Świadectwo pochodzenia (zielony certyfikat)

Świadectwo pochodzenia jest dowodem wyprodukowania pewnej, określonej w tym świadectwie, ilości energii elektrycznej w koncesjonowanym źródle odnawialnym bądź kogeneracyjnym. Świadectwo pochodzenia jest wydawane przez prezesa URE na wniosek wytwórcy energii elektrycznej w OZE lub kogeneracji po uprzednim potwierdzeniu przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Przesyłowego, na którego obszarze działania znajduje się dane źródło, faktycznej dostawy tej energii do systemu elektroenergetycznego. Prezes URE wydaje cztery rodzaje świadectw pochodzenia:
 
• świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE,
• świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW,
• świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy,
• świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach wysokosprawnej kogeneracji.

Prawa majątkowe wynikają bezpośrednio ze świadectw pochodzenia i powstają z chwilą zapisania danego rodzaju świadectw na koncie ewidencyjnym wytwórcy w Rejestrze Świadectw Pochodzenia i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta. Ilość praw majątkowych odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie pochodzenia, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej. Prawa majątkowe stanowią towar giełdowy i mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych.
REKLAMA

Źródło: Towarowa Giełda Energii 

REKLAMA

autor: red. gramwzielone.pl