Podsumowanie Forum Biomasy

Podsumowanie Forum Biomasy
Forum Biomasy

{więcej}Jak oceniają eksperci, krajowy potencjał produkcji biomasy sięga nawet 10 mln ton rocznie, a jego pełne wykorzystanie to przychody rzędu 3 mld zł oraz praca dla ok. 30 tys. osób w sektorze rolniczym. Dziś potencjał ten wykorzystywany jest jedynie w niewielkim zakresie. O możliwościach rozwoju tego potencjału dyskutowano w trakcie kolejnej edycji „Forum Biomasy – Polska, Europa, Świat – Regulacje, pozyskiwanie, logistyka, wykorzystanie”, która miała miejsce w Katowicach, w dniach 21 i 22 marca 2013r. Tak jak poprzednia edycja Forum, również i to wydarzenie było unikalnym spotkaniem konferencyjno – warsztatowym, którego głównym przesłaniem były możliwości pozyskiwania, przetworzenia, transportu i wykorzystania biomasy na cele energetyczne.

Forum zorganizowane zostało przez zespół PowerMeetings.eu, uczestnikami spotkania byli przedstawiciele zakładów energetycznych, ciepłowniczych oraz innych gałęzi przemysłu spalających biomasę, producenci biomasy, dystrybutorzy, firmy transportowe, logistyczne, dostawcy technologii oraz świata nauki i rządu zarówno z Polski jak i zagranicy.
 
Głównymi Partnerami tej edycji Forum byli:
Sponsor: CTL Logistics,
Partner Merytoryczny: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
Patroni Honorowi: Ministerstwo Gospodarki, Ministersto Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk, Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok, Bioenergy Association of Ukraine, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Śląska.
 
W trakcie uroczystego otwarcia Forum uczestnicy przywitani zostali przez: Mariusza Radziszewskiego – reprezentującego Patrona Honorowego Forum – Ministerstwo Gospodarki, Mariusza Krupę – Wiceprezydenta Miasta Katowice – goszczącego tegoroczną edycję Forum, Jarosława Zawałę – przedstawiciela Partnera Merytorycznego Forum – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Renatę Kałużną – organizatorkę wydarzenia, Dyrektor Zarządzającą PowerMeetings.eu / SC Consulting.
 
Prezentację otwierającą Forum wygłosił Grzegorz Wrona, Wiceprezes Zarządu w TAURON Wytwarzanie S.A. – przedstawiciel jednego z głównych Partnerów wydarzenia. Przedstawił on uczestnikom spotkania założenia dotyczące zwiększenia zużycia biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach grupy TAURON Polska Energia S.A. w perspektywie roku 2015 (zużycie biomasy w obiektach spółki ma docelowo przekroczyć milion ton). Wg informacji przekazanych w trakcie prezentacji pt. „Biomasa – istotne źródło energii odnawialnej w TAURON Wytwarzanie” w najbliższych trzech latach grupa energetyczna TAURON zamierza co najmniej dwukrotnie zwiększyć zużycie biomasy w procesie produkcji energii. Obecnie biomasa jest spalana w trzech blokach dedykowanych: w Tychach, Jaworznie i Stalowej Woli, gdzie trwa rozruch instalacji na biomasę o mocy 20 megawatów. W najbliższych latach zostanie ona rozbudowana, a jej moc wytwórcza zwiększona do 55 megawatów. Zaletą tej instalacji jest możliwość zasilania jej biomasą nieprzetworzoną, co jest tańsze i bardziej efektywne. Za bardzo interesującą uczestnicy uznali koncepcję tzw. „zielonej kopalni”, rozumianej jako system pozyskiwania biomasy na południu Polski. Jak poinformował Grzegorz Wrona, chodzi m.in. o zapewnienie grupie TAURON dostaw biomasy w oparciu o tworzenie centrów producenckich, lokalizację sieci skupu, baz oraz umowy z dostawcami, kontakty z nadleśnictwami, tartakami czy zakładami przetwórstwa drewna.
 
Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego poruszony został temat regulacji prawnych na forum Polski, Unii Europejskiej, Świata. Moderatorem panelu był prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej, Minister Środowiska w latach 2010 – 2011
Wprowadzeniem do dyskusji była jedna z bardziej oczekiwanych prezentacji tego dnia,  z uwagi na istniejącą aktualnie sytuację na rynku praw majątkowych (świadectw pochodzenia) energii wytwarzanej z OZE – prezentacja Mariusza Radziszewskiego, Naczelnika w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki. W trakcie referatu pt. „Ustawodawstwo – aktualne regulacje w zakresie wykorzystania energii z biomasy”, przedstawił on główne założenia zmian w systemie wsparcia, takie jak: niezmienność zasad przez cały okres wsparcia, ograniczenie wsparcia dla technologii współspalania, likwidację wsparcia dla jednostek zamortyzowanych oraz większe wsparcie dla jednostek rozproszonych, innowacyjnych i efektywnych. W kwestii wykorzystania biomasy pochodzenia drzewnego do produkcji energii, najważniejszą zmianą było wprowadzenie definicji drewna pełnowartościowego i wyłączenie z systemu wsparcia energii wytworzonej z drewna pełnowartościowego.
Oprócz wyżej wymienionych w trakcie debaty głos zabrali Deborah Adams z IEA Clean Coal Centre oraz Mirosław Niewiadomski, Kierownik Biura Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
 
Kontynuacją tematu regulacji prawnych był kolejny panel, tym razem skupiony wokół tematu: OZE – nowa era zielonej energii, głównymi punktami debaty były:
·         wpływ prac ustawodawczych na szeroko rozumiany rynek OZE,
·         niskie ceny świadectw pochodzenia,
·         wysokość współczynników korekcyjnych
·         czy energia z odpadów będzie nowym rozdaniem w OZE?
·         oraz – jakże ważny w chwili obecnej temat – co w miejsce współspalania biomasy?

Moderatorem panelu był Wojciech P. Cetnarski, Prezes Zarządu, WENTO Sp. z o.o. a udział w debacie wzięli: Dariusz Bliźniak, Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA., Randy M. Mott, Prezes, CEERES Sp. z o.o. oraz Bogdan Warchoł, Prokurent i Dyrektor ds. Zakupów Strategicznych, Polish Energy Partners SA do którego należała również kolejna prezentacja przedstawiana w trakcie Forum pt. ICo z tą biomasą?”. Do najciekawszych, przedstawionych w dynamiczny sposób, informacji związanych z rynkiem biomasy w Polsce, zaliczyć można informację o średniej cenie biomasy na poziomie 30 zł/GJ i całkowitej ilości biomasy zakupionej przez przedsiębiorstwa energetyczne na poziomie 8,3 mln ton. Prelegent postawił tezę – ocenioną przez słuchaczy jako nieco kontrowersyjną – że największe zyski z funkcjonowania systemu wsparcia w istniejącym kształcie skonsumowane zostały przez pośredników na rynku biomasy i operatorów instalacji współspalania. Ocenił jako dość wysokie ryzyko poniesienia strat finansowych przez drobnych przedsiębiorców (rolnicy, tartaki, peleciarnie, firmy pozyskujące odpady pozrębowe i porolne) oraz operatorów dedykowanych instalacji OZE.
 
Kolejnym punktem w programie Forum był panel poświęcony potencjałowi, zasobom, składowaniu oraz logistyce biomasy.
 
Możliwości zaangażowania producentów energii we wspieranie rozwoju lokalnego rynku biomasy przedstawił w prezentacji pt. „Plantacje roślin dla celów energetycznych – korzyści dla gospodarki i energetyki” Paweł Małyska, analityk biznesowy Pionu Inwestycji Strategicznych, PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie. Dodatkowo zaproponował on zmianę wysokości współczynników korekcyjnych dla instalacji wykorzystujących biomasę z upraw dedykowanych (w tym w układach skojarzonych – kogeneracyjnych), a także wskazał inne możliwości zwiększenia podaży biomasy krajowej poprzez wsparcie bezpośrednie z funduszy unijnych do zakładania plantacji roślin energetycznych (np. dofinansowanie z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej) oraz wsparcie bezpośrednie z budżetu państwa, poprzez dofinansowanie bezpośrednie i zwolnienia podatkowe.

