Prawo Energetyczne wprowadzi kary za brak OZE

Art. 231. Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 1 nie dopełnia obowiązku
1) wyposaŜenia obiektu w indywidualne odnawialne źródło ciepła, źródło ciepła
uŜytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych, albo
2) przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
– podlega karze grzywny, nie mniejszej niŜ 2.000 zł.

Art. 21. 1. Podmiot posiadający tytuł prawny do obiektu, w którym przewidywana
szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń słuŜących do jego ogrzewania wynosi nie
mniej niŜ 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki
dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niŜ 75 % ciepła w roku
kalendarzowym stanowi ciepło wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, ciepło
uŜytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, jest
obowiązany zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw
i energii:
1) wyposaŜając obiekt w indywidualne odnawialne źródło ciepła, źródło ciepła
uŜytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych, albo
2) przyłączając obiekt do sieci ciepłowniczej, z zastrzeŜeniem ust. 3.
2. Przepisu ust.1, nie stosuje się, jeŜeli:
1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania i dystrybucji ciepła odmówiło wydania warunków przyłączenia albo
2) dostarczanie ciepła do obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnego
odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła uŜytkowego w kogeneracji lub źródła
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność
energetyczną, niŜ z innego indywidualnego źródła ciepła, które moŜe być
wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się z obowiązku przyłączenia
obiektu do sieci ciepłowniczej, jeŜeli ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła
REKLAMA

i dostarczające ciepło do sieci, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyŜsze od
obowiązującej średniej ceny sprzedaŜy ciepła, o której mowa w art. 180 ust. 2 pkt 23
lit. c, dla źródła ciepła zuŜywającego paliwo tego samego rodzaju.
4. Efektywność energetyczną dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 1, określa
się na podstawie audytu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej.
REKLAMA