URE: za produkcję energii z drewna pełnowartościowego nie przysługują zielone certyfikaty

URE: za produkcję energii z drewna pełnowartościowego nie przysługują zielone certyfikaty
Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki opublikował stanowisko na temat kwalifikacji drewna i materiału drzewnego w zakresie systemu wsparcia przysługującego jednostkom wytwarzającym energię z biomasy. 

Jak informuje URE, publikacja stanowiska nt. kwalifikacji biomasy do celów energetycznych jest związana z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

REKLAMA

W swoim stanowisku Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że do odnawialnych źródeł energii nie zalicza się jednostek produkujących energię cieplną lub elektryczną z wykorzystaniem drewna pełnowartościowego, w tym również w jednostkach współspalania, w których biomasa jest wykorzystywana jako paliwo pomocnicze. 

REKLAMA

Zgodnie z interpretacją URE, za produkcję energii w wyżej wymieniony sposób nie mogą przysługiwać świadectwa pochodzenia energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych, czyli tzw. zielone certyfikaty, a przy ocenie, czy dla danej jednostki biomasowej przysługuje wsparcie, Urząd będzie sprawdzać dokumenty potwierdzające pochodzenie wykorzystywanej biomasy. 

Ponadto, URE informuje, że zalecił przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności kontroli dostaw biomasy – zgodnego z zasadami, które znajdziemy w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej określającego zasady handlu drewnem i produktami z drewna – w szczególności w odniesieniu do importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego drewna lub materiału drzewnego.
gramwzielone.pl