Umowa kompleksowa na sprzedaż energii. Wymagania i procedury

Umowa kompleksowa na sprzedaż energii. Wymagania i procedury
foto: Jorge Franganillo, flickr cc-by-2.0

{więcej}Poniżej prezentujemy pierwszą z pięciu części poradnika pt. „Co odbiorca energii elektrycznej wiedzieć powinien”. Na najczęściej zadawane przez odbiorców energii pytania odpowiada Marlena Skrzydłowska, dyrektor departamentu obsługi klientów PGE Obrót S.A. 

REKLAMA

– Czy właściciele gospodarstw domowych mogą  wybierać sobie sprzedawcę energii elektrycznej?
 
– Tak. W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 r. właściciele gospodarstw domowych (taryfa G) uzyskali prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Odtąd ok. 15,7 milionów klientów ma prawo wolnego wyboru sprzedawcy.
 
– Kto i w oparciu o jakie zasady decyduje o cenach energii dla gospodarstwach domowych?
 
– Ceny i stawki opłat kalkulowane są przez Sprzedawców energii elektrycznej. Ceny i stawki dla Umów kompleksowych kalkulowanych w Taryfach dla energii elektrycznej podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 – Jakimi przesłankami kieruje się prezes URE podejmując decyzję w sprawie ceny za energię?
 
– Raz w roku firmy sprzedażowe składają wnioski, w którym zawarta jest proponowana przez nie wysokość cen na dany rok. Prezes URE analizuje te wnioski, biorąc pod uwagę m.in.:  średnie ceny energii po jakiej sprzedawcy kupują ją od producentów oraz koszty ponoszone przez danego sprzedawcę m.in. na prowadzenie Biur Obsługi Klienta, proces rozliczeń i fakturowania. W przypadku braku akceptacji prezesa URE przedstawionych przez Sprzedawców propozycji cen i stawek opłat, Spółka Sprzedaży wzywana jest do rekalkulacji cen. Zazwyczaj (choć nie jest to regułą) pod koniec roku prezes URE zatwierdza ceny ujęte w Taryfie dla poszczególnych sprzedawców. Najczęściej,  nowa cena energii obowiązuje od 1 stycznia następnego roku. Takie działania mają na celu zachowanie równowagi na rynku. Chodzi o to, aby cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie różniła się drastycznie w zależności od obszaru działania danej spółki sprzedażowej a także, aby ewentualne podwyżki nie były zbyt dotkliwe dla odbiorców prądu.
 
– Jakie dokumenty wymagane do zawarcia umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych:
 
– Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw uzyskane od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tytuł prawny do zajmowanego lokalu/obiektu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia), dowód tożsamości, potwierdzone pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez pełnomocnika).
  
– Jakie dokumenty wymagane są do przepisania umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych:
 
– Wypowiedzenie złożone przez poprzedniego Klienta lub protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez  przedstawicieli obu stron i zawierający odczyt z układu pomiarowego (na stronie PGE Obrót S.A.: pge-obrot.pl, dostępny jest druk „Oświadczenie  o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień przejęcia/zdania lokalu”), tytuł prawny do zajmowanego lokalu/obiektu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia – jeden z tych dokumentów), dokument tożsamości, potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (w przypadku, gdy umowa zawierana jest przez pełnomocnika).
 
Już za tydzień w części drugiej poradnika: Co to jest taryfa G, jak zaoszczędzić na energii elektrycznej oraz jak sprawdzić licznik.

Marlena Skrzydłowska, PGE Obrót S.A.

REKLAMA