Rozliczanie energii wytwarzanej przez prosumentów. Nowe propozycje rządu

Rozliczanie energii wytwarzanej przez prosumentów. Nowe propozycje rządu
Soltech Energy

Zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy o odnawialnych źródłach energii rząd miał przyjąć w pierwszych miesiącach 2020 r. rozporządzenia doprecyzowujące zasady rozliczeń energii produkowanej przez prosumentów i spółdzielnie energetyczne. Tak się jednak nie stało. Teraz na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe projekty rozporządzeń mających uregulować ten obszar.

Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii nowy projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej ma stanowić realizację art. 4 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie szczegółowego zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji oraz bilansowania danych pomiarowych, w tym z uwzględnieniem rodzaju taryfy, a także sposobu udostępnienia danych pomiarowych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a prosumentami.

Bilansowanie międzyfazowe 

REKLAMA

Celem rozporządzenia jest zwłaszcza określenie dokładnego sposobu bilansowania danych pomiarowych ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci na wszystkich fazach, które następnie operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma przekazywać sprzedawcy energii – tzw. sprzedawcy zobowiązanemu lub sprzedawcy wybranemu.

Nowe regulacje mają doprecyzować, że liczniki zdalnego odczytu rejestrują i zliczają odrębnie ilość energii elektrycznej, która w ciągu danej godziny fizycznie została wprowadzona i pobrana z sieci przez prosumenta. 

Kwestię bilansowania reguluje zaproponowany zapis w art 2 ust. 3 projektu rozporządzenia:

Sumaryczne bilansowanie danych pomiarowych ilości energii elektrycznej (…) jest realizowane wektorową metodą bilansowania międzyfazowego, zgodnie z poniższym wzorem:

Eb(t) = Ew(t)  + Ep(t)

Eb(t) – oznacza ilość energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w danej godzinie t zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy, podlegającą rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, o której informację przekazuje operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sprzedawcy zobowiązanemu lub sprzedawcy wybranemu, o których mowa w art. 40 ust. 1a ustawy; wartość dodatnia oznacza ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, wartość ujemna oznacza ilość energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci,

 t – oznacza daną godzinę, dla której dokonuje się bilansowania ilości energii elektrycznej,

Ew(t) – oznacza zsumowaną ze wszystkich faz ilość energii elektrycznej,

Ep(t) – oznacza zsumowaną ze wszystkich faz,ilość energii elektrycznej.

Rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta sprzedawcy mają dokonywać zgodnie z poniższym wzorem umieszczonym w art 3 ust. 1 projektu rozporządzenia:

Er(o) = Ebp + (Ebw x Wi) + Er(po)

gdzie:

Er(o) – oznacza ilość energii elektrycznej rozliczoną w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy, w kolejności określonej w art. 4-6,

Ebp – oznacza sumę ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, oznaczonej we wzorze, określonym w art. 2 ust. 3, symbolem Eb(t), dla której wynik bilansowania jest dodatni,

Ebw – oznacza sumę ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach t, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, oznaczonej we wzorze, określonym w art. 2 ust. 3, symbolem Eb(t), dla której wynik bilansowania jest ujemny,

Er(po) – oznacza rozliczenie energii elektrycznej z poprzednich okresów rozliczeniowych przeniesione zgodnie art. 4 ust. 5 ustawy, dla której wartość rozliczenia jest ujemna,

REKLAMA

Wi – oznacza odpowiedni stosunek ilościowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Jak tłumaczą autorzy projektu rozporządzenia, bilansowanie energii elektrycznej ma być dokonywane w ciągu godziny. Od sumy ilości energii pobranej z sieci odejmowana ma być suma ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w ciągu tej godziny.

W ten sposób jedynie wynik tego działania ma być traktowany na potrzeby rozliczeń jako energia elektryczna wprowadzona do lub pobrana z sieci, natomiast reszta traktowana będzie jako autokonsumpcja, która nie podlega systemowi opustów.

