Dotacje na fotowoltaikę w woj. zachodniopomorskim

2014-05-23 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 maja 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty, w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2013/1 – Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W ramach konkursu nie ustalono listy rezerwowej projektów.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/4.1/2013/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 18 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 13 maja 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył alokację dla ww. konkursu o kwotę 6 456 680,82 zł.

REKLAMA

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/4.1/2013/1 alokację, wartość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 23 715 234,13 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REKLAMA

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/4.1/2013/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektów stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej. Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2013/1, zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

file:///C:/Users/Pajak/Downloads/Lista_rankingowa_projekt%C3%B3w_skierowanych_do_dofinansowania_130514.pdf