REKLAMA
REKLAMA

W odróżnieniu od tradycyjnych sposobów pozyskiwania biomasy „Możliwości wykorzystania „biomasy hydro” na przykładzie glonów bałtyckich i trawy morskiej „Posidonia oceanica”” wskazał dr inż. Jarosław Zuwała, Dyrektor Centrum Badań Technologicznych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Zaprezentował on wyniki przeprowadzonych w Instytucie badań właściwości energetycznych i parametrów fizykochemicznych obu tych paliw, które łączy ich odpadowy charakter. W przypadku glonów bałtyckich, z uwagi na wysoką zawartość wilgoci i niską wartość opałową ich docelowe zastosowanie w procesach indywidualnego spalania raczej nie wydaje się prawdopodobne (na przeszkodzie może stać także duża zawartość chloru) natomiast biomasa typu „Posidonia oceania” może być wykorzystywana do produkcji energii najkorzystniej w małych źródłach zlokalizowanych w pobliżu wybrzeży południowej Europy. Oba rodzaje biomasy, choć o bardzo „niszowym” jeszcze obecnie charakterze stanowić mogą uzupełnienie dla klasycznych rodzajów biomasy stosowanych w procesach wytwarzania energii szczególnie w mikroźródłach.

Interesujące było również kolejne wystąpienie pt. „Najnowsze osiągnięcia biotechnologiczne w hodowli oraz uprawie traw energetycznych”, w którym dr Michał Moś wskazał na możliwości kształtowania właściwości upraw energetycznych (na przykładzie Miskanta Olbrzymiego) w celu poprawy wydajności nowych odmian, poprawy jakości biomasy w odniesieniu do wydajności konwersji, poprawy odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne oraz zapewnienia zrównoważonej środowiskowo produkcji biomasy na potrzeby energetyki oraz przemysłu paliwowego. Zaprezentował on ponadto nowe genotypy Miskanta testowane w projekcie OPTYMISC, finansowanym z budżetu Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego.

Kolejna prezentacja, którą wygłosił Dionizy Studziński, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniki i Rozwoju, Greenbrier Europe/Wagony Świdnica S.A. dotyczyła zagadnień związanych z transportem kolejowym. Oprócz prezentacji rozwiązań logistycznych firmy Greenbrier (szczególnie interesującym elementem był wagon o pojemności 130 m3) wskazano na mniejsze (w porównaniu z transportem drogowym) koszty transportu, załadunku (który trwa również krócej) oraz mniejsze obciążenia środowiskowe (emisje).
 
Następnie swoje prezentacje przedstawili Partnerzy Forum:
 
