Nowe zasady przyłączania i współpracy mikroinstalacji z siecią

Nowe zasady przyłączania i współpracy mikroinstalacji z siecią
Soltech Energy

Pod koniec ubiegłego miesiąca Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt regulacji mających na celu doprecyzowanie zasad rozliczeń energii wytwarzanej z mikroinstalacji. Teraz resort klimatu opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym.

Najnowszy projekt rozporządzenia ws. wymagań technicznych i zasad przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z siecią liczy zaledwie kilka punktów, bardziej szczegółowe wymagania znajdziemy w dołączonym do niego załączniku.

Jak zapewniają autorzy projektu rozporządzenia, jego celem jest uproszczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji.

REKLAMA

Jednolity wzór zgłoszenia

Nowe rozporządzenie ma wprowadzić ujednolicony wzór zgłoszenia mikroinstalacji, jak również wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia mikroinstalacji. Przyjęto, że dla obu procesów będzie obowiązywać wspólny wzór dokumentu, wymagający wypełnienia określonych rubryk w zależności od dokonywanej przez wnioskodawcę czynności – zgłoszenia przyłączenia lub określenia warunków przyłączenia mikroinstalacji.

W dokumencie wprowadzono możliwość zaznaczenia opcji zgłoszenia lub wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Jak uzasadniają autorzy projektu rozporządzenia, taki zabieg ma celu uniknięcie sytuacji, w której składający złoży nieodpowiednie pisma, a tym samym przedłuży postępowanie, chociaż – jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia – zakres danych w obu przypadkach jest zbliżony.

Nowe regulacje mają ponadto umożliwić korzystanie na etapie uzgadniania z operatorem przyłączenia mikroinstalacji z elektronicznych kanałów komunikacji. Wniosek będzie rozpatrywany w ten sposób w przypadku, gdy został złożony w postaci elektronicznej lub składający wniosek w postaci papierowej wyraził zgodę na prowadzenie sprawy drogą elektroniczną.

Natomiast – co podkreślają autorzy projektu – nie zdecydowali się oni na zawarcie w projekcie rozporządzenia ujednoliconego sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji na potrzeby zgłoszenia albo postępowania o przyłączanie mikroinstalacji – z uwagi na fakt, że definicja łącznej mocy zainstalowanej ma zostać wprowadzona kolejną nowelizacją ustawy o OZE.

Montaż mikroinstalacji ma być wykonywany wyłącznie przez instalatorów posiadających odpowiednie i potwierdzone kwalifikacje w rozumieniu przepisów ustawy o OZE.

Inwestor ma otrzymywać od instalatora schemat elektryczny jednokreskowy mikroinstalacji.

Uruchamianie mikroinstalacji

Zgodnie z treścią załącznika do projektu rozporządzenia, uruchomienie mikroinstalacji ma być możliwe tylko wówczas, gdy napięcie i częstotliwość, w czasie pracy mikroinstalacji z mocą znamionową lub nominalną, mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.

Zgodnie z treścią załącznika do projektu rozporządzenia, nastawy dla uruchomienia instalacji lub rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w wyniku rozruchu lub działania w warunkach normalnych oraz dla ponownego załączenia po wyłączeniu przez układ zabezpieczeń powinny być następujące: 1) zakres częstotliwości od 47,5 Hz do 50,1 Hz; 2) zakres napięcia od 0,85 Un do 1,1 Un; 3) minimalny czas obserwacji: 60 s. 4) minimalna zwłoka czasowa: 60 s. 5) maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej wynosi 10 proc. mocy maksymalnej mikroinstalacji na minutę.

Synchronizacja mikroinstalacji powinna być w pełni automatyczna, co oznacza, że nie jest możliwe ręczne zamknięcie łącznika pomiędzy dwoma synchronizowanymi systemami. Mikroinstalacja powinna być wyposażona w łącznik automatyczny stwarzający przerwę izolacyjną pomiędzy instalacją odbiorczą a siecią na okres braku napięcia w sieci dystrybucyjnej.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Zakresy częstotliwości

Projekt rozporządzenia wraz załącznikami określa też wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości, pokrywające się z zapisami unijnego rozporządzenia ustanawiającego tzw. kodeksy sieciowe.

Mikroinstalacja przyłączana do sieci elektroenergetycznej powinna umożliwiać w zakresie częstotliwości: 1) od 49 Hz do 51 Hz – pracę ciągłą z maksymalną mocą czynną osiągalną dla danych warunków środowiskowych (nasłonecznienie, siła wiatru); 2) od 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz – pracę ciągłą w czasie co najmniej 30 minut.

Mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej powinna posiadać możliwość regulacji generacji mocy czynnej w następującym zakresie częstotliwości:

1) f = (47,5 ÷ 49,5) Hz – dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze względu na obniżenie częstotliwości zawiera się pomiędzy krzywymi wyznaczonymi przez następujące zależności: a) poniżej częstotliwości 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1Hz spadku częstotliwości, b) poniżej częstotliwości 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości;

REKLAMA

2) f = (50,2 ÷ 50,5) Hz – wszystkie regulowane jednostki generacji redukują (przy wzroście częstotliwości) lub zwiększają (przy redukcji częstotliwości) moc czynną z szybkością 40 proc. PM (PM – moc czynna wytwarzana przez mikroinstalację w momencie przekroczenia częstotliwości sieciowej 50,2 Hz) na każdy 1 Hz następnego wzrostu częstotliwości.

