Dynamiczny rozwój rynku energii z odpadów biologicznych

Komercjalizacja nowoczesnych systemów i technologii zamiany odpadów biologicznych w energię zapowiada nową falę wzrostu w sektorze zielonej energii na świecie. {więcej}

Zakłady przetwarzania odpadów biologicznych w energię, czyli biogazowni (ang. Biological Waste-to Energy Plant – BWEP) oferują ogromne możliwości obróbki odpadów biologicznych i produkcji energii.

W wielu krajach potwierdza się, że BWEP jest idealnym rozwiązaniem, wspomagającym zwalczanie zmian klimatycznych oraz  stopniowe uniezależnianie się od paliw kopalnych. Dzięki odpowiednim rozporządzeniom prawnym i wsparciu rządowemu, popyt na BWEP na świecie rośnie, a rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny.

REKLAMA
REKLAMA

Według nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, rynek BWEP w Europie – który jest największy na świecie – przy optymistycznym założeniu osiągnie w 2016 r. wartość 3,6 mld USD. Niemiecki rynek w roku 2009 był wart 998,3 mln USD i stanowił 76,8% rynku europejskiego.

Duży rozwój rynku w Niemczech nastąpił w ciągu ostatnich 10 lat dzięki wspierającej polityce rządu i udziałowi sektora bankowego. Podobne zasady są wprowadzane w innych krajach europejskich, takich jak Włochy i Czechy, zatem w ciągu najbliższych 5-10 lat możemy się spodziewać także silnego wzrostu na tych rynkach. 


W Polsce zobowiązanie rządu do wytwarzania biogazu zostało zapisane w ramach programu „Innowacyjna energia – Rolnictwo energetyczne” zakładającego wybudowanie w każdej gminie średnio jednej biogazowni. W kraju rośnie zainteresowanie BWEP i przygotowano nawet w tej sprawie kilka projektów, jednak popyt z pewnością jeszcze się zwiększy, gdy rząd wprowadzi w  życie Krajowy Plan Działań dotyczący rozwoju odnawialnych źródeł energii, wymagany poprzez unijną dyrektywę 2009/28/WE oraz zmniejszy biurokrację przy uzyskiwaniu wszystkich pozwoleń, które umożliwią rolnikom łatwiejsze przyłączanie do sieci energetycznej.

Warto podkreślić, ze już w tym momencie inwestycje w biogazownie mogą być współfinansowane z Programu Operacyjnego „Infrastruktura Środowisko”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Banku Ochrony Środowiska. 


W innych regionach świata rynku rynek biogazu jest w początkowym stadium rozwoju. Nuno Oscar Branco, analityk Frost & Sullivan, stwierdza: „W Azji, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej rynek BWEP jest nadal słabo rozwinięty przede wszystkim z trzech głównych powodów: po pierwsze, rządy w tych regionach nie zdołały jeszcze wprowadzić odpowiednich uregulowań w zakresie biogazu lub ekologicznej polityki energetycznej; po drugie, ilość, dostępność, jakość i zarządzanie surowcami nie są odpowiednie dla zagwarantowania  inwestycji lub długoterminowego wzrostu na rynku BWEP. Po trzecie wreszcie, przemysł biogazu, zlokalizowany głównie w Europie i Niemczech, nie przeznacza wystarczających środków na rozwój wspomnianych wyżej rynków”. 


Jednak sytuacja zmienia się w krajach, w których poprawie uległy warunki prowadzenia działalności przez zakłady BWEP. W USA na przykład, rząd federalny rozpoczął program AgSTAR, który zachęca do korzystania z technologii odzysku metanu (biogazu) ograniczenia emisji metanu, przy jednoczesnym osiągnięciu innych korzyści dla środowiska. W Indiach z kolei, rząd Punjab wspiera budowę nowoczesnego zakładu BWEP w celu zapewnienia  dostaw energii elektrycznej w skali całego państwa. „Te dwa przykłady są dowodem na to, jakiego rodzaju projekty mogą być wdrażane na całym świecie w ciągu najbliższych lat”, mówi Nuno Oscar Branco. 


Potencjał rynkowy dla biogazu wytwarzanego przez fermentacje bakterii beztlenowych w zakładach BWEP jest bardzo wysoki i z tego też powodu rozwój tego rynku w niektórych krajach Europy, takich jak Włochy, Polska czy Czechy, kraje Ameryki Północnej i Południowej – Brazylia, USA, Kanada oraz region Azji i Pacyfiku, Indie i Australia, może być  bardzo dynamiczny. Firmy działające lub inwestujące w ten sektor powinny uwzględnić ryzyko utraty spodziewanego wzrostu popytu w tych krajach i sporządzić odpowiednie plany ekspansji i inwestycji w skali międzynarodowej. 


Frost & Sullivan zaprasza na bezpłatną webkonferencję (online) w języku angielskim na temat rynku energii z odpadów biologicznych we wtorek, 8 czerwca 2010, o godzinie 17.00. Prezentacja i nagranie będą także dostępne po konferencji. 


Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat powyższej analizy lub zarejestrować się na bezpłatną webkonferencję/otrzymać materiały po briefingu, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, na adres 
joanna.lewandowska@frost.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy oraz danych kontaktowych.


Źródło: Frost & Sullivan