Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
foto: Adam Gut, flickr cc-by-2.0

NFOŚiGW ogłosił termin naboru wniosków na dofinansowanie projektów związanych z termomodernizacją budynków sektora publicznego. {więcej}

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowy program dotacji na poprawę efektywności energetycznej w budynkach przeznaczonych na użytek publiczny „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Nabór wniosków ruszy na przełomie marca i kwietnia.

Beneficjenci konkursu mają do wyboru dwie formy dofinansowania: dotację w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych finansowaną z funduszu GIS lub/i pożyczkę w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych finansowaną ze środków NFOŚiGW.

REKLAMA

Minimalny koszt całkowity projektów zgłoszonych do konkursu musi wynosić co najmniej 2 mln zł (dla pojedynczych projektów) i 5 mln zł (dla projektów grupowych).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na przedsięwzięcia, których celem jest zwłaszcza: ocieplenie budynków, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych – w tym wymiana źródeł ciepła, instalacja systemów wentylacji i klimatyzacji, implementacja systemów zarządzania zużyciem energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlenia na energooszczędne, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z powyższymi projektami.

REKLAMA

Budynki publiczne, których poprawę efektywności energetycznej będzie można współfinansować ze środków NFOŚiGW, mogą spełniać funkcje związane z oświatą, kulturą, nauką, służbą zdrowia, opieką społeczną i socjalną lub administracją samorządową. Dofinansowanie w ramach właśnie ogłoszonego konkursu będzie można otrzymać także w przypadku budynków „zamieszkania zbiorowego przeznaczonego do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeznaczonych do stałego pobytu ludzi” takich jak m.in. domy studenckie, domy dziecka, domy opieki czy domy zakonne lub klasztory.

O dofinansowanie w ramach konkursu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty wykonujące zadania z zakresu obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły wyższe oraz instytuty naukowo-badawcze, samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej.

Właśnie ogłoszony konkurs to już trzeci projekt tego rodzaju organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy nabór wniosków NFOŚiGW przeprowadził wiosną 2010 roku. W budżecie pierwszego konkursu znalazło się 260 mln zł w formie dotacji i 520 mln zł w formie pożyczek, a do konkursu zgłoszono 44 wnioski opiewające na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Obecnie trwają negocjacje z beneficjentami, których celem będzie podpisanie umów na dofinansowanie.

Nabór wniosków w ramach drugiego konkursu NFOŚiGW, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, zakończył się w grudniu ubiegłego roku i zgłoszono do niego 32 projekty. Lista rankingowa w tym konkursie zostanie opublikowana w IV kwartale tego roku.

gramwzielone.pl