Świetne perspektywy branży biomasowej w Polsce [wywiad]

– Jedyną barierą w rozwoju polskiego rynku biomasy może być niedobór surowca spowodowany nieurodzajem – mówi w wywiadzie dla Gramwzielone.pl Dariusz Cycan z firmy POL-MOT Warfama, wytwórcy innowacyjnej polskiej technologii do produkcji {więcej}brykietu i peletu.

Gramwzielone.pl: Dlaczego zdecydowaliście się na udział w GreenEvo? Jakie nadzieje wiążecie z udziałem w projekcie?

Dariusz Cycan, POL-MOT Warfama: GreenEvo oferuje Spółce możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia. Głównym celem konkursu jest wspieranie producentów „zielonych technologii” w walce o rynki zagraniczne. Dzięki takiej formie pomocy możliwe jest wzmocnienie pozycji Spółki na międzynarodowej arenie. Liczne szkolenia pomogły naszym pracownikom podnieść poziom swojej wiedzy z zakresu międzynarodowej sprzedaży, technik profesjonalnej prezentacji i sprzedaży, a także możliwych do wykorzystania instrumentów wsparcia publicznego.

REKLAMA

Akcelerator Zielonych Technologii jest gwarancją jakości linii LTBS. POL-MOT Warfama wykorzystując markę GreenEvo i związane z nią wartości, ma nadzieję na  szybsze wypromowanie i uwiarygodnienie swojego wyrobu poza granicami Polski.

Misje handlowe organizowane w ramach GreenEvo stwarzają nowe możliwości zbadania pod kątem konkurencji rynków, które dotąd wydawały nam się niedostępne. Ponadto ekspansja naszej technologii na rynki zagraniczne daje możliwość importu produkowanego surowca do Polski.

Proszę scharakteryzować produkt, który chcecie promować dzięki GreenEvo.

Linia do brykietowania i pelletowania słomy LTBS to szereg maszyn i urządzeń stanowiących dwa moduły: rozdrabniający i brykietujący. Proces technologiczny polega na rozdrobnieniu surowca występującego w postaci sprasowanej, w formie bel słomy i jego brykietowaniu. Produktem finalnym produkcji na LTBS jest brykiet o średnicy 70mm lub pelet o średnicy 22mm. Całkowita moc zainstalowana na urządzeniach wchodzących w skład linii LTBS wynosi ok.250 kW, zapotrzebowanie mocy ok. 175 kW. Wydajność wynosi od 1,2 t/h do 1,8 t/h dla słomy szarej bez zanieczyszczeń i ciał obcych o wilgotności od 14 do 20%.

Do kogo jest on adresowany i jakie korzyści wiążą się z jego wykorzystaniem?

Linia LTBS przeznaczona jest dla wszystkich, którzy mają dobry dostęp do słomy i siana oraz chcą zająć się produkcją ekologicznego paliwa przeznaczonego dla elektrowni i elektrociepłowni. Niewątpliwą korzyścią wynikającą z zastosowania naszej technologii jest wzrost zatrudnienia w sektorze wiejskim, dla większych przedsiębiorstw rolnych możliwość pełnego wykorzystania siły roboczej w okresie zimowym, zagospodarowanie zbędnych resztek pożniwnych oraz wspomaganie sektora energetycznego w wypełnieniu zobowiązań dotyczących produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Gdzie może znaleźć zastosowanie produkowany za pomocą Waszego urządzenia brykiet i jaką przewagę może mieć jego wykorzystanie w porównaniu z alternatywnymi surowcami energetycznymi?

Brykiet wyprodukowany za pomocą linii LTBS może być wykorzystany w gospodarstwach domowych jako alternatywa dla paliw kopalnych. Konwencjonalne kotły spalające węgiel oraz drewno mogą być stosowane bez żadnych modyfikacji do spalania ekologicznego paliwa jakim jest brykiet i pelet.


Przemysłowa produkcja brykietu i peletu adresowana jest do elektrowni zawodowych i ciepłowni.  Obecna sytuacja Polski na rynku energetycznym zobowiązująca zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE oraz zmniejszenie ilości emisji CO2 do atmosfery powoduje, że  paliwo produkowane za pomocą LTBS daje możliwość realizacji zobowiązań Polski wobec UE. Polityka energetyczna UE zakłada systematyczne zwiększanie ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych a brykiet i pelet stanowi skuteczna alternatywę dla paliw kopalnych.

Na jakie rynki zagraniczne chcecie trafić z Waszym produktem i w jaki sposób chcecie rozwijać na nich swoją obecność?

Interesują nas głównie regiony zasobne w biomasę tj. Ukraina, Białoruś, Bałkany i takie w których przetwarzanie jej nie jest wykorzystywane z odpowiednim zaangażowaniem. Przy wyborze rynków zagranicznych ważne są też aktualne uwarunkowania prawne i perspektywa ich zmian w celu ograniczenia wykorzystywania paliw kopalnych.

Jako producent LTBS, chcemy zapewnić zainteresowanym dostęp do skutecznej technologii brykietowania słomy oraz ewentualną pomoc w znalezieniu odbiorców wyprodukowanego brykietu. Ponadto chcemy organizować spotkania z lokalnymi władzami w celu przedstawienia korzyści wynikających z  produkcji „zielonego paliwa”.

Jakie cechy Waszego produktu mają przesądzić o sukcesie na rynkach zagranicznych?

