Odbiorcy dostaną lepsze informacje o zużyciu energii

Odbiorcy dostaną lepsze informacje o zużyciu energii
Fotolia

Nowa unijna dyrektywa o efektywności energetycznej, która została opublikowana w unijnym dzienniku ustaw w 2018 roku, zobowiązała państwa Unii Europejskiej do wdrożenia nowych zasad m.in. w zakresie informowania odbiorców o zużyciu energii. Termin implementacji nowych przepisów, jeśli nie były już wcześniej stosowane w poszczególnych krajach UE, właśnie minął.  

Unijna dyrektywa o efektywności energetycznej EU/2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. – zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej – zawiera szereg zapisów mających na celu zwiększenie transparentności jeśli chodzi o naliczanie opłat za energię.

Wśród założeń unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej znajdziemy zapis mówiący o konieczności wprowadzenia bezpłatnego dostępu dla odbiorców końcowych do danych na temat ich faktycznego zużycia energii.

REKLAMA

Dyrektywa kładzie przy tym nacisk na wprowadzenie przejrzystych zasad naliczana opłat za pobraną energię przez odbiorców zamieszkujących budynki wielorodzinne.

Gospodarstwa domowe korzystające z ciepła sieciowego mają otrzymywać rachunki przynajmniej dwa razy w roku. Ponadto mieszkańcy nowych budynków powinni mieć zapewniony dostęp do indywidulanych liczników pokazujących zużycie ciepła. Wskazane jest przy tym zastosowanie urządzeń umożliwiających zdalny odczyt.

Zgodnie z unijnym prawem, kraje członkowskie mają zapewnić odbiorcom przejrzystość jeśli chodzi o składniki opłat, które są uwzględniane w kosztach konsumowanej energii.

Na rachunkach odbiorców ma również pojawić się informacja, na temat wpływu na środowisko, jaki ma konsumowana przez nich energia.  

Ponadto informacje zawarte na rachunkach maja pomóc odbiorcom w zrozumieniu ich profilu zużycia i podjęciu lepszych decyzji skutkujących ograniczaniem konsumpcji energii.

Zgodnie z dyrektywą, powyższe zapisy miały zostać zaimplementowane do prawa krajów członkowskich do 25 października 2020 roku.

REKLAMA

Czas na krajową strategię renowacji

Unijna dyrektywa o efektywności energetycznej EU/2018/844 wskazuje, że kraje Unii Europejskiej powinny przyjąć długoterminowe strategie renowacji budynków, w których powinny ustalić plan działania zawierający działania i określone na poziomie krajowym wymierne wskaźniki postępów służące osiągnięciu długoterminowego celu na 2050 r. zakładającego zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w UE o 80–95 proc. w porównaniu z 1990 r., „celem zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji krajowych zasobów budowlanych oraz celem umożliwienia opłacalnego przekształcenia istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii”.

Krajowe plany działania powinny zawierać orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 i 2050 oraz określać, jak przyczyniają się one do osiągnięcia celów Unii w zakresie efektywności energetycznej.

Zgodnie z unijną dyrektywą o efektywności energetycznej, przed 2020 r. Komisja Europejska powinna przeprowadzić „studium wykonalności w celu ustalenia możliwości i terminu wprowadzenia przeglądu autonomicznych systemów wentylacji i opcjonalnego paszportu renowacji budynku, w uzupełnieniu do świadectw charakterystyki energetycznej, aby określić długoterminowy plan etapowej renowacji konkretnego budynku na podstawie kryteriów jakościowych i audytu energetycznego, przedstawiający odpowiednie środki i renowacje, które mogą przyczynić się do poprawy charakterystyki energetycznej”.

Państwa członkowskie powinny dostarczyć właścicielom lub najemcom budynków w szczególności „informacje o świadectwach charakterystyki energetycznej, o tym, czemu one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych środkach i, w stosownych przypadkach, instrumentach finansowych służących poprawie charakterystyki energetycznej budynku i o zastąpieniu kotłów na paliwa kopalne bardziej zrównoważonymi alternatywnymi rozwiązaniami”.

Zgodnie z unijną dyrektywą, państwa członkowskie powinny zapewnić takie informacje za pomocą dostępnych i przejrzystych narzędzi doradczych, takich jak doradztwo dotyczące renowacji i punkty kompleksowej obsługi.

Dyrektywa EU/2018/844 zakłada ponadto m.in., że „państwa członkowskie ustanowią wymagania, które mają zapewnić, jeżeli jest to możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, aby budynki niemieszkalne wyposażone w system klimatyzacji lub połączone systemy klimatyzacji i wentylacji o znamionowej mocy użytecznej ponad 290 kW zostały wyposażone do 2025 r. w systemy automatyki i sterowania dla budynków”.

Ponadto zgodnie z dyrektywą „państwa członkowskie mogą ustanowić wymagania w celu zapewnienia, aby budynki mieszkalne były wyposażone w funkcję obejmującą system ciągłego monitorowania elektronicznego dokonujący pomiarów sprawności systemów i informujący właścicieli lub zarządców budynków, gdy następuje jej znaczny spadek i gdy potrzebne jest serwisowanie systemu, a także w skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.