URE kwestionuje pochodzenie biomasy spalanej w jednostkach wytwórczych

URE kwestionuje pochodzenie biomasy spalanej w jednostkach wytwórczych
Elektrownia Jaworzno. Foto: Tauron press

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki poddał w wątpliwość pochodzenie biomasy spalanej w elektrowniach i elektrociepłowniach jako biomasy pochodzącej z upraw energetycznych i wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do wyjaśnień mających na celu wykazanie pochodzenia spalanej przez nie biomasy. 

Poniżej prezentujemy komuniakat URE.

Kolejny etap postępowania wyjaśniającego w sprawie kwalifikowania paliw do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych

REKLAMA
REKLAMA

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego kwalifikowania paliw do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, Prezes URE informuje, iż dokumenty przesłane przez przedsiębiorstwa energetyczne nie wskazały jednoznacznie na możliwość uznania spalanej w jednostkach wytwórczych biomasy za biomasę pochodzącą z upraw energetycznych.

W związku z powyższym, w piśmie z dnia 5 lutego, Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przekazania wszelkich dokumentów, w tym – o ile to możliwe – protokołów z przeprowadzonych kontroli dostawców i/lub wytwórców paliw, które potwierdziłyby zakwalifikowanie biomasy spalonej w jednostkach wytwórczych w 2012 r. do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych.

Przekazane przez przedsiębiorstwa informacje powinny w sposób jednoznaczny wskazywać rodzaj i postać danego rodzaju biomasy, a także lokalizację oraz areał powierzchni objętej ww. uprawą energetyczną. Dokumenty: oryginały  lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów należy przesyłać do Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do dnia 31 marca 2013 r., wraz z  numerem pisma, którego dotyczy korespondencja: DPE-492-4(1)/2013/AWŚ.

Jednocześnie Prezes URE informuje, iż w związku z dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stosowania paliwa pomocniczego, w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu: www.ure.gov.pl zostaną opublikowane nowe, przykładowe załączniki do wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek wytwórczych spalających biomasę.
źródło: Urząd Regulacji Energetyki