REKLAMA

Nasza technologia została stworzona w oparciu o duże doświadczenie firmy Bioenergia Invest, która jest głównym odbiorcą technologii LTBS i jednym z większych producentów biomasy w Polsce. POL-MOT Warfama S.A. jest większościowym akcjonariuszem Bioenergii Invest. Cała linia została zaprojektowana i wykonana przez pracowników POL-MOT  Warfama S.A. co zapewnia kompatybilność poszczególnych urządzeń oraz stabilność pracy całej linii, której wydajność podawana jest w oparciu o badania przeprowadzone na istniejących już liniach u użytkowników LTBS.

Naszą technologię cechuje automatyzacja procesu technologicznego i możliwość pracy w ruchu ciągłym, jakość użytych komponentów (silników, przekładni, elektroniki, automatyki itp.) i żywotność narzędzi roboczych podlegających okresowej wymianie.

Uniwersalność naszego urządzenia pozwala na pracę z różną postacią biomasy, a także umożliwia dostosowanie się w szybkim czasie do wymagań rynku energetycznego (brykiet, pellet).

Dlaczego zaangażowaliście się w branżę przetwórstwa biomasy? Jakie widzicie w niej trendy i jakie ma ona Waszym zdaniem perspektywy?

Przemysłowa produkcja brykietów wynika z obecnej sytuacji na rynku energii odnawialnej oraz zobowiązaniami Polski w ramach Unii Europejskiej. Dla wszystkich elektrowni stosujących technologię współspalania wprowadzono obowiązek minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolnego (np. brykietu ze słomy). Polski rząd wprowadził takie ograniczenia dla zmniejszenia zużycia drewna w procesie współspalania prowadzonym przez elektrownie, co wpłynęło na wzrost zapotrzebowania na brykiet z biomasy pochodzenia rolnego. Wzrostowy rynek i zgodność z trendami ochrony środowiska skłania wielu producentów do rozpoczęcia produkcji tego typu paliwa.

Zasoby biomasy w Polsce szacowane są na ok. 30 mln ton rocznie. W związku z perspektywami rozwoju alternatywnych źródeł energii brykiet stanowi cenny surowiec energetyczny na przyszłość. Potwierdzeniem tej tendencji są nowo powstające bloki na biomasę gdzie głównym paliwem będzie brykiet i pelet ze słomy.

W 2009 roku POL-MOT przejął spółkę Bioenergia Invest. Czym była podyktowana ta decyzja?

POL-MOT Warfama S.A. stała się właścicielem 49% udziałów Bioenergia Invest w styczniu 2010 r., natomiast pakiet kontrolny (51%) POL-MOT Warfama S.A. posiada od momentu zakupu dodatkowych 2% udziałów, co nastąpiło w dniu kwietniu ubiegłego roku.

Decyzja o większym zaangażowaniu się w spółkę Bioenergia Invest SA była decyzją czysto biznesową i bardzo naturalną, biorąc pod uwagę to, że model biznesowy tej spółki oparty jest na dystrybucji linii LTBS produkowanej właśnie przez POL-MOT Warfama SA. Uważamy, że spółka ta ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju, wynikające m.in. z konieczności zwiększania przez elektrownie współspalania biomasy z węglem, wynikającej z dyrektyw Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych przyjętych przez Polskę.

Celem Bioenergii Invest jest budowa zakładów produkujących brykiet ze słomy. Jakie lokalizacje nadają się najlepiej do prowadzenia tego typu działalności i kto może być  potencjalnym odbiorcą produkowanego w nich brykietu?

Podstawą działalności Bioenergii Invest jest stworzenie sieci zakładów produkcyjnych. Model działania firmy opiera się za zasadzie dzierżawy linii LTBS dla potencjalnych producentów biomasy, odbioru całej produkcji i dostarczenia jej do elektrowni zawodowych. Najlepszą lokalizacją na zakład produkcyjny jest obszar, na którym istnieje możliwość pozyskania dużej ilości surowca, jakim jest słoma zbożowa. Im bliżej zakładu będzie zlokalizowana baza surowcowa tym mniejsze są koszty produkcji brykietu. Bioenergia Invest ma podpisane kontrakty długoterminowe z elektrowniami w Polsce, więc  jest odbiorcą całej produkcji swoich kontrahentów, jak również prowadzi skup biomasy na wolnym rynku.

Jakie plany wiążecie z dalszą obecnością na rynku bioenergii i jak Waszym zdaniem będzie się on rozwijał w najbliższych latach? W jakich trendach rynkowych upatrujecie szans na upowszechnienie rozwiązań służących do wykorzystania biomasy, a także jakie bariery i zagrożenia mogą zahamować rozwój bioenergii w Polsce?

 

POL-MOT Warfama cały czas pracuje nad rozwojem technologii wytwarzania „zielnego paliwa”. Nasze urządzenia są bezustannie dostosowywane do potrzeb rynku, zwiększamy ich wydajność, pracujemy także nad zmniejszeniem energochłonności urządzeń.

Rozwój rynku bioenergii w Polsce jest bardzo dynamiczny. Motorem napędzającym całą machinę jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. W tym roku udział OZE w produkcji energii elektrycznej wynosi 10,4%, w 2017 roku będzie wynosił 12,9%. Jedyną barierą w rozwoju rynku biomasy może być niedobór surowca spowodowany nieurodzajem.

Czytaj wywiady z pozostałymi laureatami projektu GreenEvo na Gramwzielone.pl:


WATT: WATT umacnia pozycję w Europie

SUNEX:Nasz potencjał potwierdzamy wynikami sprzedaży

Zespół Innowacyjny PROMIS: Polska technologia podnosi jakość biogazu

NEON: Wysokosprawne kolektory słoneczne z Polski


dł. gramwzielone.pl