Wystąpienie pt. „Ochrona przed wybuchem pyłów w obiektach energetycznych poprzez zastosowanie zaworów odciążających wybuch firmy HOERBIGER” (prelegent: Tomasz Szadkowski, Inżynier Koordynator ds. Wdrożeń, HOERBIGER Polska Sp. z o.o.) poświęcone było bezpieczeństwu eksploatacyjnemu procesów energetycznych: spalania i współspalania biomasy. Oferowane przez firmę HOERBIGER zawory odciążające wybuch typu EVN2.0 / EV możliwe są do zastosowania w układach odpylaczy, separatorów cyklonowych, odkurzaczy przemysłowych i innych instalacji, w których istnieje ryzyko zagrożenia wybuchowego.
Możliwości wykorzystania instalacji bazującej na procesie zgazowania biomasy do produkcji elektryczności przedstawił Adam Wyciszczok, Dyrektor–Prokurent firmy Syngaz Sp. z o.o. w Katowicach. Reprezentowana przez niego firma opracowała wspólnie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu nowatorską, technologię wytwarzania energii z biomasy metodą zgazowania, wykorzystującą opatentowane rozwiązania techniczne. Procesowi zgazowania poddawać można biomasę pochodzenia drzewnego jak również biomasę agro. Prelegent zaprezentował także będącą obecnie na etapie rozruchu technologicznego w Byczynie (woj. Opolskie) instalację zgazowania biomasy o mocy w paliwie 1,5 MW, współpracującą z silnikiem gazowym.
Kolejny prelegent, prof. Włodzimierz Błasiak reprezentujący Royal Institute of Technology (KTH) w Szwecji, zaprezentował możliwości badawcze swojego instytutu, skupiając się w szczególności na technologii tzw. spalania objętościowego, wysokotemperaturowego zgazowania (HTAG), toryfikacji biomasy oraz plazmowej utylizacji odpadów.
Problematykę odzwierciedlenia zagadnienia zrównoważonego rozwoju w mechanizmach wsparcia energii z OZE („Biomass for cofiring – Sustainability and policies – Support mechanisms”) przedstawiła Deborah Adams, reprezentująca IEA Clean Coal Centre. Skupiła się na prezentacji zagadnienia zrównoważonego rozwoju w aspekcie wykorzystania biomasy, wskazując analizę pełnego cyklu życia (ang. LCA) jako wiarygodne narzędzie dla porównań w tym zakresie. Deborah zwróciła również uwagę na konkurowanie upraw biomasy z produkcją żywności.
Louisa Blair, reprezentująca Argus Biomass Markets, w prezentacji pt. „Energy and commodity price benchmarking and market insights” przedstawiła główne kierunki transportu biomasy do/z Europy, skupiając się na rynku peletów drzewnych. Przedstawiła również dane z rynku europejskiego, zarówno w zakresie biomasy jak również instrumentów pochodnych (świadectwa pochodzenia, uprawnienia do emisji CO2).
 
Uczestnicy przez cały dzień trwania Forum, mieli możliwość oglądania przed wejściem do Hotelu Angelo nowoczesnego kontenera do przewozu biomasy firmy Laude Smart Intermodal S.A.
 
Dzień zakończył się uroczystą kolacją, podczas której uczestnicy mieli okazję do dalszej dyskusji, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz miłego spędzenia czasu.
 
Drugi dzień konferencji należał do dr Zdzisława Murasa, wykładowcy w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Dr Muras w warsztacie pt. „Biomasa na cele energetyczne a systemy wsparcia – nowe definicje, kwalifikacja, pomiary, rozliczenie” skupił się na prezentacji podstawowych dokumentów prawnych (krajowych i europejskich) związanych z rynkiem energii ze źródeł odnawialnych, przedstawił zasady i wymogi w zakresie opomiarowania i próbkowania paliw w źródłach opalanych biomasą, omówił rodzaje źródeł biomasowych, a także wskazał na możliwości wytworzenia z odpadów komunalnych energii zaliczanej do OZE wraz z niezbędnymi wymogami w tym zakresie. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziła część poświęcona regulacjom krajowym, w tym planowanej Ustawie o odnawialnych źródłach energii w zakresie zmian w systemie wsparcia oraz elementach, które w tym obszarze zawiera tzw. „mały trójpak”.
Konferencję zakończyło, dzięki uprzejmości Partnera Forum firmie TAURON Wytwarzanie S.A. zwiedzanie nowoczesnej jednostki biomasowej (50 MWel) w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie.
 
Zespół PowerMeetings.eu pragnie podziękować wszystkim Uczestnikom, Sponsorom, Partnerom, Prelegentom, Patronom Honorowym jak również Partnerom Medialnym za współtworzenie tegorocznej edycji Forum oraz zaufanie jakim po raz kolejny nas Państwo obdarzyliście.
 
Zapraszamy do współpracy oraz uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach biomasowych:
Forum Biomasy PowerMeetings.eu, które odbędzie się 27 i 28 marca 2014
Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy, które odbędzie się 24 i 25 października 2013.
 
Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję i do zobaczenia wkrótce!
 
Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, PowerMeetings.eu / SC Consulting