Dr Zdzisław Muras: przedsiębiorcy zapłacą za brak działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Dr Zdzisław Muras: przedsiębiorcy zapłacą za brak działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej
Dr Zdzisław Muras. Foto: CBE Polska

{więcej}Polskim przedsiębiorstwom sektora energetycznego zostały zaledwie 2 miesiące by przygotować się do realizacji nowych obowiązków, a mianowicie rozliczania się z tzw. białych certyfikatów (za efektywność energetyczną). Wielkimi krokami zbliża się bowiem podpisanie ostatniego z aktów wykonawczych do ustawy – w postaci rozporządzenia przetargowego.

Według wymogów Komisji Europejskiej pierwszy przetarg na białe certyfikaty (nawet jeśli miałby być pusty) powinien zostać ogłoszony na 2 miesiące przez zakończeniem 2012 roku. Co oznacza, że rozporządzenie przetargowe musi zostać ogłoszone do 31 października 2012 roku – czyli już za 4 dni! Wedle deklaracji dr Zdzisława Murasa, URE jest już gotowe na nadzór i kontrolę systemu. Jeśli przepisy nie zostaną ogłoszone, Polska będzie miała duży problem. Będzie to kolejne opóźnienie we wdrażaniu obligatoryjnych dyrektyw unijnych. Kary za brak ich realizacji są natomiast dotkliwe. Dla przykładu KE wnioskuje o dzienną karę dla Polski w wys. 84 tys. 378 euro płacone od dnia wyroku, do czasu pełnego wdrożenia dyrektywy o energii.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez przedstawicieli polskich spółek energetycznych, Ministerstwo Gospodarki w poprzednim tygodniu wysłało zapytania o realizowane oraz planowane przedsięwzięcia, które w przyszłości mogą być zakwalifikowane jako pro – efektywnościowe. Oznacza to, że trwają intensywne prace nad obwieszczeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Gdy tylko obwieszczenie będzie opublikowane, proces wdrażania systemu białych certyfikatów będzie postępować lawinowo! O tym jak bardzo będzie on skomplikowany dla przedsiębiorców, zdecyduje precyzja i szczegółowość w/w obwieszczenia MG.; Te i inne informacje na temat nowo wprowadzanego systemu pojawiły się podczas V z cyklu spotkań organizowanego przez Zespól CBE Polska, które w całości poświęcone zostało proceduralnym aspektom pozyskiwania białych certyfikatów. Szkolenie zrealizowane zostało we współpracy z dr Zdzisławem Murasem, który przez cały dzień wyjaśniał skomplikowane aspekty związane z: obowiązywaniem systemu, terminami, przetargiem, audytem oraz sankcjami z brak realizacji przedsięwzięcia.

REKLAMA

Kontrowersje wokół zwolnień wynikających z art. 2 ustawy o efektywności energetycznej

REKLAMA

Jak wynika z badań rynkowych przeprowadzonych przez Zespół CBE POLSKA, wielu przedsiębiorców jest wciąż przekonanych o własnym zwolnieniu z obowiązku pozyskiwania białych certyfikatów ze względu na art. 2. ustawy o efektywności energetycznej – a to błąd. Podczas spotkania przedsiębiorcy rozwiali swoje wątpliwości względem ewentualnych zwolnień instalacji z tytułu uczestnictwa w systemie ETS. Jak się okazuje, kontrowersyjny art. 2 bardziej ogranicza przedsiębiorstwa niż zwalania je z obowiązku pozyskiwania białych certyfikatów. Jak wyjaśnił dr Zdzisław Muras: „…zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 przepisów ustawy nie stosuje się do instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), z wyjątkiem urządzeń potrzeb własnych. Przepis mówi o instalacjach a nie przedsiębiorstwach energetycznych, zatem wszystkie przedsiębiorstwa podlegające pod ETS nie mogą zgłosić swojej INSTALACJI do systemu BC. To do tej instalacji nie można zastosować rozwiązań ustawowych, a nie produktów jakie z tej instalacji uzyskuje czyli np. energii elektrycznej i ciepła (znajduje to potwierdzenie w dyrektywie 2006/32/WE). O zakresie obowiązku stanowi natomiast art. 12 ust. 1 który odnosi się m. in. do przedsiębiorstw energetycznych – czyli podmiotów zajmujących się m. in. wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, jedyne wyłączenie zawarte jest w art. 12 ust 3 (5MW mocy zamówionej cieplnej przez odbiorców końcowych). Jeżeli zatem podmiot nie kwalifikuje się na to wyłączenie to jest przedsiębiorstwem energetycznym (koncesjonowanym) zatem musi realizować obowiązek, w przeciwnym razie dostanie karę pieniężną i to wysoką (ignorantia iuris nocet). Przedsiębiorcy często nie odróżniają pojęcia instalacji, do której ustawy się nie stosuje od obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się sprzedażą energii elektrycznej i/lub ciepła którym niewątpliwe są a to błąd”.


Nowe oblicze audytu efektywnościowego

Nie milkną również wątpliwości względem nowych regulacji dotyczących audytu efektywności energetycznej oraz podmiotów uprawnionych do jej wykonywania. Wedle nowych regulacji audytu będzie mogła dokonać „Osoba uprawniona” i tu pojawia się nowy „haczyk” dla przedsiębiorców…. Ponieważ rozporządzenie MG z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej zostało uchylone przez uwolnienie zawodu audytora, przestaje również obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r . w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej. Oznacza to, ze w nowych realiach to przedsiębiorca zobligowany do rozliczania się z białych certyfikatów jest odpowiedzialny za prawidłowość sporządzanego audytu. Stanowi to więc ogromny, kolejny czynnik ryzyka.

Wedle opinii przedsiębiorców, system białych certyfikatów oraz procedury rozliczeń i przetargi będą dużym wyzwaniem na 2013 rok. Ponieważ kary za brak realizacji obowiązku będą wynosić do 2 mln euro warto już dziś przygotować się na zmiany. 
Opracowała: Maria Przekopowska, CBE Polska