Rząd zabiera się za efektywność energetyczną budynków

Rząd zabiera się za efektywność energetyczną budynków
Jadwiga Emilewicz. Fot. Ministerstwo Rozwoju

Opracowanie reformy systemu wsparcia inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce taki ma być efekt pracy powołanego przez ministra rozwoju zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków. Rozpoczęcie prac zespołu zbiega się w czasie z procedowaniem kolejnej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej.

W Zespole do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków, którego pierwsze posiedzenie odbyło się w ostatni czwartek, znalazło się 16 ekspertów  przedstawicieli uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych, organizacji i stowarzyszeń branżowych i organizacji pracodawców, którzy zgodzili się wesprzeć ministra rozwoju.

Jak zapewnia wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, eksperci zespołu zostali tak dobrani, aby możliwe było uchwycenie perspektywy naukowej, wdrożeniowej i biznesowej.

REKLAMA

– Powołaliśmy zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków, bo widzimy ogromne znaczenie sektora budynkowego w kontekście neutralności klimatycznej gospodarki. Budynki odpowiadają za aż 42 proc. finalnego zużycia energii, 30 proc. zużycia wody oraz 3 proc. emisji gazów cieplarnianych w Europie. W Polsce dodatkowo, poza kwestiami klimatycznymi, budynki są największym źródłem zanieczyszczenia powietrza – komentuje  wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Efektem prac zespołu ma być przedstawianie inicjatyw i rekomendowanie rozwiązań mających na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków, a także promowanie optymalnych ekonomicznie, społecznie i środowiskowo kierunków rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego.

Zespół ma rekomendować zmiany prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków oraz wspierać rozwój współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi.

Jakie intencje stoją za powołaniem zespołu ds. efektywności energetycznej budynków? Ministerstwo Rozwoju wskazuje, że tylko głęboka termomodernizacja budynków i inwestycje w efektywność energetyczną pozwolą osiągnąć cel neutralności klimatycznej sektora budynkowego.

Gdy użytkujemy budynek nieefektywny energetycznie, marnujemy znaczną część zużywanej prądu. Straty energii można ograniczyć poprzez renowację istniejących budynków oraz korzystanie z inteligentnych rozwiązań i energooszczędnych materiałów przy budowie nowych budynków – czytamy w komunikacie resortu rozwoju.

Ministerstwo Klimatu informuje, że w najbliższym czasie rząd ma przyjąć „Strategię niskoemisyjną” oraz „Długoterminową strategię modernizacji budynków” – dwa z trzech najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki działań w obszarze osiągania neutralności klimatycznej.

Nowelizacja ustawy

REKLAMA

Jednocześnie rząd proceduje nowy projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Nowelizacja ma wynikać z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która wyznaczyła ogólny cel oszczędności energii dla Unii Europejskiej w wysokości 32,5 proc.

Dyrektywa 2018/2002/UE w art. 7 zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia w latach 2021-2030 łącznych oszczędności zużycia energii finalnej, równoważnych corocznym nowym oszczędnościom w wysokości 0,8 proc. średniorocznego zużycia energii finalnej z lat 2016-2018.

Celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw w krajowym porządku prawnym dla nowych rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2018/2002/UE zmierzających do osiągnięcia krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5500 tys. toe.

W szczególności, jak informują autorzy projektu nowelizacji, konieczne jest rozszerzenie przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO), wprowadzenie dodatkowych środków służących realizacji wyznaczonego przepisami unijnymi celu (obok świadectw efektywności energetycznej), a także ustanowienie nowych oraz weryfikacja dotychczasowych zasad dotyczących oceny poziomu osiąganych oszczędności.

W projektowanej ustawie proponuje się powołanie centralnego rejestru oszczędności energii, który ma prowadzić NFOŚiGW. W rejestrze byłyby gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych, w tym informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty oraz okresu uzyskiwania oszczędności, formy i kwot dofinansowania.

Ponadto proponuje się rozszerzenie wsparcia przy inwestycjach w poprawę efektywności energetycznej, które obecnie jest realizowane poprzez system świadectw pochodzenia, także na odbiorców indywidualnych.

Projektowana ustawa ma wprowadzić także zmiany w ustawie Prawo energetyczne w zakresie nałożenia na właścicieli lub zarządców budynku wielolokalowego obowiązku wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt do dnia 1 stycznia 2027 r. oraz poprzez nałożenie na dostawców gazu i ciepła obowiązku informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego przez tego odbiorcę w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.