Elektroprosument w miejsce prosumenta. Nowe propozycje rozliczeń

Elektroprosument w miejsce prosumenta. Nowe propozycje rozliczeń
Multisun

Jutro rozpocznie się posiedzenie Senatu, podczas którego mogą zapaść kluczowe decyzje rzutujące na dalszy los nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma wprowadzić nowy system rozliczeń prosumentów, a którą wcześniej przyjął Sejm. Tymczasem do Senatu trafił nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE, którego autorzy proponują alternatywne rozwiązania jeśli chodzi o przyszłe rozliczenia prosumentów. Bazują one na nowej koncepcji elektroprosumenta.

W dniach 24-25 listopada odbędzie się posiedzenie Senatu, na którym senatorowie mogą podjąć decyzje dotyczące uchwalonej już przez Sejm nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2022 roku nowych zasad rozliczeń prosumentów.

W myśl tych przepisów dotychczasowy system opustów będzie stosowany tylko w przypadku prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do 31 marca. Wnioski złożone później mają skutkować objęciem nowych prosumentów systemem net billingu zakładającego sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego.

REKLAMA

Istnieje jednak jeszcze możliwość, że te regulacje zostaną zablokowane, jeśli sprzeciwi się im większość senatorów, a później w czasie głosowania senackiej uchwały w Sejmie posłowie popierający utrzymanie regulacji forsowanych przez rząd nie będą mieć bezwzględnej większości.

Na razie zmiany dla prosumentów, które znalazły się w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE, zyskały poparcie dwóch senackich komisji, ale sprzeciwiła im się trzecia komisja – kierowana przez senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego nadzwyczajna komisja ds. klimatu.

Ta sama komisja zgłosiła jednocześnie alternatywny projekt nowelizacji ustawy o OZE, który zakłada wprowadzenie innych zasad rozliczeń niż przyjęte w nowelizacji zgłoszonej przez grupę posłów PiS i mającej poparcie rządu.

Co zakłada nowy projekt? Proponowana jest nowa koncepcja elektroprosumenta (indywidualnego, zbiorowego i wirtualnego). Od tradycyjnego prosumenta elektroprosument ma się różnić posiadaniem magazynu energii.

W zakresie nowych definicji proponuje się ponadto wprowadzenie pojęcia przedstawiciela prosumentów rozumianego jako „osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawnioną, na mocy stosunku prawnego do działania w imieniu i na rzecz elektroprosumentów zbiorowych lub elektroprosumentów wirtualnych”, a także agregatora sprzedaży, czyli „osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą zdolność do czynności prawnych, uprawnioną na podstawie umowy zawartej z elektroprosumentami zbiorowymi lub elektroprosumentami wirtualnymi do ich reprezentacji w szczególności w relacjach ze sprzedawcą (…) oraz operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, a także do dokonywania czynności dotyczących elektroprosumenta zbiorowego lub elektroprosumenta wirtualnego, w tym w zakresie wewnętrznych rozliczeń oraz bilansowania energii elektrycznej”.

Elektroprosumenci mają otrzymać możliwość uzgodnienia ze sprzedawcą energii dowolnych zasad rozliczeń w stosunku ilościowym lub wartościowym, a jeśli takie rozliczenie nie zostanie uzgodnione, wówczas stosowane ma być rozliczenie energii wprowadzonej do sieci w stosunku ilościowym 1:1

REKLAMA

Rozliczenia elektroprosumentów ze sprzedawcami mają być ustalane w formie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (obecny prosument może korzystać z zasad zapisanych w ustawie o OZE tylko jeśli posiada umowę kompleksową).

W przypadku wyboru umowy sprzedaży operatorzy sieci dystrybucyjnej mają zawierać z wybranym przez elektroprosumenta sprzedawcą – i samym elektroprosumentem – umowę o świadczenie usług dystrybucji w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie takiej umowy.

Stawki opłat za usługi dystrybucji dla elektroprosumentów oraz elektroprosumentów zbiorowych, których instalacja wytwórcza wyposażona jest w magazyn energii i pobierających energię elektryczną na potrzeby własne, miałyby być niższe o 30 proc. w stosunku do stawek opłat wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

– Ulga z zakresie opłat dystrybucyjnych dotyczących instalacji z magazynami energii ma w założeniu stwarzać dodatkową zachętę do instalowania takich magazynów, co leży w interesie spółek dystrybucyjnych do których prosumenci są podłączeni, ponieważ maksymalizuje ich konsumpcję własną i ogranicza wymianę energii poprzez sieć dystrybucyjną – uzasadniają autorzy senackiego projektu.

Elektroprosument lub elektroprosument zbiorowy, który wprowadził energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego ze swojej instalacji do połowy 2022 r., mógłby korzystać z dotychczasowego systemu rozliczenia przez okres 15 lat od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie elektroprosument lub elektroprosument zbiorowy mógłby, nie później niż na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału, złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy o przejściu na nowe zasady rozliczeń.

Ponadto elektroprosument lub elektroprosument zbiorowy korzystający z dotychczasowych zasad rozliczenia, który wprowadził energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego ze swojej instalacji do dnia 31 grudnia 2023 r., mógłby korzystać z systemu rozliczenia obowiązującego do tego dnia przez okres 15 lat, licząc od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego.

Projekt przepisów skierowanych do Senatu zakłada także umożliwienie elektroprosumentom przypisania do jednego miejsca odbioru mocy przyłączeniowej do 100 kW.

Autorzy nowego projektu uwzględnili również kwestię bilansowania międzyfazowego, aby zapewnić możliwość jego realizacji w oparciu o metodę wektorową.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie w drugiej połowie 2022 roku. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.