Dotacje na efektywność energetyczną i OZE na Warmii i Mazurach

Dotacje na efektywność energetyczną i OZE na Warmii i Mazurach
Fot. Hanwha Q Cells

W najbliższych dniach w województwie warmińsko-mazurskim ruszą dwa nabory wniosków na unijne dofinansowanie z konkursów dedykowanych inwestycjom z zakresu modernizacji energetycznej budynków. Pierwszy nabór jest adresowany do sektora publicznego, a w drugim, z większym budżetem, o dotację mogą ubiegać się m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Pierwszy z konkursów, dla którego nabór rozpocznie się 29 lipca br., dotyczy poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Całkowity budżet konkursu wynosi 1,1 mln zł.

O dofinansowanie w konkursie z poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” z RPO dla woj. warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, ale tylko świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których podmiotem założycielskim są jst.

REKLAMA

Dofinansowanie może objąć głęboką kompleksową modernizację budynków zakładającą ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE, a ponadto instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK oraz audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wynosi 45 proc. wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji, 45 proc. wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. a) lub b) GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, a także 30 proc. wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit. c) GBER, w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

W drugim konkursie, dla którego nabór wniosków rusza również 29 lipca, w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym”, o dofinansowanie mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

W tym przypadku dofinansowanie może objąć głęboką termomodernizację budynków m.in. poprzez przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła,  z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE, a także na wykorzystanie technologii OZE w budynkach przy założeniu, że do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie w ramach poddziałania 4.3.2 wynosi 85 proc., a budżet konkursu to niemal 3,55 mln zł.

Nabór wniosków w obu konkursach potrwa do 30 sierpnia br. Planowany termin rozstrzygnięcia to styczeń 2018 r. 

red. gramwzielone.pl