Magazyny energii, Aukcje, Fotowoltaika dla firm – szkolenia on-line

Magazyny energii, Aukcje, Fotowoltaika dla firm – szkolenia on-line

Zapraszamy na trzy szkolenia online poświęcone tematyce inwestycji w fotowoltaikę. Pierwsze jest poświęcone opłacalności połączenia magazynów energii z instalacjami fotowoltaicznymi. Drugie szkolenie dotyczy opłacalności farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym, a trzecie obejmie tematykę inwestycji w fotowoltaikę dla firm.

Magazyny Energii dla fotowoltaiki – szkolenie online

15 kwietnia i 13 maja

REKLAMA

Szczegóły na stronie organizatora >>

Opłacalność Farm fotowoltaicznych aukcje 2021 – szkolenie online

22 kwietnia i 11 maja

Szczegóły na stronie organizatora >>

Fotowoltaika dla Firm – szkolenie online

27 kwietnia  i 18 maja

Szczegóły na stronie organizatora >>


Pod koniec 2020 roku całą branżę energetyczną zaskoczyła informacja o wysokości opłaty mocowej na poziomie 76,2 PLN za 1 MWh w porównaniu z planem 45,0 PLN za 1 MWh. Wprowadzenie opłaty mocowej sprawiło, iż szczególnego znaczenia nabrała problematyka wykorzystania nadwyżek energii produkowanej z własnej instalacja PV poza godzinami pracy firmy i wprowadzanie zmagazynowanej energii do sieci wewnętrznej firmy w tzw. godzinach i dniach mocowych.

Przedstawiony powyżej slajd pokazuje, że dla firmy działającej na 1 zmianę z wyłączeniem dni wolnych od pracy udział zużycia bezpośredniego energii elektrycznej z własnej instalacji PV w ciągu roku wyniesie średnio 62,5%. W przypadku działania firmy od poniedziałku do soboty udział zużycia bezpośredniego wzrośnie do 75,2 %.

Magazynując energię w dni wolne od pracy i zużywając w dni robocze w godzinach mocowych, firma oszczędza nie tylko na kosztach energii czynnej, ale również na zmiennych kosztach dystrybucji tzn. zmiennej opłacie sieciowej i jakościowej oraz na opłacie OZE (obecnie 2,2 PLN za 1 MWh) i opłacie mocowej. Oczywiście zawsze energię niezużywaną na bieżąco można sprzedać do sieci, ale jej cena w dni wolne będzie niska tj. 20 do 30 % poniżej ceny RDN dla kwotowania w tym dniu.

Opłata mocowa wprowadziła jeszcze jeden nowy element związany z optymalizacją kosztów energii dla firm polegający na przesunięciu poboru z sieci energii z tzw. godzin mocowych tj. od 7.00 do 21.59 na godziny wolne od opłaty mocowej. Pobieranie energii w godzinach wolnych od opłaty mocowej i magazynowanie jej, a następnie wprowadzanie do sieci wewnętrznej firmy w godzinach mocowych prowadzić będzie do oszczędności na ilości magazynowanej energii i stawce opłaty mocowej w wysokości 76,2 PLN za 1 MWh.

Oczywiście przedstawione powyżej nowe koncepcje biznesowe, które są w dużej mierze pochodną wprowadzenia opłaty mocowej muszą się opłacać.

Na naszym szkoleniu „Magazyny Energii dla fotowoltaiki” skupimy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób dobierać moce magazynów energii do mocy instalacji PV oraz zużycia energii w firmie. Liczyć będziemy, przy jakich parametrach koncepcja biznesowa fotowoltaika na potrzeby własne plus magazyn energii jest bardziej opłacalna niż sama instalacja PV produkująca na potrzeby własne. Przestrzegać będziemy, aby liczenie opłacalności projektów inwestycyjnych nie ograniczało się jedynie do obliczeń według danych dla jednego roku np. 2021 r., ponieważ opłacalność inwestycji PV powinna być liczona w okresie życia najistotniejszych elementów systemu tj. paneli PV, inwerterów czy baterii.

Przy obliczeniach trzeba również pamiętać, iż opłaca OZE dzisiaj jest na poziomie 2,2 PLN za 1 MWh, a za 2, 5 czy 10 lat będzie na zdecydowanie wyższym poziomie. To właśnie z niej współfinansowane będą m.in. nasze morskie farmy wiatrowe.

W naszych szkoleniach odpowiemy również na poniżej postawione pytania:

 • Czy magazyny energii mogą być panaceum na opłatę mocową? Jak jej wprowadzenie wpłynie na koszty energii dla firm w 2021 r. oraz latach następnych ?
 • Czy magazyny energii opłaca się instalować w gospodarstwach domowych czy może wyłącznie w firmach?
 • Jak dobrać moce magazynów i ustawić ich pracę aby optymalizować koszty ?
 • Czy przy obecnym CAPEX-ie magazynów energii instalacja jest opłacalna i jakich dotacji należy się spodziewać aby była?

W trakcie innych szkoleń odpowiemy również:

 • czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny, jak liczyć jego opłacalność,
 • jak opłacalne są farmy fotowoltaiczne dedykowane dla systemu aukcyjnego,
 • jak opłacalne są fotowoltaiczne farmy dachowe produkujące energię na potrzeby własne firm.

Program szkolenia: Magazyny Energii dla fotowoltaiki (15 kwietnia i 13 maja 2021 r.)

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce.

2. Koszty energii czynnej koszty dystrybucji – prognozy dla odbiorców przemysłowych.

3. Magazyny energii dla prosumenta do 10 kWh pojemności.

4. Analiza przypadku prosument – agazyn dla instalacja PV 5 kW mocy.

5. Magazyny energii dla firm – 300 kWh do 20 000 kWh pojemności.

REKLAMA

6. Modele biznesowe dla firm tworzone na bazie magazynów energii.

7. Opłacalność magazynów energii i produkcji z PV – zużycie energii na potrzeby własne firmy.

8. Case Study – magazyn energii, dobór dla grupy taryfowej C, zużycie 1000 MWh w roku i instalacja PV 300 kW mocy, zużycie energii w ciągu 1 zmiany produkcyjnej  bez sobót i niedziel.

9. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

 

Program szkolenia: Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2021 (22 kwietnia i 11 maj 2021 r.)

 1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku,
 2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MW,
 3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów,
 4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule PPA,
 5. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych,
 6. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

 

Program szkolenia: Fotowoltaika dla Firm – opłacalność (27 kwietnia i 18 maja 2021 r.)

 1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych,
 2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV,
 3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX,
 4. Koszty eksploatacyjne – OPEX,
 5. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie,
 6. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie,
 7. Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych,
 8. Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów,
 9. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

 

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – Blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższeW działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji m.in. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA. Od ponad 10 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 30 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.

 

Opcje promocyjne !!!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%

 

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany