Wzrost liczby prosumentów generuje nowe problemy dla operatorów sieci

Wzrost liczby prosumentów generuje nowe problemy dla operatorów sieci
Yingli Green

W ubiegłym roku do sieci dystrybucyjnych w Polsce przyłączono ponad 300 tys. prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych. Liczba nowych prosumentów, którzy rozpoczną produkcję energii w tym roku, powinna być również wysoka. To generuje nowe wyzwania dla operatorów sieci. Tego z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się operatorzy sieci dystrybucyjnych w sytuacji boomu na energetykę prosumencką, dowiadujemy się z najnowszego raportu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

W najnowszym raporcie dotyczącym działalności operatorów sieci dystrybucyjnych Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) podkreśla szybki wzrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych, które są podłączane do sieci elektroenergetycznych.

Jak podkreśla PTPiREE, liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych na koniec 2020 roku wzrosła do ponad 457 tysięcy, a ich łączna moc przekroczyła 2 GW.

REKLAMA

Tylko w ostatnim kwartale ubiegłego roku operatorzy sieci przyłączyli do niej ponad 100 tys. nowych prosumentów, którzy uruchomili mikroinstalacje o łącznej mocy 652 MW.

W tym roku inwestycje w mikroinstalaje nie zwalniają. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec pierwszego półrocza 2021 r. przyłączonych do sieci było już ponad 602 tys. tego rodzaju urządzeń. Ich łączna moc osiągnęła 3,98 GW.

Rosnąca liczba mikroinstalacji generuje nowe wyzwania dla operatorów sieci. Wskazuje je w opublikowanym wczoraj raporcie Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

PTPiREE podkreśla, że na razie – mimo dużej dynamiki przyrostu liczby i mocy mikroinstalacji, w większości przypadków współpracują one z siecią niskiego napięcia bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na jej parametry.

Jednak PTPiREE wskazuje, że dalszy wzrost liczby mikroinstalacji w połączeniu z brakiem wiedzy operatorów na temat tego, w których miejscach będą przyłączani kolejni prosumenci, generuje szereg wyzwań wynikających ze skali tego zjawiska.

Stowarzyszenie reprezentujące operatorów sieci wskazuje, że już teraz mogą występować problemy wynikające z obecności generacji rozproszonej w sieci nn na obszarze zasilanym z jednej stacji SN/nn. Utrudnienia może też powodować duża odległość mikroinstalacji od stacji, duża rezystencja i reaktancja linii (małe przekroje przewodów, sieć nieizolowana) oraz brak zbilansowania energii w miejscu jej wyprodukowania.

– Brak zbilansowania energii w ramach jednego obwodu nn często wiąże się z koniecznością transformacji nadwyżki wyprodukowanej energii na poziom wyższego napięcia, co jest niepożądanym i nowym zjawiskiem. Zdarzają się także przypadki rozbudowy istniejącej mikroinstalacji przez jej właściciela bez poinformowania OSD. Może to mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa sieci oraz pracę służb energetycznych – wskazuje PTPiREE.

PTPiREE informuje, że zbyt duża liczba mikroinstalacji w stosunku do możliwości lokalnej sieci oznacza ryzyko niedotrzymania parametrów jakości energii w określonym punkcie sieci lub w całym obwodzie nn, co ma wynikać ze wzrostu napięć wywołanego pracą mikroinstalacji PV.

Eksperci stowarzyszenia wskazują również, że praca falowników fotowoltaicznych może być przyczyną nadmiernego wzrostu wskaźnika długookresowego migotania światła (Plt), które jest efektem wahań napięcia zasilania. Przy dalszym rozwoju mikroinstalacji pojawiają się również przeciążenia sieci.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

PTPiREE zapewnia ponadto, że brak wiedzy OSD o miejscach przyłączenia mikroinstalacji oraz fakt, że na przyłączenie źródła i montaż licznika dwukierunkowego OSD ma 30 dni od przyjęcia zgłoszenia, przy obecnej i prognozowanej skali przyłączeń uniemożliwia operatorom realizację koniecznych inwestycji związanych z rozbudową sieci.

Konieczne nowe rozwiązania

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej podkreśla, że w obliczu rosnącej liczby mikroinstalacji i generowanych przez to wyzwań dla sieci konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą OSD na planowanie inwestycji mających na celu dostosowanie sieci do skali przyłączanych mikroinstalacji.

PTPiREE zapewnia, że w odpowiedzi na coraz większe wyzwania związane z rosnącą liczbą mikroinstalacji operatorzy podejmują szereg działań organizacyjnych i inwestycyjnych, aby zapewnić odbiór energii z mikroinstalacji i bezpieczną pracę sieci.

Wśród tych działań PTPiREE wymienia montaż transformatorów o zwiększonej mocy, instalację i wymianę przewodów na nowe o zwiększonych przekrojach, skracanie w możliwych przypadkach obwodów 0,4 kV, budowę magazynów energii i urządzeń kompensujących, a także wdrażanie rozwiązań umożliwiających sterowanie pracą instalacji PV.

Instytucja reprezentująca operatorów sieci dodaje, że jednocześnie konieczne jest wdrażanie rozwiązań zarówno technicznych jak i regulacyjnych.

– Rozwój mikroinstalacji powinien być wdrażany równolegle z rozwojem mechanizmów – zarówno po stronie sprzedawców energii jak i OSD – które powinny zachęcać do wykorzystywania energii w miejscu wytworzenia – ocenia PTPiREE.

Rozwiązania, których wprowadzenie postuluje PTPiREE, mogłyby obejmować budowę magazynów energii, stacji ładowania samochodów elektrycznych lub stworzenie mechanizmów rynkowych umożliwiających OSD korzystanie z usług związanych z zarządzaniem generacją z mikroinstalacji na potrzeby bilansowania na lokalnym rynku energii oraz rynku usług elastyczności.

Ponadto PTPiREE wskazuje na potrzebę opracowania regulacji prawnych, które dadzą OSD nawet możliwość odmowy dalszego przyłączenia mikroinstalacji lub zmniejszenia jej mocy.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zapewnia, że bez takich rozwiązań „dotychczas stosowane działania mogą okazać się niewystarczające, a brak nowych możliwości stanowić będzie barierę, którą trudno będzie szybko pokonać”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.