych z funkcjonowaniem takich instalacji w odniesieniu do częstotliwości pracy sieci.

Określono progi częstotliwości, w których dopuszczalna jest praca modułów, określone są parametry zachowania się modułu (obniżenie mocy generowanej) w odpowiedzi na wzrost częstotliwości powyżej zadanej wartości – tryb pracy LFSM-O – oraz parametry generacji mocy w odpowiedzi na spadek częstotliwości poniżej zadanego progu. Zgodnie z NC RfG opisane powyżej zdolności mają funkcjonować w sposób automatyczny bez żadnych działań i poleceń ze strony OSD – czytamy w odpowiedzi PTPiREE na pytanie portalu Gramwzielone.pl.

Natomiast przygotowana przez operatorów i czekająca na zatwierdzenie przez URE karta aktualizacji IRiESD w odniesieniu do mikroinstalacji ma określać szczegółowe wymagania w zakresie rodzajów i nastaw wymaganych zabezpieczeń mających zapewniać bezpieczeństwo funkcjonowania sieci.

– Na podstawie zapisów ustawy Prawo energetyczne, oprócz możliwości wydania zdalnego polecenia zaprzestania generacji dla modułów powyżej 10 kW, w karcie aktualizacji IRiESD określono możliwość zdalnego sterowania mocą czynną. W aktualizacji IRiESD określone są także wymagania związane z pracą mikroinstalacji w odniesieniu do napięcia w sieci. Opisany jest tryb sterowania mocą bierną w funkcji napięcia. W tym zakresie mikroinstalacja powinna umożliwiać dostosowanie pracy do warunków napięciowych w sieci. Praca z wykorzystaniem powyższego trybu powinna odbywać się automatycznie – tłumaczy PTPiREE.

Więcej na temat planowanych zmian w IRiESD w zakresie przyłączania mikroinstalacji w artykule: Operatorzy wnioskują o zmianę zasad przyłączania i obsługi mikroinstalacji.

Stosunkowo niewielkim zmianom w procedurach przyłączeniowych, zgodnie z wprowadzonymi w życie kodeksami NC RfG, podlegają mikroinstalacje o mocy do 50 kW (mieszczące się grupie A), w przypadku których przyłączenia odbywają się w trybie „na zgłoszenie”. Więcej na ten temat w artykule: Przyłączanie mikroinstalacji w trybie na zgłoszenie. Zmiany w formalnościach

PTPiREE nie wyklucza przy tym zmian mogących usprawnić procesy przyłączeniowe w poszczególnych grupach modułów wytwarzania energii.

Usprawnienie nowych procedur jest w interesie zarówno operatorów, jak i wytwórców, a w uzasadnionych przypadkach przygotowane procedury będą mogły zostać zaktualizowane – komentuje PTPiREE w korespondencji z portalem Gramwzielone.pl.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.