Nowa forma dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne

Nowa forma dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne
Sunways

Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zakłada zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku zainstalowania odnawialnego źródła energii. Jak można z niej skorzystać?

Oprócz dotacji z programu Mój Prąd czy podatkowej ulgi termomodernizacyjnej osoby zainteresowane uruchomieniem własnej instalacji fotowoltaicznej mogą już skorzystać z kolejnej formy dofinansowania, wynikającej z przyjętej przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie w tym tygodniu.

Znalazł się w niej zapis zwiększający wysokość premii termomodernizacyjnej, która przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę zaciągniętego kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

REKLAMA

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest definiowane w ustawie jako a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów premia termomoderniazcyjna może zostać zwiększona z 16 proc. do 21 proc. – w przypadku, gdy zastosowana zostanie mikroinstalacja odnawialnego źródła energii.

W ustawie przewidziano minimalną moc zainstalowanej mikroinstalacji, której zastosowanie uprawnia do ubiegania się o wyższą premię termomodernizacyjną. W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego minimalna moc wynosi 1 kW, a przypadku pozostałych budynków 6 kW.

W sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub budynku wielorodzinnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość wsparcia ma być obliczana jako iloczyn premii (16 proc. lub 21 proc.) i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

Jak skorzystać z premii termomodernizacyjnej?

O dofinansowanie w ramach premii termomodernizacyjnejmogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, a także lokalnych źródeł ciepła.

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym osoby prawne – m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, a także jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Procedowaniem wniosków i przyznawaniem premii termomodernizacyjnej zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Konieczne jest jednak również zaangażowanie innego banku, który przyzna kredyt.

REKLAMA

Podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu energetycznego, który powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Jak tłumaczy BGK, audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, ale także stanowi założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.

Kwota kredytu powinna stanowić co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia i wynosić nie mniej niż wysokość przysługującej premii.

Inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii między innymi, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

Kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej. Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank kredytujący ma wysyłać do BGK wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku BGK ma 30 dni roboczych na zlecenie wykonania weryfikacji audytu energetycznego. Ocena wydawana przez weryfikatora stanowi podstawę do podjęcia przez BGK decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii termomodernizacyjnej, a także do ustalenia jej wysokości.

Bank kredytujący ma uruchamiać kredyt po otrzymaniu zawiadomienia z Banku Gospodarstwa Kredytowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6 proc. kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK.

Przekazanie premii termomodernizacyjnej ma następować w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego. Do tego potrzebne będą oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.