Zmiany w obowiązku dot. świadectw pochodzenia z kogeneracji

Zmiany w obowiązku dot. świadectw pochodzenia z kogeneracji
European Biogas Association press

Urząd Regulacji Energetyki wydał informację na temat składania wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji w związku z realizacją za rok 2015 obowiązków umorzenia przedmiotowych świadectw lub uiszczenia opłat zastępczych.

URE przypomina, że mając na uwadze stosowaną przez podmioty zobowiązane praktykę występowania z jednym wnioskiem o umorzenie świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji za cały 2015 rok, zgodnie z ustawą o OZE do wykonania i rozliczenia obowiązku dot. umorzenia świadectw pochodzenia energii z kogeneracji za okres do 3 kwietnia 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast za okres od 4 kwietnia 2015 r. (tj. po wejściu w życie art. 179 pkt 5 i art. 188 ustawy o odnawialnych źródłach energii), do wykonania i rozliczenia ww. obowiązków stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz przepisy ustawy – Prawo energetyczne (w brzmieniu nadanym ustawą o odnawialnych źródłach energii).

W konsekwencji powyższego, celem realizacji – za rok 2015 – ww. obowiązków należy złożyć w każdym przypadku (tj. w przypadku realizacji obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji) po dwa odrębne wnioski o umorzenie tych świadectw – jeden za okres od dnia 1 stycznia do dnia 3 kwietnia 2015 r., drugi za okres od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – informuje URE. 

REKLAMA
REKLAMA

Zgodnie z art. 9e ust. 13 ustawy Prawo energetyczne prezes URE na wniosek podmiotu zobowiązanego do realizacji obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, umarza te świadectwa w całości lub części.

URE przypomina, że do każdego wniosku o umorzenie świadectw pochodzenia należy dołączyć dokument (wydany przez Towarową Giełdę Energii S.A) stwierdzający prawa majątkowe wynikające z tych świadectw – w ilości tożsamej ze wskazaną we wniosku – przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej.

Do 3 kwietnia 2015 r. zapisy art. 9e ust. 13 i ust. 16 ustawy Prawo energetyczne miały zastosowanie również do praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji. Od 4 kwietnia 2015 r., w odniesieniu do świadectw pochodzenia z kogeneracji, kwestie te reguluje art. 9m ust. 8 i ust. 11 ustawy Prawo energetyczne.

gramwzielone.pl