Wkrótce koniec opustów dla prosumentów. Od 2022 r. nowy system rozliczeń

Wkrótce koniec opustów dla prosumentów. Od 2022 r. nowy system rozliczeń
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Zakończenie systemu opustów dla prosumenckich mikroinstalacji uruchamianych od początku 2022 roku, a także wprowadzenie instytucji agregatorów skupujących od prosumentów nadwyżki energii zakłada opublikowany dzisiaj rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ministerstwo Klimatu zapewnia, że nowy model rozliczeń będzie fundamentem w procesie tworzenia nowych rozwiązań transformujących rynek energii w kierunku aktywnej partycypacji wszystkich jego uczestników.

Opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada zwiększenie aktywności odbiorców, w tym prosumentów, na rynku energii elektrycznej – zgodnie z założeniami najnowszej unijnej legislacji w tym zakresie, do której implementowania jest zobowiązana Polska.

Kluczowa zmiana dla krajowego rynku energetyki prosumenckiej, którą ma wprowadzić projekt ustawy zaprezentowany dzisiaj przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zakłada zakończenie stosowanego od 2016 roku systemu opustów.

REKLAMA

W tym systemie prosumenci za każdą 1 kWh nieskonsumowanej i wprowadzonej do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii mogą otrzymywać na kolejnych rachunkach za energię opust w wysokości 80 proc. (mikroinstalacje do 10 kW) lub 70 proc. (10-50 kW) liczony od pobranej z sieci 1 kWh energii i zmiennej opłaty dystrybucyjnej.

Z alternatywnego systemu rozliczeń mogą skorzystać prosumenci będący przedsiębiorcami, którym przysługuje prawo do wyboru systemu opustów lub sprzedaży nieskonsumowanej energii elektrycznej po średniej cenie z rynku hurtowego z wcześniejszego kwartału – ta cena w ostatnim kwartale 2020 r. wyniosła 252,69 złW/MWh, ale mając na względzie obserwowany wzrost cen w kontraktach terminowych, można spodziewać się, że taki model rozliczeń będzie stawać się coraz bardziej opłacalny.

Teraz urzędnicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zaprezentowanym projekcie nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE proponują objęcie systemem sprzedaży energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego wszystkich prosumentów. System opustów ma zostać wyłączony dla mikroinstalacji oddawanych do użytku już od 1 stycznia 2022 r. – o ile do tego czasu zostanie pomyślnie sfinalizowany cały proces legislacyjny.


Zgodnie z propozycją MKiŚ, prosumenci wchodzący na rynek od początku przyszłego roku otrzymają bezterminową możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej będzie wynosić 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne.

Przy tym inni sprzedawcy lub tzw. agregatorzy będą mieli prawo do zaoferowania lepszych warunków zakupu energii dla prosumentów niż zakup przez sprzedawcę zobowiązanego. 

Ministerstwo Klimatu zaznacza, że najnowsza propozycja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, zgodnie z którym wszyscy odbiorcy objęci istniejącymi systemami muszą mieć w każdej chwili możliwość wyboru nowego systemu, który rozlicza oddzielnie energię elektryczną wprowadzaną do sieci i zużywaną energię jako podstawę obliczania opłat sieciowych. Takiej możliwości nie daje system opustów.

REKLAMA

Koncepcja sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej przez prosumentów ma być w pełni spójna z wymogami dyrektywy 2019/944 w zakresie oddzielnego rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii elektrycznej.

Ministerstwo Klimatu ocenia, że nowy model rozliczeń zapewni sprawiedliwą partycypację w kosztach wszystkich odbiorców energii elektrycznej, zapewniając równy udział prosumentów w systemie opłat. MKiŚ zaznacza, że ponoszone przez prosumentów opłaty dystrybucyjne zostaną nałożone wyłącznie na pobraną energię elektryczną, a wypracowany model zachęci prosumentów do jeszcze większej autokonsumpcji energii w godzinie bieżącej.

– Proponowana zmiana odzwierciedla również kolejny etap rozwoju rynku prosumentów. Rosnące znaczenie prosumentów oraz ich postępujący udział w wytwarzaniu energii elektrycznej dają podstawy do stworzenia ram zapewniających im aktywną rolę w rynku energii – zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wprowadzenie nowego paradygmatu na rynku energii zapewnia prosumentom dodatkowe możliwości – uprawnienie do sprzedaży energii elektrycznej. Stworzenie nowych narzędzi aktywizacji podmiotów funkcjonujących na rynku pozwoli też na zainicjowanie współpracy między najważniejszymi uczestnikami rynku energii, którymi będą w szczególności odbiorcy aktywni, w tym prosumenci oraz agregatorzy – dodaje MKiŚ.

Nowe prawo ma umożliwić jednorazową migrację do nowego systemu rozliczeń prosumentom, którzy rozpoczęli działalność do końca 2021 r.

Agregatorzy dadzą zarobić prosumentom

Inna kluczowa zmiana dla rynku prosumenckiego, którą ma przynieść najnowsza propozycja legislacyjna Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to wprowadzenie do polskiego prawa nowego uczestnika rynku energetycznego – agregatorów oferujących zakup nadwyżek energii elektrycznej.

Jak zapewnia resort klimatu, wprowadzenie agregatorów stworzy okazję do wypracowania nowych modeli biznesowych, które uwzględniają magazynowanie wyprodukowanej energii i zapewniają korzystniejsze wynagrodzenie dla prosumenta niż minimum wskazane w zaproponowanym systemie rozliczeń.

– Prosument uzyska większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii. Wykorzystanie potencjału nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach, pozwoli też na zastąpienie obecnie funkcjonujących wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci. Dodatkowo, poszerzenie możliwości magazynowania energii przez prosumentów we własnym zakresie, będzie podstawą do wypracowania kolejnych rozwiązań w zakresie wsparcia inwestycyjnego na zakup tych urządzeń – zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.