Przy tym mikroinstalacja powinna być zdolna do aktywacji odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości tak szybko, jak jest to możliwe technicznie, z początkowym opóźnieniem wynoszącym nie więcej niż 2 sekundy.

Regulacja mocy biernej

Uwzględniono także wymagania w zakresie regulacji mocy biernej dla mikroinstalacji przyłączonej przez falownik, określając jej zdolność do pracy w normalnych warunkach eksploatacji w określonym paśmie tolerancji.

Zgodnie z propozycją autorów projektu rozporządzenia, mikroinstalacja przyłączona przez falownik (w rozporządzeniu stosowany jest termin: przetwornica) powinna być zdolna do pracy w normalnych warunkach eksploatacji w paśmie tolerancji napięcia od 0,85 Un do 1,1 Un, z następującą mocą bierną:

1) zgodnie z krzywą charakterystyki zadanej przez OSD, w zakresie współczynników przesunięcia fazowego podstawowych harmonicznych napięcia i prądu od cos φ=0,9ind do cos φ =0,9 poj, gdzie moc czynna wyjściowa mikroinstalacji jest równa 20 proc. znamionowej mocy czynnej lub większa;

2) bez zmian mocy biernej więcej niż o 10 proc. znamionowej mocy czynnej mikroinstalacji przy mocy czynnej mniejszej niż 20 proc. znamionowej mocy czynnej.

Bezpieczeństwo mikroinstalacji

Ponadto uwzględniono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia mikroinstalacji w układy zabezpieczeń.

Zgodnie z treścią załącznika do projektu rozporządzenia, mikroinstalacje powinny posiadać wbudowany układ zabezpieczeń, składający się co najmniej z następujących zabezpieczeń: 1) dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe; 2) zabezpieczenie podnapięciowe; 3) zabezpieczenie podczęstotliwościowe; 4) zabezpieczenie nadczęstotliwościowe; 5) zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Nastawy powyższych zabezpieczeń nie powinny przekraczać granicznych wartości oraz innych parametrów ustalonych i wskazanych przez operatora sieci, mających wpływ na pracę sieci.

Nastawy poszczególnych zabezpieczeń powinny być możliwe do zmiany w miejscu zainstalowania falownika. Doprecyzowano, że zmiana nastaw zabezpieczeń może być dokonana tylko przez osobę uprawnioną, czyli posiadającą właściwe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego lub uprawnienia energetyczne grupy E (eksploatacja urządzeń instalacji i sieci).

Dokonano także uszczegółowienia w zakresie nastaw zabezpieczeń, które nie mogą przekraczać granicznych wartości oraz innych parametrów ustalonych i wskazanych przez operatora sieci.

Nastawy zadanych wartości, możliwych do ustawienia w mikroinstalacji, mają być możliwe do odczytania z mikroinstalacji, na przykład z wyświetlacza, interfejsu użytkownika lub poprzez port komunikacyjny. Mikroinstalacje powinny być wyposażone co najmniej w port wejściowy RS485 obsługujący co najmniej protokół komunikacji SUNSPEC.

Tabliczka znamionowa

Doprecyzowano również, jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa mikroinstalacji, jak również dookreślono, że w przypadku braku takiej tabliczki, informacje te powinny być zamieszczone w technicznej dokumentacji indywidualnej instalacji dołączonej przez producenta lub instalatora.

Zgodnie z propozycją resortu klimatu, tabliczka znamionowa mikroinstalacji powinna zawierać co najmniej następujące informacje w j. polskim: 1) nazwę producenta lub znak firmowy; 2) określenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji umożliwiające uzyskanie stosownych informacji od producenta; 3) moc znamionową; 4) napięcie znamionowe; 5) częstotliwość znamionową; 6) zakres regulacji współczynnika przesunięcia fazowego podstawowych harmonicznych napięcia i prądu; 7) numer seryjny, 8) deklaracja zgodności potwierdzona oznaczeniem CE.

Jeżeli mikroinstalacja nie posiada tabliczki znamionowej, powyższe informacje powinny być określone w technicznej dokumentacji indywidualnej dla mikroinstalacji, dołączonej przez producenta lub instalatora.

Dodatkowo w miejscach pod napięciem, do których jest dostęp, należy stosować etykiety ostrzegawcze.

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym jest dostępny pod tym linkiem.

Załącznik wraz z proponowanym wzorem dokumentu zgłoszenia / wystąpienia o warunki przyłączenia można pobrać tutaj.

Zasady rozliczeń

Projekt rozporządzenia ws. wymagań technicznych i zasad przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji jest częścią pakietu rozwiązań dla energetyki prosumenckiej, którego przygotowanie wynika z treści ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z połowy 2019 r. i który zgodnie z tą ustawą miał zostać wdrożony w pierwszych miesiącach 2020 r.

Ostatnio Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało też dwa projekty rozporządzeń mających doprecyzować zasady rozliczeń energii wytwarzanej przez prosumentów i spółdzielnie energetyczne.

W rozporządzeniu dot. rozliczeń energii wytwarzanej z mikroinstalacji prosumenckich rozwiązany ma zostać w końcu problem niekorzystnego dla prosumentów interpretowania zapisanego w ustawie o OZE tzw. bilansowania międzyfazowego. Więcej na ten temat w artykule: Nowe przepisy dla prosumentów. Tak ma wyglądać bilansowanie międzyfazowe.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.