Zakończenie opustów tak, ale pod jednym warunkiem

Zakończenie opustów tak, ale pod jednym warunkiem
Solarcentury

Największa organizacja reprezentująca krajowy rynek firm instalujących prosumencką fotowoltaikę, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, wyraziła swoją opinię na temat zaproponowanego przez rząd zakończenia systemu opustów i wprowadzenia dla osób stających się prosumentami od 2022 roku nowego systemu rozliczeń. SBF Polska PV skupia się na postulacie wydłużenia okresu przejściowego, co pozwoli rynkowi lepiej przystosować się do nowych przepisów i umożliwi uniknięcie kumulacji inwestycji prosumenckich przed końcem 2021 r.

W swoim stanowisku na temat zaproponowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska odejścia od systemu opustów Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV podkreśla, że rynek fotowoltaiczny w Polsce to głównie rynek mikroinstalacji, które w 2020 roku stanowiły aż 84,4 proc. nowych mocy zainstalowanych w fotowoltaice.

SBF Polska PV ocenia, że inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne wprowadziły demokratyzację energetyki i umożliwiły wdrożenie lokalnych usług, wzrost zatrudnienia w lokalnych małych i średnich firmach, a także podniosły wpływy z tytułu podatków płaconych w kraju.

REKLAMA

W efekcie dotychczasowych inwestycji na rynku prosumenckiej fotowoltaiki już ponad pół miliona Polaków korzysta z tańszej, własnej i czystej energii – a zdaniem Stowarzyszenia – podstawą boomu inwestycyjnego na rynku prosumenckim jest właśnie system opustów. 

Ten system ma jednak zostać zakończony dla inwestycji realizowanych po 2021 r. w świetle najnowszych propozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które argumentuje, że odejście od systemu opustów i przejście na proponowany system sprzedaży niewykorzystanej przez prosumentów energii po cenie hurtowej wynika z konieczności implementowania unijnych przepisów, a konkretnie dyrektywy 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV odpowiada, że ta dyrektywa daje możliwość wprowadzenia nowych rozliczeń prosumentów dopiero po 31 grudnia 2023 roku, a nie tak szybko, jak proponuje resort klimatu w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, czyli po 31 grudnia 2021 r. 


Proponowane przez rząd tak szybkie wprowadzenie nowych zasad rozliczeń energii z mikroinstalacji prosumenckich SBF Polska PV nazywa „ciosem w polskie małe i średnie firmy zatrudniające tysiące pracowników”.

Dlatego Stowarzyszenie postuluje odroczenie planowanych zmian właśnie do końca 2023 roku, aby dać czas przedsiębiorcom i przyszłym prosumentom na dostosowanie się do nowych warunków, na których ma funkcjonować rynek prosumencki po wejściu w życie zaproponowanej nowelizacji ustawy o OZE.

REKLAMA

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV zwraca uwagę na jeszcze jeden możliwy skutek proponowanych zmian, przytaczając dane z badania wykonanego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, zgodnie z którym fotowoltaikę chce zainstalować w ciągu dwóch lat 3/4 właścicieli domów, na których jeszcze jej nie ma.

Zdaniem SBF Polska PV, ten czynnik oraz planowane szybkie zakończenie opustów mogą oznaczać potężną kumulację montażu mikroinstalacji w drugim półroczu 2021 r. – a później zapaść rynku.

Dodatkowo stowarzyszenie kierowane przez Bogdana Szymańskiego zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie utraty środków unijnych, zwłaszcza przeznaczonych na programy parasolowe, na projekty, które bazują właśnie na systemie opustów i których warunki uniemożliwiają wręcz sprzedaż energii do sieci.

O co chodzi w proponowanej zmianie?

Opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada zakończenie systemu opustów, w którym od 2016 roku prosumenci za każdą 1 kWh nieskonsumowanej i wprowadzonej do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii mogą otrzymywać na kolejnych rachunkach za energię opust w wysokości 80 proc. (mikroinstalacje do 10 kW) lub 70 proc. (10-50 kW) liczony od pobranej z sieci 1 kWh energii i zmiennej opłaty dystrybucyjnej.

Ten system ma zostać wyłączony dla nowych instalacji powstających począwszy od 2022 roku. O ile wcześniej uruchomione mikroinstalacje będą mogły nadal korzystać z opustów, mając do wyboru również przejście do nowego systemu – to osoby stające się prosumentami od przyszłego roku mają korzystać już tylko z nowego systemu zakładającego sprzedaż nieskonsumowanej energii elektrycznej po średniej cenie z rynku hurtowego z wcześniejszego kwartału – ta cena w ostatnim kwartale 2020 r. wyniosła 252,69 zł/MWh.

Koncepcja sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej przez prosumentów ma być w pełni spójna z wymogami dyrektywy 2019/944 w zakresie oddzielnego rozliczania wprowadzonej i pobranej z sieci energii elektrycznej, której postanowienia Polska musi implementować do krajowego prawa.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.