KE zaczyna nowe postępowanie dotyczące importu modułów PV z Chin

KE zaczyna nowe postępowanie dotyczące importu modułów PV z Chin
Foto. Stuart Chalmers, flickr cc

Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że otrzymała od EU ProSun – organizacji zrzeszającej zwolenników ceł na import chińskich modułów PV do Europy – wniosek o dokonanie przeglądu zasad restrykcji handlowych dotyczących importu chińskich modułów fotowoltaicznych. KE informuje, że na podstawie złożonego wniosku zaczyna postępowanie mające zweryfikować sposób ustalania minimalnych cen na import chińskich modułów PV.

Warunki ugody ws. prowadzonego przez Komisję Europejską dochodzenia antydumpingowego zawartej z Chińczykami w 2013 r. zakładały zwolnienie z karnych ceł importowych paneli PV, których cena nie jest niższa niż 0,56 €/W i które nie przekraczają łącznego wolumenu importu określonego na 7 GW. Ostatnio Komisja Europejska zwiększyła ponownie do 0,56 €/W minimalną cenę na import chińskich modułów do UE, którą obniżono w międzyczasie do 0,53 €/W. Minimalną ceną jest też objęty import chińskich ogniw fotowoltaicznych, w przypadku których wynosi ona 0,28 €/W.

W ramach przyjętego przez Komisję Europejską w 2013 r. zobowiązania cenowego minimalna cena importowa paneli z Chin jest korygowana kwartalnie poprzez odniesienie do międzynarodowych cen kasowych modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego, w tym do chińskich cen według bazy danych agencji Bloomberg.

REKLAMA

Zdaniem EU ProSun taki sposób określania minimalnych cen na import modułów PV należy zaktualizować, a tą opinię wzięła pod uwagę Bruksela. 

Zasady importu chińskich modułów PV do Unii Europejskiej zakładają, że jako poziom odniesienia cen paneli można wykorzystywać ceny z wyłączeniem cen chińskich, jeśli są one dostępne w bazie danych agencji Bloomberg. Baza danych agencji Bloomberg zawiera serię danych cenowych z wyłączeniem cen chińskich, dla której dostępne są dane historyczne. W związku z tym pod warunkiem zapewnienia odpowiednich procedur byłoby technicznie możliwe wykorzystywanie jako poziomu odniesienia cen kasowych z wyłączeniem cen chińskich według bazy danych agencji Bloomberg – informuje Komisja Europejska.

REKLAMA

Bruksela informuje, że EU ProSun przedstawił następujące dowody, że okoliczności, na podstawie których przyjęto istniejący poziom odniesienia cen paneli PV, uległy zmianie i że są to zmiany trwałe. 

EU ProSun wskazuje, że liczba przedsiębiorstw z Chińskiej Republiki Ludowej zgłaszających dane, które miałyby zostać uwzględnione w istniejącym poziomie odniesienia, zwiększyła się znacznie od czasu przyjęcia zobowiązania, a zwłaszcza od początku 2014 r. W związku z powyższym waga przedsiębiorstw z Chińskiej Republiki Ludowej w istniejącym poziomie odniesienia wzrosła i ma znaczący wpływ na kształtowanie się tego wskaźnika. EU ProSun wskazuje ponadto, że ceny zgłaszane przez te przedsiębiorstwa były w przeszłości niższe niż ceny zgłaszane przez inne przedsiębiorstwa.

Wszystkie powyższe zmiany wydają się mieć charakter trwały, a zatem uzasadniają one potrzebę przeglądu wykorzystywania istniejącego poziomu odniesienia. Wystarczające dowody przedstawione przez wnioskodawcę wskazują, że istniejący poziom odniesienia nie odzwierciedla już wystarczająco zmian cen modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego. Jeśli potwierdzi to przegląd okresowy, istniejący poziom odniesienia nie spełniałby już założonego celu określonego w decyzjach Komisji dotyczących przyjęcia, potwierdzenia przyjęcia i wyjaśnienia zobowiązania. Komisja zbada zatem, czy istniejący poziom odniesienia nadal odzwierciedla wystarczająco zmiany cen modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego – informuje Komisja Europejska.

Teraz KE rozpocznie konsultacje ze stronami postępowania, do których zaproszono rząd Chińskiej Republiki Ludowej i agencję Bloomberg.

Komisja Europejska wezwała również wszystkie firmy, które zgłaszały agencji Bloomberg ceny modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego niezależnie od ich pochodzenia, aby przekazały Komisji informacje zgłoszone agencji Bloomberg i przedstawiły swoje stanowisko w odniesieniu do przedmiotowego przeglądu. Podmioty te powinny przekazać KE odpowiednie dowody w terminie 37 dni od dzisiejszej daty opublikowania zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

gramwzielone.pl