Biogazownia – stabilne źródło energii z OZE? – szkolenie już 24 stycznia

Biogazownia – stabilne źródło energii z OZE? – szkolenie już 24 stycznia
fot. Green Genius

Zapraszamy na szkolenie on-line: „Biogazownia – własne źródło energii w przetwórstwie, rolnictwie, hodowli: warunki formalne rozwoju, technologie, opłacalność, uwarunkowania rynkowe”. Spotkanie odbędzie się już 24 stycznia 2023 r. Poprowadzi je Michał Ćwil.

Adresaci – grupa docelowa:

• Rolnicy i hodowcy
• Przetwórcy sektora rolno-spożywczego
• Deweloperzy i inwestorzy biogazowni rolniczych
• Pracownicy firm zajmujących się biogazowniami rolniczymi

REKLAMA

Cel szkolenia:

• Przedstawienie elementów niezbędnych dla rozumienia procesów technicznych i technologicznych biogazowni rolniczej;
• Biogaz rolniczy i nierolniczy, kogeneracja, rozdzielne wytwarzanie, biometan i bioLNG;
• Pozyskanie wiedzy nt. procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej;
• Poznanie uwarunkowań rzeczowej realizacji dla uniknięcia pułapek prawnych i rynkowych;  skorzystanie z doświadczeń praktyków;
• Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do oceny nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych;
• Nabycie wiedzy niezbędnej do oceny dokumentacji projektowej przygotowanej przez podmioty trzecie (due diligence techniczny i biznesowy);
• Nabycie wiedzy niezbędnej do przygotowania własnej koncepcji biogazowni rolniczej;
• Szczegółowe przedstawienie  harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowania proceduralnego budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych;
• Pozyskanie wiedzy dla przygotowania biznesplanu lub analizy finansowej inwestycji w biogazownię rolniczą;
• Ocena możliwości optymalizacyjnej nakładów inwestycyjnych i ich przełożenie na koszty operacyjne;
• Ocena możliwości optymalizacji kosztów operacyjnych dzięki dobrze wykonanemu studium wykonalności na etapie przygotowania i budowy biogazowni rolniczej;
• Poznanie uwarunkowań rynkowych i prawnych mających przełożenie na przychody z działalności operacyjnej;
• Poznanie dostępnych mechanizmów wspierania;
• Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do negocjacji cenowych ofert dostawy komponentów do biogazowni lub realizacji biogazowni przez firmy technologiczne;  
• Nabycie wiedzy do szybkiej oceny efektów ekonomicznych względem kosztów surowca;
• Nabycie wiedzy do oceny opłacalności przedsięwzięcia realizacji biogazowni lub przygotowania projektu biogazowni rolniczej dedykowanej inwestorom niezależnym.

Program szkolenia:

8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-10.00 Wprowadzenie:
• Krótkie rozpoznanie oczekiwań uczestników szkolenia;
• Wprowadzenie do tematu rynku energii i procesu inwestycyjnego;
• Co to jest biogaz i kiedy kwalifikuje się go jako biogaz rolniczy w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii?
– które osady ściekowe i na jakiej zasadzie można przetwarzać w biogazowni rolniczej?
– przetwarzanie odpadów w biogazowni;
– przetwarzanie biomasy leśnej i pochodzenia rolniczego;
• Wykorzystanie biogazu w celach energetycznych: wytwarzanie lokalne energii elektrycznej i ciepła czy wtłaczanie
biogazu do sieci?
• Co to jest kogeneracja i jakie czynniki muszą być spełnione dla kwalifikowania jednostki do wysokosprawnej
kogeneracji?
• Co to jest moc elektryczna zainstalowana jednostki wytwórczej – kluczowy parametr podawany w dokumentacji, od którego zależy kwalifikowanie biogazowni do decyzji środowiskowej, wysokosprawnej kogeneracji, danego rodzaju konkursu o dofinansowanie czy systemu wsparcia (certyfikaty, dopłaty aukcyjne) – moc silnika gazowego wcale nie jest mocą elektryczną zainstalowaną biogazowni rolniczej;

10.00-11.15 Część techniczno-technologiczna:
• Co się składa na biogazownię? Elementarna analiza obiektów i sieci technicznych oraz infrastruktury towarzyszącej;
• Technologia wytwarzania biogazu:
– fermentacja metanowa: mezofilowa a termofilowa;
– fermentacja jednostopniowa a wielostopniowa;
– hydroliza a metanogeneza;
– sucha a mokra fermentacja;
• Bilans masy: surowce, substraty, odgazowanie, masa pofermentacyjna, sucha masa a sucha masa organiczna;
• Magazyny surowca;
• Bilans energii: jak szacować uzysk biogazu? Jak szacować ilość wytwarzanej energii pierwotnej i końcowej oraz sprawności procesów?
• Czas retencji: co to takiego i jak przekłada się na wielkość komór fermentacyjnych?
• Plan zagospodarowania terenu:
– wymagania infrastrukturalne;
– wymagania powierzchniowe;
– ruch drogowy;
– lokalizacja obiektów na działkach o różnych kształtach;
– minimalne odległości między obiektami, odległości względem granicy działki;
• Urządzenia techniczne: w budynku czy w kontenerach?
• Magazynowanie masy pofermentacyjnej: zbiorniki czy laguny?
• Magazynowanie masy pofermentacyjnej: wymagania, czas wyłączony z możliwości aplikowania nawozowego;
• Zbiorniki stalowe czy żelbetowe, monolityczne czy prefabrykowane – dostępne technologie;
• Obróbka wstępna surowców i odpadów (rozdrabnianie, higienizacja, sterylizacja);
• Magazynowanie i oczyszczanie biogazu;
• Obieg biogazu (bezpieczeństwo pracy instalacji);
• Techniki wprowadzania substratów do zbiorników fermentacji;
• Obieg biomasy, odcieki ze składowiska surowca lub odpadów (wymagania sanitarne);
• Silniki gazowe a jednostka kogeneracji: przegląd producentów i dostawców – dobór urządzenia pod potrzeby inwestora;
• Instalacje uzdatniania biogazu do parametrów jakościowych sieci gazowych: płuczki wodne, membrany,
kriogeniczne systemy uzdatniania;
• Podsumowanie: przedstawienie pułapek technicznych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym.

