Nowe zasady kwalifikacji drewna pełnowartościowego na cele energetyczne

Nowe zasady kwalifikacji drewna pełnowartościowego na cele energetyczne
Handel biomasą na TGE ma ruszyć jeszcze w tym roku. Foto: Thomas Ott, flickr cc-by-2.0

{więcej}W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Gospodarki, które zmienia zasady wykorzystania drewna pełnowartościowego w elektrowniach i elektrociepłowniach. 

W rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada br., które zmienia rozporządzenie MG w sprawie zasad przyznawania zielonych certyfikatów z dnia 18 października 2012 r., czytamy, że „(…) w sprawach związanych z wydawaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2013 r. nie stosuje się przepisów § 6 ust. 3-7 i § 7 ust. 1 w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą odpowiednio drewna pełnowartościowego lub paliwa pomocniczego”

, a także: 

REKLAMA

„(…) w sprawach związanych z wydawaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2013 r. z wykorzystaniem odpadów z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej spalanych w miejscu ich powstania stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Tymczasem w rozporządzeniu MG w sprawie zielonych certyfikatów z 18 października 2013 r., w § 6 ust. 7, czytamy, że „w przypadku jednostki wytwórczej, w której są spalane biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego obowiązanego do realizacji obowiązków (…) do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.
REKLAMA

Zasadę tą potwierdził w maju br. Urząd Regulacji Energetyki podkreślając, że „do odnawialnych źródeł energii nie zalicza się jednostek produkujących energię cieplną lub elektryczną z wykorzystaniem drewna pełnowartościowego, w tym również w jednostkach współspalania, w których biomasa jest wykorzystywana jako paliwo pomocnicze”. Zgodnie z interpretacją URE z maja br., „za produkcję energii w wyżej wymieniony sposób nie mogą przysługiwać świadectwa pochodzenia energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych, czyli tzw. zielone certyfikaty, a przy ocenie, czy dla danej jednostki biomasowej przysługuje wsparcie, Urząd będzie sprawdzać dokumenty potwierdzające pochodzenie wykorzystywanej biomasy”. 

Rozporządzenie MG z dnia 18 października 2013 r. weszło w życie z dniem 31 grudnia 2012 r., tymczasem najnowsze rozporządzenie MG z dnia 13 listopada 2013 r. weszło w życie z dniem ogłoszenia i posiada moc od dnia 31 grudnia 2012 r.

Tym samym Ministerstwo Gospodarki „anulowało” zasady dotyczące kwalifikacji produkcji energii z drewna pełnowartościowego przyjęte w wydanym rok temu rozporządzeniu, w którym wykluczono możliwość przyznawania zielonych certyfikatów za energię produkowaną z wykorzystaniem drewna pełnowartościowego. 

Pełna treść rozporządzenia z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii” jest dostępna pod poniższym linkiem:

http://sejmometr.pl/prawo/135897

gramwzielone.pl