Umowy PPA i wodór – kierunki zmian i wymagań, szkolenia

Umowy PPA i wodór – kierunki zmian i wymagań, szkolenia
Robert Jones/Pixabay

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty on-line „Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym” oraz „Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne”. Pierwsze szkolenie odbędzie się 17 stycznia 2023 r., drugie – 19 stycznia 2023 r.

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:
Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym
Termin: 17 stycznia 2023 r.

Program:

REKLAMA

8.309.00 Logowanie uczestników

9.009.30 Jak działa rynek energii podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii
– płynność rynku;
– ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe);
– ryzyko profilu;
– ryzyko bilansowania;
– ryzyko kredytowe;
– ryzyko wolumenu;
– przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego.

9.3010.15 Uwarunkowania prawno-regulacyjne umów pomiędzy wytwórcą a odbiorcą przemysłowym

– wymogi koncesyjne;
– model rynku energii (rola poszczególnych podmiotów na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego;
– umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw. behind the meter, linia bezpośrednia);
– obowiązki związane z dostawami energii do odbiorców przemysłowych (odbiorców końcowych);
– przywileje dla odbiorców przemysłowych;
– klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– kodeksy sieciowe;
– graniczne terminy wynikające z Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego.

10.1511.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

– jak wytwórca OZE sprzedaje energię;
– systemy wsparcia OZE a sprzedaż odbiorcom przemysłowym;
– koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego – w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia;
– niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii;
– produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii;
– jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii;
– składniki cenowe zakupu energii;
– relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania;
– modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE;
– podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii;
– czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne.

11.4512.00 Przerwa

12.0012.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

– podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej;
– główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia;
– cena i umowne formuły cenowe;
– okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie;
– dopuszczalność zmian umowy.

12.4514.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy  

14.0015.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Szczegółowe informacje>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Prowadzący: 

Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

REKLAMA

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:
Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne
Termin: 19 stycznia 2023 r.

Program:

8.30-9.00 Logowanie uczestników

Szkolenie od 9.00 do 16.00, przerwy 11.00-11.15 i 13.15-14.00

1. Podstawy prawne funkcjonowania rynku wodoru:
A. Ustawy:
– Prawo energetyczne oraz projekt noweli uPe z dnia 4 sierpnia 2022 r.
– Wodór w regulacjach ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15 grudnia 2022 r.
B. Rozporządzenia:
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu wodorowego,
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie wzoru rejestru instalacji magazynowych wodoru,
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania komitetu wodorowego.

2. Regulacje wodorowe w wybranych regulacjach europejskich
A. Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu – sygnalizacja;
B. Europejski pakiet wodorowy opublikowany – sygnalizacja;
C. Dyrektywa Gazowa i OZO-wa a wodór.

3. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040

4. Aktualna struktura rynku energii a regulacje wodorowe

5. Nowości w zakresie definicyjnym i przyłączania do sieci, rozstrzygania sporów i wejścia na rynek:
A. Konwersja elektrolityczna a wytwarzanie;
B. Instalacja konwersji elektrolitycznej;
C. System wodorowy, sieć wodorowa a bezpośredni rurociąg wodorowy;
D. Operator systemu wodorowego i operator systemu magazynowania wodoru;
E. Magazynowanie wodoru i instalacja magazynowa wodoru;
F. Jakość sieci i TPA w wodorze;
G. Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
H. Nowości w obszarze rozstrzygania sporów i orzekania „umów wodorowych”;
I. Nowości w zakresie wejścia na rynek – koncesjonowanie;
J. Rejestr instalacji magazynowych wodoru.

6. Struktura i podstawowe podmioty rynku:
A. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem wodoru – zakres uprawnień i obowiązków;
B. Operator systemu wodorowego lub operator systemu połączonego wodorowego – zakres obowiązków;
C. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego gazowego a rynek wodoru;
D. Unbundling, w tym księgowy, i niezależność a rynek wodoru;
E. Instrukcje ruchu i eksploatacji na rynku wodoru :
– operator systemu wodorowego,
– operator systemu magazynowania wodoru.
D. Zasady wyznaczania operatorów na rynku wodoru;
E. Sprzedawca i odbiorca na rynku wodoru  – nowe zadaniai uprawnienia:
– Prawo wyboru sprzedawcy,
– Zakres umów w obszarze wodorowym,
– Ochrona odbiorcy – przesłanki wstrzymania.

7. Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku wodoru:
A. Wodór a taryfowanie?
B. Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych;.
C. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych;
D. Przepisy przejściowe i dostosowawcze.

8. Regulacje rynku wodoru zawarte w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15 grudnia 2022 r.

16.00-16.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – dyrektywa OZE (2018) oraz autorem podręczników „Podstawy prawa” (2020) i „Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów” (2005).

Więcej szczegółów>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl


artykuł sponsorowany