11.15-11.30 Przerwa

11.30-12.45 Część formalno-prawna przygotowania inwestycji:
• Wybór lokalizacji: zakup, dzierżawa, wyłączenia z produkcji rolnej, uwarunkowania gruntowe, infrastrukturalne,
wymagania obszarowe itp.;
• Koncepcja techniczna;
• Przygotowanie do rozpoczęcia procedur administracyjnych;
• Kwalifikacja danej instalacji pod decyzję środowiskową – procedura środowiskowa dla instalacji o mocy powyżej
0,5 MW lub powierzchni zabudowy powyżej 0,5 ha lub 1 ha (odpowiednio);
• Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy (nowe formularze ustawowe);
• Procedura związana z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
• Procedura wydania warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej lub dystrybucyjnej gazowej;
• Procedura wydania decyzji pozwolenia na budowę;
• Przygotowanie do rozpoczęcia budowy: wybór wykonawców, harmonogram, montaż finansowy, zabezpieczenie
interesów inwestora;
• Procedury oddania do użytkowania;
• Procedury eksploatacyjne w gospodarce nawozowej, odpadowej (przetwarzanie, wytwarzanie – pozwolenia
zintegrowane, zezwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów);
• Pozostałe procedury.

REKLAMA

12.45-14.00 Część ekonomiczna – ocena opłacalności:
• Nakłady inwestycyjne biogazowni: dokumentacja projektowa, nabycie nieruchomości, nakłady rozwoju deweloperskiego, koszty przygotowania do budowy, zespołu nadzorującego i zaplecza budowy, koszty robót budowlanych i sieci technicznych, koszt technologii i urządzeń, koszty rozruchu i oddania do użytkowania;
• Koszty operacyjne: surowcowe, serwisowe, podatkowe, osobowe i związane z gospodarką nawozową, media i pozostałe;
• Koszty finansowe;
• Amortyzacja;
• Działania optymalizacyjne na etapie przygotowania i realizacji rzeczowej dla minimalizacji kosztów operacyjnych;
• Analiza produktów i usług biogazowni oraz rynków zbytu generowanych produktów: biogaz (półprodukt lub produkt), energia elektryczna, ciepło, chłód, masa nawozowa;
• Analiza dostępnych mechanizmów wspierania:
– certyfikaty błękitne „wydzielone” z zielonych;
– certyfikaty brązowe za ekwiwalent wtłoczenia biogazu do sieci dystrybucyjnej gazowej;
– ceny referencyjne;
– dopłaty aukcyjne;
– dopłaty gwarantowane feed in tariff lub feed in premium;
– dotacje inwestycyjne;
– koszty uniknięte;
– sprzedaż w wyższej cenie niż przypisana cena referencyjna;
• Ceny jednostkowe: regulowane i rynkowe;
• Przychody;
• Analiza opłacalności;
• Podsumowanie: przedstawienie pułapek i barier ekonomiczno-finansowych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym.

14.00-15.00 Część warsztatowa – studia przypadków:
• Plan zagospodarowania terenu – dobór obiektów i urządzeń z bilansem masy, energii i mocy wytwórczej biogazowni na podstawie wybranych danych wsadowych podanych przez uczestników.

15.00-16.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący: Michał Ćwil

• Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej;
• Prowadził przewód doktorski na Politechnice Warszawskiej z zakresu cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych II generacji;
• W latach 2008-2017 kierownik, następnie dyrektor generalny oraz wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej;
• W latach 2008 – 2017 związany z Polską Grupą Biogazową S.A., odpowiedzialny za opracowanie koncepcji, analizy opłacalności, budżety inwestycyjne, rozwój, budowę i eksploatację biogazowni;
• Obecnie na stałe współpracuje z Gobarto S.A. – Grupa Cedrob;
• Zaangażowany w rozwój oraz pracę legislacyjną dotyczącą rynku odnawialnych źródeł energii i kogeneracji – inicjator wielu przyjętych rozwiązań prawnych;
• Kierował międzynarodowymi projektami dotyczącymi strategii energetycznych wynikających z wdrażania do prawa krajowego dyrektyw unijnych dedykowanych odnawialnym źródłom energii;
• W roku 2013 otrzymał tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej;
• W latach 2010 – 2015 kierownik i wykładowca czterech edycji studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii na Uczelni Łazarskiego;
• Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i branżowych, w tym o cyrkulacji krajowej i międzynarodowej;
• Autor ponad 100 prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych poświęconych energetyce;
• W latach 2010-2014 prowadził zajęcia (w tym kierował) kierunkiem „Zarządzanie projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii” na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.

Więcej szczegółów>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany