Aktualny stan rozwoju rynku biogazowego w Polsce

Aktualny stan rozwoju rynku biogazowego w Polsce
foto: CEERES press
{więcej}Obecnie w Polsce funkcjonuje 196 biogazowni o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej około 130 MW. 91 instalacji to biogazownie na składowiskach odpadów, a 75 biogazownie przy oczyszczalniach ścieków. Pozostałe 30 instalacji, to biogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej wynoszącej 33,4 MW1.
 
Analiza istniejących biogazowni rolniczych w Polsce wskazuje, że większość z nich funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ferm hodowlanych, bądź zakładów przemysłowych, będących źródłem substratów. Takie rozwiązanie upraszcza logistykę dostaw substratów, a także minimalizuje koszty transportu. Średnia zainstalowana moc elektryczna istniejących biogazowni rolniczych, to 1,1 MWe. Tylko dwie biogazownie mają moc zainstalowaną poniżej 0,5 MW (Niedoradz i Kujanki). Wynika to z faktu, iż aktualnie bardziej opłacalna jest budowa biogazowni o wyższej mocy – oczywiście pod warunkiem, że w danej lokalizacji dostępna jest odpowiednia ilość substratów. Optymalna moc elektryczna biogazowni to 0,5-1,6 MWe, projekty o takiej mocy z jednej strony są najefektywniejsze finansowo, a z drugiej logistycznie (dostawy substratów oraz utylizacja substancji pofermentacyjnej). Sytuacja ta zmieni się najprawdopodobniej (na korzyść mniejszych biogazowni) po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która różnicuje wysokość wsparcia w zależności od mocy instalacji.
 
Biogazownie rolnicze mają duży potencjał rozwoju w Polsce, co podkreśla się m.in. w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD). Dokument przedstawia sposób osiągnięcia przez Polskę krajowego celu udziału energii z odnawialnych źródeł (15,5 % do 2020 r. ogólnie i 19 % w energii elektrycznej). Zgodnie z KPD w 2020 roku w Polsce biogazownie osiągną 980 MW łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej. Należy zauważyć, że wprawdzie obecnie biogazownie rolnicze stanowią jedynie około 26 % zainstalowanej mocy wszystkich biogazowni, ale możliwości dalszego rozwoju elektrowni na biogaz ze składowisk, czy z oczyszczalni ścieków są ograniczone. Dlatego można przypuszczać, że w najbliższej przyszłości to właśnie w przypadku biogazowni rolniczych nastąpi największy przyrost liczby instalacji i łącznej mocy zainstalowanej. Oznacza to, że zgodnie z KPD oraz z możliwościami rozwoju poszczególnych technologii, w 2020 roku biogazownie rolnicze mogą realnie osiągnąć nawet 700-800 MW łącznej mocy zainstalowanej.
REKLAMA

Wydaje się to mało prawdopodobne w zestawieniu z łączną zainstalowaną mocą biogazowni rolniczych w 2012 roku wynoszącą 33 MW. Z drugiej strony jednak liczba nowych projektów dynamicznie wzrasta, wg danych Bio Alians obecnie na rynku jest 348 projektów biogazowni.

Tekst pochodzi z raportu „Biogaz 2012” przygtowanego przez Bio Alians

REKLAMA