Gospodarstwa domowe zapłacą niższą opłatę przejściową za energię

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 27/2012

W dniu 23 października 2012 r. Prezes URE, Marek Woszczyk, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej ogłosił stawki opłaty przejściowej obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

REKLAMA

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej Prezes URE określił wysokość w/w stawek na rok 2013 pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.

REKLAMA

Tym samym Prezes URE zobowiązał przedsiębiorstwa energetyczne w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi do pobierania opłaty przejściowej według nowych stawek od dnia 1 stycznia 2013 r.  Stawki spadają o 71% w stosunku do roku 2012.