Fotowoltaika w programie "Prosument". Warunki dofinansowania

Fotowoltaika w programie "Prosument". Warunki dofinansowania
Intel Free Press, flickr cc

NFOŚiGW rozpoczął realizację programu „Prosument”, który zakłada dofinansowanie mikroinstalacji OZE montowanych przez osoby fizyczne, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Warunki programu sprawiają, że jego beneficjenci powinni zainteresować się zwłaszcza montażem domowych systemów fotowoltaicznych.

W związku z coraz częściej pojawiającym się zapytaniami od czytelników portalu Gramwzielone.pl poniżej prezentujemy podstawowe warunki, które muszą spełnić przyszli beneficjenci programu „Prosument” zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznej dofinansowanej ze środków NFOŚiGW w ramach programu „Prosument”. 

Program „Prosument” będzie realizowanych w latach 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r. Budżet „Prosumenta”, który wynosi 600 mln zł, zostanie podzielony na bezzwrotne dotacje (150 mln zł) oraz niskooprocentowane pożyczki (450 mln zł). 

REKLAMA

W pierwszym, pilotażowym okresie realizowanym w latach 2014-2015 budżet programu wyniesie 300 mln zł, przy czym po 100 mln zł zostanie przeznaczonych dla 3 grup przyznających finansowanie: gmin, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz banków. W okresie pilotażowym NFOŚiGW oferuje wyższe poziomy dofinansowania. Jednocześnie zastrzega, że sposób realizacji programu po 2015 r. będzie uzależniony od wyników programu pilotażowego oraz zmian zachodzących na rynku, a także zmian legislacyjnych

W pierwszej kolejności finansowanie zostało udostępnione dla gmin, a NFOŚiGW otrzymał już pierwsze wnioski o dofinansowanie.

W przypadku wniosków realizowanych przez gminy, muszą one zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, że posiadają wstępne umowy z właścicielami nieruchomości, na których będą montowane mikroinstalacje OZE. Ponadto, gminy będą musiały złożyć oświadczenie o trwałości zrealizowanego projektu w okresie min. 3 lat. Minimalna wartość wniosków składanych przez gminy wynosi 1 mln zł. 

W tym miesiącu ma ruszyć dofinansowanie przyznawane za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które podpiszą z NFOŚiGW odpowiednią umowę. Na finansowanie za pośrednictwem banków musimy natomiast poczekać aż Sejm przyjmie odpowiednie zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, która reguluje zasady działania Funduszu. NFOŚiGW ma nadzieję, że finansowanie za pomocą banków, które nawiążą z nim współpracę, będzie udostępniane jeszcze w tym roku. 

Beneficjentami programu „Prosument” mogą być: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie, wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a także spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności, w tym współwłasność, lub użytkowanie wieczyste.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

– źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

– systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Instalacja źródła ciepła musi być połączona z instalacją do produkcji energii elektrycznej.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

– pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji oraz
– dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania  do końca 2015 r. (15% lub 30% po 2015 r., wyższy próg dotacji dla źródeł energii elektrycznej – w tym instalacji fotowoltaicznych),
– maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł (osoby fizyczne) – 450 tys. zł (wspólnoty i spółdzielnie),
– oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
– maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
– wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych, 
– maksymalny okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia umowy  kredytu;
– maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu wynosi 6 miesięcy od daty  zakończenia przedsięwzięcia;

Warunkiem wypłaty środków kredytu wraz z dotacją będzie przedłożenie umowy z wybranym wykonawcą instalacji, zawierającej m.in.: zobowiązanie do montażu zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

Koszty kwalifikowane

Pożyczka wraz z dotacją może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, które należy przedstawić w formie szczegółowego wykazu kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji. 

Koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz  odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie. 

Wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.

REKLAMA

Ogólne wymagania dla instalacji

Projekt instalacji dofinansowanej w ramach programu „Prosument” musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409).

Montaż instalacji powinien być wykonany przez osobę posiadającą określone uprawnienia.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny być fabrycznie nowe, posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji, posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania  danych.

Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania  danych.

Warunki realizacji instalacji fotowoltaicznych

Znamionowa moc instalacji nie może przekroczyć 40 kWp (pomiar w Standardowych Warunkach Pomiaru – tzw. warunki STC).

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:
–  PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań  naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
–  PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,

– lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data  potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc  od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe.

W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane  z budową kompletnej instalacji, m.in.:
– zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę  z instalacjami odbiorczymi w budynku,
– w przypadku instalacji przyłączonej do sieci – koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
– zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub  ciepła,
– liczniki energii elektrycznej,
– koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania  pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane),
– roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym lub obok budynku (np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji  odgromowej, montaż urządzeń antyprzepięciowych).

Maksymalny poziom jednostkowych kosztów kwalifikowanych systemów fotowoltaicznych:
– dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kW,
– dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kW.

Możliwość zastosowania magazynu energii

Jeżeli projekt instalacji, która ma być sfinansowana ze środków „Prosumenta” przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej, wówczas powinny one posiadać następujące cechy:

– pojemność akumulatorów dobrana w stosunku co najmniej 1 kWh do 1 kW znamionowej mocy instalacji,
– możliwość łączenia baterii szeregowo i równolegle w moduły dające poziom 24V lub 48V i 96V,
– co najmniej 2500 pełnych cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności,
– deklarowana przez producenta żywotność co najmniej 10 lat,
– klasa szczelności IP67,
– system zarządzania baterią posiadający co najmniej funkcje: monitoring napięcia każdego ogniwa, balansowanie ogniw, zabezpieczenie przed wysokim prądem,  napięciem i zwarciem, monitorowanie temperatury ogniw i układu zabezpieczającego, redundancja zabezpieczeń, możliwość awaryjnego odłączenia baterii, liczenie State of Charge,
– interfejs: RS485 lub CAN,
– możliwość odczytu stanu naładowania baterii, napięć i statusu ładowania.

Maksymalny koszt kwalifikowany instalacji w przypadku zastosowania magazynu energii powiększa się o 5 000 zł/kW.

Wymagania dotyczące uprawnień do montażu instalacji

Montażu mikroinstalacji finansowanej z programu „Prosument” może dokonać wykonawca spełniający co najmniej jedno z poniższych wymagań:

1. może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do  kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994  Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409);
2. jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego  autoryzowanego dystrybutora;
3. posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia  2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby  zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828  z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;
4. posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

Więcej wiadomości o programie „Prosument” na Gramwzielone.pl w zakładce: Program „Prosument”. Bieżące informacje

gramwzielone.pl