E-kumulator. Nowa oferta dofinansowania z NFOŚiGW na zwiększanie energooszczędności w firmach

E-kumulator. Nowa oferta dofinansowania z NFOŚiGW na zwiększanie energooszczędności w firmach
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Nowa oferta finansowa NFOŚiGW  to  kompleksowy instrument kierowany do przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć presję na środowisko. Każdy z nich łatwo będzie mógł zaplanować swoje działania inwestycyjne.
                                              
Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest znacznie niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Prognozy wskazują także, że w kraju utrzyma się rosnący trend zapotrzebowania na energię. Zatem istotnym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych i sektora przemysłu ciężkiego jest dostępność i koszt energii.
 

Od 10 do 24 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmować będzie wnioski w ramach ogłoszonego konkursu do programu  „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”. 

Program składa się z 3 części:
– zwiększenie efektywności energetycznej
– E-KUMULATOR
– audyty energetyczne i elektroenergetyczne

REKLAMA

To jeden z pierwszych skonsolidowanych programów, ogłaszanych przez Fundusz w tym roku. Zgrupowanie trzech obszarów programowych, tworzy  spójną ofertę dostosowaną do wymagań rynku, a także przyczynia się do efektywnego i elastycznego zarządzania dostępnymi środkami NFOŚiGW, zarówno na poziomie poszczególnych programów jak i poziomie strategicznym uwzględniającym wieloletnie plany finansowe. Kompleksowy program wpisuje się w nową strategię Funduszu – ograniczania ilości programów priorytetowych, na której powinni skorzystać przede wszystkim przyszli beneficjenci.

Dzięki programowi wspierane będą działania polegające m.in. na: zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych, zwiększeniu efektywności energetycznej, ograniczaniu szkodliwych emisji do atmosfery, energetycznym wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych) oraz  wykonaniu audytu energetycznego/ elektroenergetycznego w przedsiębiorstwach. Realizacja każdego z komponentów programu dostarczy firmom zarówno wymierne efekty ekologiczne jak i korzyści ekonomiczne.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć oszczędzających energię, zużywający sumarycznie (energia elektryczna, cieplna) powyżej 20 GWh energii w roku. W przypadku E-KUMULATORA limit ten nie obowiązuje.

Oferta jest zróżnicowana i w zależności od obszaru można spodziewać się różnorodnego profilu wnioskodawców. W programie nie preferuje się żadnej branży. Dotychczas ze wsparcia korzystały firmy z przemysłu  chemicznego, energetycznego, hutniczego, spożywczego, papierniczego czy transportu.

Charakter programu wskazuje, że komponent dotyczący poprawy efektywności energetycznej skierowany jest do przedsiębiorstw z dużym zużyciem energii. Mogą to być MŚP ale posiadające energochłonne procesy produkcyjne. W obszarze energetycznego wykorzystania odpadów i osadów NFOŚiGW liczy na duże zainteresowanie miejskich spółek komunalnych, natomiast działanie dotyczące zmniejszania emisji, może być atrakcyjne dla lokalnego ciepłownictwa.

Na razie trudno przewidzieć jak rozłożą się wnioski w poszczególnych częściach. Jedyne, co jest pewne, to prognozowana duża liczba wniosków w komponencie inwestycji poprawy efektywności energetycznej. Mechanizm ten znany jest już na rynku, a wnioskodawcy z niecierpliwością oczekiwali jego kontynuacji.

Zainteresowanie programem jest spore, ponieważ dzisiaj praktycznie wyczerpały się dotacje unijne ze starej perspektywy finansowej, a nowa na lata  2014-2020 jest w przygotowaniu. Dodatkową przesłanką  determinującą firmy do korzystania z oferowanych środków, są planowane od lipca 2014 r. zmiany w przepisach pomocy publicznej.

Program realizowany będzie do końca 2017roku. Budżet konkursu oszacowano na poziomie ponad 340 mln zł dla nowych inwestycji  oraz 5 mln zł na wykonanie audytów energetycznych.

Formy oraz zasady finansowania programu zostały zróżnicowane. Dla zadań inwestycyjnych zaoferowano preferencyjne pożyczki. Fundusz chce  w ten sposób przygotować krajowy  biznes do warunków, jakie będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowej UE, w której to właśnie finansowanie zwrotne stanowić będzie podstawową formę wsparcia. Dotacje natomiast zostały utrzymane na finansowanie audytów energetycznych/elektroenergetycznych.

