Czy będzie obowiązek wykorzystania OZE w budownictwie?

Propozycje Ministerstwa Gospodarki zakładają jedynie wprowadzenie do Prawa budowlanego ogólnego zapisu mówiącego, że: „W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu słuŜącemu poprawie efektywności energetycznej  w rozumieniu przepisów  o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń
wykorzystujących energię wytworzoną w instalacjach odnawialnego źródła 
energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej 
charakterystyce energetycznej.”
REKLAMA

W ustawie wprowadzającej nie znajdziemy natomiast obligatoryjnych przepisów zobowiązujących inwestorów do instalowania systemów OZE i zapewnienia minimalnego udziału OZE w konsumowanej przez te budynki energii – tak jak miało to miejsce w pierwszej wersji ustawy o OZE z grudnia 2011 roku. 

REKLAMA