Dotacje na biogaz w Woj. Warmińsko-Mazurskim

WFOŚIGW w Olsztynie ogłosił konkurs na dofinansowanie budowy biogazowni w woj. warmińsko-mazurskim. Poznaj zasady konkursu i warunki, jakie musi spełnić potencjalny beneficjent. {więcej}

To już kolejny z konkursów, w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się inwestorzy budujący biogazownie. Niedawno nabór wniosków w tym zakresie ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczy na ten cel w sumie 1 mln zł. Na pojedynczy projekt będzie można otrzymać preferencyjną pożyczkę, której wysokość nie może przekroczyć 80 proc. kosztów inwestycji. Ponadto, maksymalna wysokość pożyczki może wynieść 150 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki jest ustalone na poziomie 0,4 średniej, 12-miesięcznej stawki WIBOR z roku poprzedzającego termin jej przyznania.

REKLAMA

WFOŚiGW w Olsztynie umorzy do 75 proc. pożyczki, jeśli inwestor spłaci pozostałe 25 procent, a także uzyska pozwolenie na budowę biogazowni. Zabezpieczeniem inwestycji będzie hipoteka ustanowiona na działce, na której powstanie biogazownia.

Przyszła biogazownia, która może zostać dofinansowana przez WFOŚiGW w Olsztynie, musi wykorzystywać jako surowiec wyłącznie odpady pochodzenia rolniczego – obornik, gnojowicę czy kiszonki. Jej maksymalna moc nie może natomiast przekroczyć 0,4 MWe.

Kto może starać się o finansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie? Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorstwa komunalne z większościowym udziałem samorządów, rolnicze grupy producenckie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą i odprowadzające z tego tytułu właściwy podatek.

Chętni do otrzymania dofinansowania na budowę biogazowni w województwie warmińsko-pomorskim muszą jednak pospieszyć się z przygotowaniem wniosków. Termin ich składania upływa bowiem 10 września 2010 r. do godz. 15.

Inwestorzy budujący biogazownie w Polsce mogą ubiegać się teraz także o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 


Dokumenty, z których powinien składać się wniosek na pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie na budowę biogazowni to:

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

oraz załączniki:

REKLAMA

1) Harmonogram finansowo-rzeczowy zadania,

2) Oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy (złożona w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia projektu do dofinansowania),

3) Zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wnoszeniu opłat z tytułu podatku rolnego.

4) Opinie:

a) Banku prowadzącego podstawowy rachunek bankowy i obsługującego zaciągnięte kredyty, zawierający nr rachunku bankowego,

b) Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska,

5) Aktualny wypis z właściwego rejestru bądź z ewidencji działalności gospodarczej – o ile dotyczy,

6) Mapa lokalizacji zadania lub plan sytuacyjny,

7) Analiza substratów w tym: bilans substratów oraz źródła ich pochodzenia, wraz z potwierdzeniem od ich wytwórców,

8) Dokument potwierdzający prawo własności do działki przeznaczonej pod budowę biogazowni o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha wraz z wypisem z rejestru gruntów,

9) Wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla działki, na której będzie realizowana inwestycja – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia projektu do dofinansowania,

10) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie projektu do celów promocyjnych.

 

Źródło: WFOŚiGW w Olsztynie