Pożyczki oferowane przez NFOŚiGW mogą pokryć nawet 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wyższą preferencyjność zaproponowano dla przedsięwzięć, które charakteryzują się dużym kosztem w stosunku do osiąganego efektu ekonomicznego, przez co wymagają dodatkowego elementu zachęty w postaci  wprowadzenia możliwości uzyskania 15% umorzenia kwoty pożyczki. W przypadku przedsięwzięć wykazujących się dużą efektywnością finansową, pożyczki pozostawiono bez możliwości jej częściowego umorzenia. Wielkość pożyczek zaplanowano w wysokości od 0,3 do 50 mln zł, oprocentowanie nie mniejsze niż 2,5% i mogą być one udzielane maksymalnie na okres 10 lat. Dodatkowym atutem oferty Narodowego Funduszu jest standardowe zabezpieczenie dofinansowania w postaci weksla in blanco.

REKLAMA

Zwiększenie efektywności energetycznej

W tej części programu dofinansowane będą zadania inwestycyjne, prowadzące do oszczędności energii lub  wzrostu efektywności energetycznej realizowane w przedsiębiorstwach. Przystąpienie firmy do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego lub elektroenergetycznego. Nie jest wymagane, aby był to audyt przeprowadzony w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW. Zakres dofinansowania obejmuje przedsięwzięcia racjonalizujące zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu, modernizację procesów przemysłowych, wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

 

E-KUMULATOR
 

Znanym już działaniom poprawy efektywności energetycznej towarzyszy także pilotażowy program pod nazwą „E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. NFOŚiGW planuje jego realizację jedynie w 2014 roku – chodzi o nabór wniosków i zawarcie umów dofinansowania, natomiast projekty mogą być realizowane do końca 2017 r.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty związane z wytwarzaniem energii i paliwa z przemysłowych odpadów i osadów ściekowych,  zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczeniem szkodliwych emisji do atmosfery. Kontynuacja programu w latach następnych, uzależniona jest od zainteresowania tym instrumentem wsparcia sektora przemysłowego oraz dostępnych środków. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia na terenie kraju. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, czy modernizacji istniejących urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. To także planowane budowy lub modernizacje albo  rozbudowy instalacji spalania paliw, instalacji energetycznego wykorzystania przemysłowych odpadów, lub służących produkcji i wykorzystaniu paliw alternatywnych.

Audyty

Audyty energetyczne muszą być podstawą każdej dobrze zaplanowanej inwestycji poprawy efektywności energetycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, NFOŚiGW na audyty energetyczne pozwala uzyskać dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych. Planuje się przeprowadzenie 205 audytów przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu, iż obecny program  jest kontynuacją realizowanego przez NFOŚiGW  Programu Priorytetowego „Efektywne Wykorzystanie Energii”. Ten aspekt programu ma szczególne znaczenie w świetle zapisów nowej dyrektywy o efektywności energetycznej, która wprowadza dla dużych przedsiębiorstw obowiązek przeprowadzania takich audytów co najmniej raz na cztery lata. Dofinansowaniem mogą być objęte audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii cieplnej, energii elektrycznej i chłodu oraz  audyty energetyczne zewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Planowane efekty 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje pomoc tym przedsiębiorcom, którzy pragną ograniczyć swoją presję na środowisko. Pośrednio przygotowuje ich także do sprawnej i efektywnej absorpcji funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej. Stara się także zaktywizować przedsiębiorców pragnących podejmować pierwsze działania  w zakresie prośrodowiskowym.

Wydaje się, że czas  ogłoszenia programu jest dobry, ponieważ energetyczne zagospodarowanie  odpadów to u nas ciągle niewykorzystany potencjał. Ponadto efektywność energetyczna, to jeden z priorytetów rozwoju kraju, nie mówiąc już o tym, że dla przedsiębiorców inwestycje w tym obszarze przynoszą zyski, podobnie jak optymalizacja zużycia surowców w procesach technologicznych.

Ogłoszony przez Fundusz program jest jednym z instrumentów wspierających realizację przez Polskę krajowego celu w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Planowany łączny efekt zmniejszenia emisji CO2 w wysokości prawie 1 mln ton dla całego programu priorytetowego, znacząco przyczyni się do wywiązywania Polski ze zobowiązań pakietu klimatycznego dotyczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Stanowić on będzie ponad 1,2 % całkowitego wolumenu zmniejszenia emisji CO2, szacowanego na poziomie ponad 76 mln ton CO2, jaki Polska powinna osiągnąć do roku 2020.

W obszarze efektywności energetycznej bezpośrednim efektem pozostaje zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach w ilości 1 mln MWh/rok. Realizacja programu zapewni także zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych w  przedsiębiorstwach w ilości pół miliona ton/rok oraz  wytworzenie energii z przemysłowych odpadów w ilości 20 tys. MWh/rok, a także wytworzenie paliwa z przemysłowych odpadów, w ilości 6 tys. GJ/rok.

 
SunnyHorizon