URE przypomina o obowiązku audytu energetycznego

URE przypomina o obowiązku audytu energetycznego
Fot. Schneider Electric

Wchodząca jutro w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytów energetycznych.

Urząd Regulacji Energetyki z tej okazji przypomina, że zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma być prowadzony co 4 lata przez „podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy”.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że audyt należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.

Audyt powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90 proc. całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo.

Ponadto audyt powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

REKLAMA

Przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego ma po raz pierwszy przeprowadzić audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 r.) a następnie zawiadomić URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania do celów kontrolnych dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.

Kogo dotyczy obowiązek wykonania audytu energetycznego?

W myśl ustawy o efektywności energetycznej, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia, są przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyli równowartości 43 mln euro.

Nowy obowiązek nie dotyczy mikroprzedsiębiorców oraz firm z sektora MŚP. Ponadto zwolnienie obejmuje przedsiębiorców, którzy wdrożyli system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania, lub wdrożyli system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), a dodatkowo w ramach tych wdrożeń musieli przeprowadzić audyt energetyczny. 

red. gramwzielone.pl