Premia termomodernizacyjna

Jak działa i dlaczego warto z niej skorzystać? {więcej}

Premia termomodernizacyjna to instrument udostępniany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, którego celem jest refundacja kosztów poniesionych na termomodernizację budynków. Przez termomodernizację rozumie się w tym wypadku zmniejszenie zużycia energii, z którego – co ważne – musi wynikać zmniejszenie kosztów eksploatacji danego budynku i zapewnienie komfortu jego użytkownikom.

Termomodernizacja może obejmować: ocieplenie przegród zewnętrznych, likwidację mostków termicznych, wymianę okien lub drzwi, modernizację systemu grzewczego i wentylacyjnego, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Ważnym warunkiem, który umożliwi maksymalne skorzystanie z Funduszu Termomodernizacyjnego jest kompleksowość wykonanego ocieplenia. Wykonanie tylko częściowej termomodernizacji nie dyskwalifikuje z otrzymania premii, jednak zmniejszy jej wysokość.

Dlaczego należy spełnić powyższe warunki? Pieniądze na premię termomodernizacyjną pochodzą z budżetu państwa, a celem państwa jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawa warunków życia jego obywateli czy ochrona środowiska naturalnego.

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Osoby fizyczne oraz osoby prawne – właściciele domów jednorodzinnych lub domów wielorodzinnych; wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego. Z premii nie mogą natomiast skorzystać właściciele budynków należących do sektora budżetowego.

Co warte podkreślenia, z premii termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne – co jest w tym zakresie wyjątkiem. W przypadku większości dostępnych w naszym kraju dotacji na implementowanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, warunki otrzymania pomocy wykluczają bowiem możliwość ubiegania się o nie przez osoby fizyczne.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów w ramach premii termomodernizacyjnej jest uprzednie przeprowadzenie audytu energetycznego, który określi stan budynku i wskaże potrzeby termomodernizacyjne. Już po wykonaniu termomodernizacji jej jakość i zakres są porównywane z wynikami audytu. Audyt należy dołączyć do wniosku o przyznanie premii, który składa się wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu.

REKLAMA

Jak działa premia termomodernizacyjna? Osoby uprawnione do skorzystania z niej zaciągają na ocieplenie budynku kredyt w jednym z banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

BGK może w ramach premii zwrócić maksymalnie – w przypadku kompleksowej termomodernizacji – do 20 proc. kwoty kredytu. W przypadku, gdy modernizowany jest tylko system grzewczy, premia może wynieść 10 proc., a gdy wykonano jedynie ocieplenie przegród zewnętrznych i wymianę okien – zwrot może wynieść maks. 15 proc. Osoby, które po wykonaniu termomodernizacji pokryją koszt kredytu z własnych środków otrzymają premię w postaci zwrotu części poniesionych kosztów.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie w marcu 2009 r. zlikwidowano wymóg posiadania 20-proc. wkładu własnego, a także najwyżej 10-letniego okresu spłaty. Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują też maksymalnej wysokości kredytu, premia nie może być jednak dwa razy większa od  przewidywanych, rocznych oszczędności kosztów energii, które przyjęto w audycie energetycznym. Jej wysokość nie powinna też przekroczyć 16-proc. wartości całej inwestycji.

Jak informuje Krajowa Agencja Poszanowania Energii, średni koszt termomodernizacji w naszym kraju wynosi ok. 50 tys. zł. Przy założeniu finansowania z kredytu 80 proc. wysokości inwestycji i rocznym oprocentowaniu na poziomie 12 proc., wysokość premii termomodernizacyjnej może wynieść 8 tys. zł.

A pamiętajmy też o stałych oszczędnościach, które termomodernizacja będzie generować w kolejnych latach. Dzięki jej wykonaniu możemy zaoszczędzić rocznie ok. 5 tys. zł. Przy tym założeniu, taka inwestycja zwróci się po ok. 8 latach – a skorzystanie z premii termomodernizacyjnej w pełnym wymiarze skróci ten czas o ok. 2 lata.

W dodatku, należy brać pod uwagę fakt, że wraz z systematycznym wzrostem kosztów energii, oszczędności z roku na rok będą relatywnie coraz większe.

 


Zasady premii termomodernizacyjnej opisuje szczegółowo ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU nr 223, poz. 1459), która weszła w życie 19 marca 2009 r. i która jest nowelizacją ustawy z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).


Red. Gramwzielone.pl