Dofinansowanie na biogazownie z NFOŚiGW

Firmy inwestujące w biogazownie będą mogły otrzymać dotację z NFOŚiGW. Już wkrótce Fundusz poinformuje, kiedy rozpocznie się nabór wniosków. {więcej}

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dotacje na budowę biogazowni w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – programu, który jest finansowany ze sprzedaży przez Polskę jednostek AAU, czyli praw do emisji CO2, przyznanych na podstawie Protokołu z Kioto.

Program obejmie budowę i rozbudowę instalacji, w których z biogazu będzie produkowana energia elektryczna i cieplna – docelowo ok. 40 MWe. Dzięki jego realizacji, z biogazu ma być generowane co roku 300 tys. MWh energii. Jak szacuje Fundusz – realizacja programu pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o 250 tys. ton rocznie.

REKLAMA

O dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne i prawne, w tym podmioty legitymujące się zdolnością prawną, ale nie posiadające osobowości prawnej.

Ile pieniędzy trafi na projekty związane z budową biogazowni? Wstępnie 200 mln zł – w formie dotacji, a także 300 mln zł w pożyczkach inwestycyjnych. Fundusze na realizację programu będą pochodzić z Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji i pozostałych środków NFOŚiGW. Do konkursu o dotację będzie można zgłaszać przedsięwzięcia, których koszt całkowity to ponad 10 mln zł.

REKLAMA

Inwestorzy będą mogli liczyć na zwrot 30 proc. kosztów kwalifikowanych, a także na pożyczkę stanowiącą 45 proc. wartości projektu. Oprocentowanie pożyczki będzie ustalane na podstawie trzymiesięcznego WIBOR-u, do którego doliczonych zostanie 0,5 pkt proc.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć będzie można: wykonanie projektów budowlanych, budowę niezbędnej infrastruktury, wydatki związane z nadzorem, kupno i montaż środków trwałych oraz narzędzi i aparatury, a także nabycie środków niematerialnych – licencji, patentów, know-how.

W kosztach kwalifikowanych będzie można również uwzględnić VAT – o ile beneficjent nie będzie uprawniony do zwrotu i odliczenia tego podatku.

Horyzont czasowy programu przewidziany jest na lata 2010-2013. Ostatnie płatności będą realizowane do 31 grudnia 2013 roku.


Red. Gramwzielone.pl