Fioletowe certyfikaty już na rynku!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pierwszy fioletowy certyfikat, czyli świadectwo pochodzenia energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji. Jaka jest jego cena? {więcej}

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, fioletowe certyfikaty mogą otrzymać firmy łączące produkcję energii cieplnej z produkcją energii elektrycznej w elektrowni „opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy”.

REKLAMA

Cena opłaty zastępczej oznaczonej w ustawie Prawo energetyczne symbolem „Ozm” i odpowiadającej fioletowym certyfikatom na rok 2010 i 2011, wedle ustaleń URE, to 59,16 zł/MWh, co odpowiada 30-procentom średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

REKLAMA

Świadectwami fioletowymi, które będą wydawane przez Prezesa URE, będzie można handlować na Towarowej Giełdzie Energii, dzięki czemu firmy produkujące zieloną energię w kogeneracji będą mogły dodatkowo na niej zarabiać.


Red. Gramwzielone.pl