Dodatkowo, znaczenie mają nie mieć różnice w zakresie ilości energii wprowadzonej do sieci lub pobranej fizycznie na poszczególnych fazach, gdyż ilość tej energii będzie sumowana do ogólnej ilości energii wprowadzonej do i pobranej z sieci w ciągu danej godziny, i w ten sposób bilansowana.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano także techniczną kwestię bilansowania w sytuacji, gdy instalacja odnawialnego źródła energii jest jednofazowa, natomiast instalacja elektryczna jest trójfazowa. W takim wypadku energia elektryczna wprowadzona przez instalację OZE na jednej fazie ma być zaliczana na poczet sumy energii wprowadzonej na wszystkich fazach i rozliczana zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu. Instalacja jednofazowa odnawialnego źródła energii ma być więc traktowana w sposób identyczny jak trójfazowa instalacja OZE.

Autorzy projektu rozporządzenia zaznaczają, że zgodnie z proponowanymi przepisami, o ile sprzedawca energii otrzymuje od operatora systemu dystrybucyjnego dane pomiarowe przed zbilansowaniem i po zbilansowaniu, to ma on dokonywać rozliczenia ilości energii i obliczenia opłat jedynie w oparciu o dane pomiarowe otrzymane po zbilansowaniu.

W przypadku rozliczenia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym brane będzie pod uwagę rozliczenie z poprzedniego okresu, dla którego wartość rozliczenia była ujemna. Niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym będzie przechodzić na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak  zgodnie z ustawą o OZE  nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia energii do sieci.

W pierwszej kolejności rozliczana ma być energia z najstarszą datą wytworzenia. Zasada ta ma dotyczyć zarówno rozliczeń w taryfach jednostrefowych, jak i wielostrefowych. Rozliczenie ma być dokonywane z uwzględnieniem taryf strefowych, określając kolejność ich rozliczania – w pierwszej kolejności z energią elektryczną pobraną w tej samej strefie czasowej, a w przypadku dalszego występowania nadwyżki także z energią z pozostałych stref czasowych.

W przypadku taryf, które obejmują więcej niż dwie strefy czasowe, występujące nadwyżki mają być uwzględniane w strefach od strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej zawartej w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego do strefy z najniższym poziomem tego składnika.

Gdy w danym okresie rozliczeniowym powstaną nadwyżki, mają być uwzględniane w kolejnych okresach rozliczeniowych. Niezależnie od rodzaju taryfy nadwyżki ma się uwzględniać zawsze od strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego stawki sieciowej zawartej w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego do strefy z najniższym poziomem tego składnika.

W projekcie rozporządzenia wskazano także sposób naliczania opłat dystrybucyjnych. Określono, że opłaty dystrybucyjne wylicza się na podstawie sumy ilości energii elektrycznej zbilansowanej w danych godzinach, podlegającej rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, dla której wynik bilansowania jest dodatni.

Większa transparentność

W rozporządzeniu ma także zostać uregulowana kwestia danych pomiarowych, tak aby każdy prosument posiadał do nich dostęp. Prosument ma być wyposażony w narzędzia kontrolowania swojego zużycia energii elektrycznej, pozwalające stwierdzić poprawność bilansowania danych pomiarowych i dokonywania rozliczeń przez operatora systemu dystrybucyjnego i sprzedawcę energii.

Udostępnianie danych prosumentom dokonywane ma być przez sprzedawcę zobowiązanego lub sprzedawcę wybranego z wykorzystaniem przyjaznego w obsłudze systemu teleinformatycznego, w którym zostaną udostępnione dane pomiarowe, w szczególności dane obrazujące ilość energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej fizycznie z sieci dystrybucyjnej w danym okresie rozliczeniowym, jak również dostępny ma być wynik zbilansowania tych danych dla tego okresu, na podstawie którego dokonano rozliczenia.

Autorzy projektu rozporządzenia podkreślają, że w tym celu mogą zostać wykorzystane istniejące systemy teleinformatyczne spełniające wymagania rozporządzenia, np. portale dedykowane klientom poszczególnych sprzedawców zobowiązanych lub sprzedawców wybranych.

Na platformie elektronicznej sprzedawca zobowiązany lub sprzedawca wybrany mają udostępniać prosumentowi ten sam plik z danymi, który otrzymali od operatora systemu dystrybucyjnego w celu dokonania rozliczenia.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji programu pomocowego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak uzasadniają autorzy rozporządzenia, taki okres ma wynikać z konieczności dostosowania do nowych regulacji systemów teleinformatycznych operatorów sieci i sprzedawców energii.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.